Нийтлэгдсэн 2018-06-19

АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ /БАГТААМЖ БАГАТАЙ ОНГОЦ/

Том оврын онгоцны агаарын тээвэрлэгч ИНД-119 дүрмийн дагуу гэрчилгээжиж, ИНД-135 дүрмийн шаардлагуудыг хангана.
Энэ хуудсанд агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь ИНЕГ-ын нисдэг тэрэг, бага оврын онгоцны агаарын тээвэрлэгчийн мэдээллийн сангаас шууд татагддаг бөгөөд ИНЕГ-ын бүртгэлийг өнөөдрийн байдлаар харуулж байна.
Хүснэгтэн мэдээлэлд агаарын тээвэрлэгчийн нэр, гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа.

 №  Агаарын тээвэрлэгч Олгосон огноо/Хүчинтэй огноо Гэрчилгээний дугаар Үйл ажиллагаа
1  “Блу Скай” Авиэйшн ХХК
/ИНД-135/
2000.08.18-2001.03.01/анх/2018.10.11-2021.10.10 /сүүлд/ АТ-017 Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт,  дадлага сургалтын нислэг, эмнэлэгийн түргэн тусламжийн нислэг, эрэн хайх авран хамгаалах нислэг, захиалгат
 2 “А-Жет” Авиэйшн ХХК/ИНД-135/ 2000.07.20-2000.12.31 /анх/2019.05.31-2022.05.30 /сүүлд/ АТ-015  Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт,  дадлага сургалтын нислэг, эмнэлэгийн түргэн тусламжийн нислэг, эрэн хайх авран хамгаалах нислэг, захиалгат, онцгой үүргийн нислэг
 3 “МАК” ХХК/ИНД-135/ 2008.06.09-2012.06.20 /анх/
2019.06.21-2022.03.30/сүүлд/
АТ-014  Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт,  дадлага сургалтын нислэг, агаараас шүхэрчид буулгах, онцгой үүргийн нислэг
4 “Геосан” ХХК/ИНД-135/ 2006.04.13-2007.04.13 /анх/
2019.11.04-2022.11.03 /сүүлд
АТ-019  Зорчигч ачаа тээвэрлэлт, геофизикийн судалгааны нислэг, дадлага сургалтын нислэг, агаараас зураг авах, захиалгат нислэг
tube kitty