Нийтлэгдсэн 2018-06-19

АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ /БАГТААМЖ ИХТЭЙ ОНГОЦ/

Том оврын онгоцны агаарын тээвэрлэгч ИНД-119 дүрмийн дагуу гэрчилгээжиж, ИНД-121 дүрмийн шаардлагуудыг хангана.

Энэ хуудсанд агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь ИНЕГ-ын том оврын онгоцны агаарын тээвэрлэгчийн мэдээллийн сангаас шууд татагддаг бөгөөд ИНЕГ-ын бүртгэлийг өнөөдрийн байдлаар харуулж байна.

Хүснэгтэн мэдээлэлд агаарын тээвэрлэгчийн нэр, гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа.

 Агаарын тээвэрлэгч Олгосон огноо/Хүчинтэй огноо Гэрчилгээний дугаар Үйл ажиллагаа
1 “МИАТ” ХК
/ИНД-121/
1997.02.21-1999.07.01/анх/
2017.08.21-2020.05.21 /сүүлд/
АТ-003  Олон улс, зорчигч ачаа тээвэр
 2 “Аэромонголиа” ХХК
/ИНД-121/
2003.06.03-2003.12.15 /анх/2019.05.15-2022.05.15 /сүүлд/  АТ-009 Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, шуудан тээвэрлэлт, дадлага сургалтын нислэг, захиалгат, онцгой үүргийн нислэг
3  “Хүннү Эйр” ХХК/ИНД-121/ 2011.09.11-2013.11.17 /анх/2018.11.15-2021.11.15 /сүүлд/  АТ-018 Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, шуудан тээвэрлэлт, дадлага сургалтын нислэг, захиалгат, онцгой үүргийн нислэг
4 Изинис Эйрвэйз ХХК/ИНД-121/ 2019.01.30-2022.01.29  АТ-026 Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, захиалгат нислэг
tube kitty