Нийтлэгдсэн 2018-06-19

АЭРОДРОМЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, ТҮР ЗӨВШӨӨРӨЛ

АЭРОДРОМЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж иргэний нисэхийн аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл авна гэж заасан байдаг. Иргэний нисэхийн аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 13, 19 дүгээр зүйлд Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь Иргэний нисэхийн багц дүрмийн дагуу олгоно гэж заасны дагуу ИНД-139 “Аэродромын үйл ажиллагаа,  гэрчилгээжүүлэлт”, дүрмээр энэхүү үйл ажиллагааг зохицуулдаг.

Зам, тээвэр, хөгжлийн Сайдын 2019 оны 06 сарын 12-ны өдрийн 187 тоот тушаалын 07 дугаар хавсралтаар батлагдсан  ИНД-139 “Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт дүрмийн B Бүлэг “Гэрчилгээжүүлэлтийн шаардлага”–д заагдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан хуулийн этгээд Монгол Улсад Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэхээр өргөдөл, хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг ИНД-139 дүрэмтэй танилцаж, холбогдох мэдээллээ авна уу.

Аэродромын гэрчилгээжүүлэлттэй холбогдолтой бусад баримт бичгүүд:

 • ИНД-157“Аэродром байгуулах, өөрчлөх, нээх ба хаах”,
 • AC139-2 Aerodrome certification exposition
 • AC139-3 Aerodrome inspection programme and condition reporting
 • AC139-4 Aerodrome Rescue and Firefighting
 • AC139-5 Operational safety during works on aerodromes
 • AC139-7 Aerodrome Standards and Requirements:
 • Aeroplanes at or below 5700 MCTOW – Non Air Transport Operations
 • AC139-9 Notification of aerodrome data and information
 • AC139-10 Control of obstacles
 • AC139-11 Use of day – VFR aerodromes
 • AC139-12 Aerodromes – Certification, Operation and Use – UNICOM and AWIB Services
 • AC139-13 Aerodrome maintenance: Runway surface friction characteristics and friction testing
 • AC139-14 Aerodrome Certification – Aerodrome Emergency Plan
 • AC139-15 Aeronautical Studies for Aerodrome Operators
 • Хэлипорт MNS 6784-2019
 • ИНЕГ-ын Даргын 2010 оны А/245 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аэродромд тавигдах шаардлагууд”.

ИНЕГ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын албаны

Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс

                                                                                                                                                /2019.12.05-ны байдлаар/

 

 

 

 

 

Гэрчилгээний

дугаар

Аэродромын нэр Аэродром байрлаж буй аймаг, сумын нэр Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч Аэрдромын байршил илгээгч 4 үсгийн Код Аэродромын хяналтын

код

Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа
1.  01 Чингис хаан Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг ЧХОУНБ ZMUB 4D 2020.05.31
2. 02

 

Овоот Өмнөговь аймаг, Гурван тэс сум “Саусгоби Сэндс” ХХК ZMGT 2020.05.31
3. 110  Гурвансайхан Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум “Гурвансайхан” НБ ZMDZ 2020.05.30
4. 144

 

Дэглий цагаан Увс аймаг, Түргэн сум “Дэглий цагаан” НБ ZMUG 2020.06.25
5. 148 Ханбумбат Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум “Эй Си Эйч Сервисес”ХХК ZNKB 2020.04.30
6. 149 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум “Мөрөн” НБ ZMMN 2020.05.31
7. 150 Өлгий Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сум “Өлгий” НБ ZMUL 2020.07.31
8. 152 Алтай Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сум “Алтай” НБ ZMAT 2021.09.01
9. 155 Баянхонгор Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сум “Баянхонгор” НБ ZMBH 2020.07.31
10. 156 Ховд Ховд аймгийн Жаргалант сум “Ховд” НБ ZMKD 2020.10.01
11. 157 Тавантолгой Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум “Тавантолгой

нисэх буудал” ХХК

ZMTT 2020.02.28
12. 159 Доной Завхан аймгийн Алдархаан сум “Доной” НБ ZMDN 2020.09.01
13. 160 Чойбалсан Дорнод аймгийн, Хэрлэн сум “Чойбалсан” НБ ZMCD 2020.04.30
tube kitty