Нийтлэгдсэн 2018-06-19

НИСЭХ КЛУБ-ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ

Нисэх клубын үйл ажиллагаа эсвэл ИНД-103 хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа нь ИНД-149 Нисэх клуб, гэрчилгээжүүлэлтийн дүрмийн дагуу шаардлагуудыг хангана.

Хүснэгтэн мэдээлэлд агаарын тээвэрлэгчийн нэр, гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа.

 Агаарын тээвэрлэгч Олгосон огноо/Хүчинтэй огноо Гэрчилгээний дугаар Үйл ажиллагаа
1 Топ Экстрим Экшин Монголиа ХХК 2015.08.24-2016.08.24 /анх/
2018.11.30-2019.11.30 /сүүлд/
MCAA.149. 01.18 Нисэх клубын үйл ажиллагаа, нислэгийн сургалт, гэрчилгээ олгох, зөвхөн албан ёсны клубын гишүүд нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцох
2 Залуу Бүргэд Женерал Авиэйшн ХХК 2018.07.04-2019.07.03/анх/

2019.07.03-2020.07.03/сүүлд/

ААО-001 сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа
tube kitty