Нийтлэгдсэн 2018-06-19

ГАДААДЫН АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Монгол улс руу тогтмол нислэг үйлддэг гадаадын агаарын тээвэрлэгч ИНД-129 дүрмийн дагуу гэрчилгээжиж, тус дүрмийн шаардлагуудыг хангана.

Энэ хуудсанд агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь ИНЕГ-ын гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн мэдээллийн сангаас шууд татагддаг бөгөөд ИНЕГ-ын бүртгэлийг өнөөдрийн байдлаар харуулж байна.

Хүснэгтэн мэдээлэлд агаарын тээвэрлэгчийн нэр, гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа.

7Angara AirlinesFAOC-0132017.09.22 2018.09.21

 

 

д/д Байгууллагын нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Aeroflot FAOC-001  2019.04.01   2023.04.01
2 Korean air FAOC-002 2018.04.12   2023.04.11
3 Air China FAOC-003  2018.04.18   2023.04.18
4 Tianjin Airlines FAOC-005 2019.06.30  2024.06.30
5 Turkish Airlines FAOC-006 2018.02.01  2023.01.31
6 Air Busan FAOC-012 2017.10.16   2020.10.15
7 Angara Airlines FAOC-013 2018.09.28  2021.09.27
8 Aircompany SCAT FAOC-015 2018.07.09   2020.05.21
9 Asiana Airlines FAOC-018 2019.07.05   2020.07.05
tube kitty