Нийтлэгдсэн 2018-06-19

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ АГААРЫН ХӨЛГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллага ИНД-137 дүрмийн дагуу зөвшөөрөл авч, тус дүрмийн шаардлагуудыг хангана.

Энэ хуудсанд агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь ИНЕГ-ын хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын  мэдээллийн сангаас шууд татагддаг бөгөөд ИНЕГ-ын бүртгэлийг өнөөдрийн байдлаар харуулж байна.

Хүснэгтэн мэдээлэлд хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын нэр, зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа.

 № Агаарын тээвэрлэгч Олгосон огноо/Хүчинтэй огноо Гэрчилгээний дугаар Үйл ажиллагаа
 1 “Томас Эйр” ХХК
/ИНД-137/
2018.01.15-2021.01.15 ХАА-03 Хөдөө аж ахуйн нислэг
 2 “Вельталь Авиа Стар” ХХК 2016.04.19/2019.10.17-2020.10.16 ХАА-05  Хөдөө аж ахуйн нислэг
 3 Топ Экстрим Экшин Монголиа ХХК 2015.08.24/2019.11.20-2020.11.19 MCAA.149. 01.18 нисэх клубын үйл ажиллагаа, нислэгийн сургалт, гэрчилгээ олгох, зөвхөн албан ёсны клубын гишүүд нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцох
 4 Залуу Бүргэд Женерал Авиэйшн ХХК 2018.07.04/2019.07.03-2020.07.03 ААО-001 сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа
tube kitty