ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ЯВЦ

2024/04/02


Холбоотой мэдээ

ИНЕГ, ИНҮТ-ИЙН АЖИЛТНУУДАД “ЭРҮҮЛ МОНГОЛ ХҮН” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
2024/05/10

ИНҮТ-өөс зохион байгуулдаг ээлжит “Мэдээллийн цаг” өнөөдөр /2024.05.10/ боллоо.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар “Эрүүл Монгол хүн”, “Тэрбум мод”, “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал” гэсэн үндэсний хэмжээний гурван хөдөлгөөн хэрэгжиж буй. Эдгээрийн нэг “Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөний талаар өнөөдрийн мэдээллийн цагаар ИНЕГ, ИНҮТ-ийн харьяа алба нэгжийн ажилтнуудад мэдээлэл өглөө.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд, спорт, нийгмийн бодлогын зөвлөх Т.Мөнхсайхан, “Эрүүл Монгол хүн” төсөл хөтөлбөр хариуцсан албаны дарга, анагаах ухааны доктор О.Чимэдсүрэн, АШУҮИС-ийн Анагаах ухааны сургуулийн багш, сэтгэл заслын эмч, АУ-ны докторант Р.Энхтүвшин нар хүрэлцэн ирж мэдээллийг өгсөн юм. Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгон, зан үйлийг өөрчлөх замаар бие бялдар, сэтгэц, танин мэдэхүйн хувьд эрүүл, өв тэгш, Эрүүл Монгол хүнийг төлөвшүүлэх зорилго бүхий тус хөдөлгөөн нь үндсэн 4 хэсэгтэй байна. Нэгдүгээрт, эрүүл орчин нөхцөлийг бий болгох. Хоёрдугаарт, эрүүл зан үйл буюу эрүүл хооллолтыг дадал болгох. Гуравдугаарт, ард иргэдэд байнгын зөв дадал буюу дасгал хөдөлгөөн хийхүйц зан үйлийг хэвшүүлэх. Дөрөвдүгээрт, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсролыг системтэйгээр зөв олгох явдал. Эдгээрийг цогцоор нь бүрдүүлж чадвал Монгол иргэдийг өвчилснийх нь дараа эмчлэх бус нийтэд нь эрүүл байлгах боломж бүрдэнэ гэдгийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд, спорт, нийгмийн бодлогын зөвлөх Т.Мөнхсайхан энэ үеэр хэллээ. “Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөн нь Монгол хүний дундаж наслалтыг уртасгах, эрүүл мэндийг нь тэтгэх, бие бялдрыг нь анагаахын шинжлэх ухааны үндэстэй чийрэгжүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэсэн нийтийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ гэдгийг мөн онцлов. Онцгой чиг үүрэг бүхий иргэний нисэхийн салбарт ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэнд хамгийн чухал асуудлуудын нэг байдаг. Тиймээс салбарын ажилтнуудынхаа эрүүл мэндэд онцгой анхааран ажиллаж байгаагаа ИНҮТ-ийн дарга Э.Төрбаяр хэллээ.

ATR -42-500 маягийн 0641 ҮЙЛДВЭРИЙН ДУГААРТАЙ JU-1803 БҮРТГЭЛИЙН ДУГААРТАЙ АГААРЫН ХӨЛГӨД НТЧ БОЛОН ДУУ ЧИМЭЭ, РАДИО ХОЛБООНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЗЛЭГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2023/11/30

ATR72-212A МАЯГИЙН  774 ҮЙЛДВЭРИЙН ДУГААРТАЙ АГААРЫН ХӨЛӨГТ ЭКСПОРТЫН НТЧ-ЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, МОНГОЛ УЛСЫН БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ,“Хүннү Эйр” ХХК-иас 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ний өдөр ирүүлсэн А-22 0186 тоот болон А-22 0188 тус тус албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ний өдрийн удирдамжийн хүрээнд ATR72-212A маягийн JU-8801 бүртгэлийн дугаартай 0774 үйлдвэрлэгчийн дугаартай агаарын хөлгийн түрээсийн гэрээ дууссан тул дээрх агаарын хөлгийн эзэмшигч болох “Nordic Aviation Services Pte. Ltd” компанид хүлээлгэн өгч экспортын нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ олгох, Монгол Улсын бүртгэлээс хасах ажлыг Герман улсын Мюнхенгладбах хотод ИНД-47-ын дагуу дараах байдлаар гүйцэтгэсэн болно.ИНД-21 L Бүлэгт заасан шаардлагуудын хүрээнд үзлэг шалгалтын ажлыг гүйцэтгэсэн бөгөөд холбогдох шаардлагуудыг хангаж байгаа тул 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Экспортын НТЧ-ын гэрчилгээ олгосон болно. /Холбогдох баримт бичгүүдийг агаарын хөлгийн хувийн хэрэгт хавсаргав/.Тусгай нислэгий зөвшөөрлийн гэрчилгээг хурааж авсан /Холбогдох баримт бичгүүдийг агаарын хөлгийн хувийн хэрэгт хавсаргав/.Агаарын хөлгийн эзэмшигч нь тухайн агаарын хөлгийг Монгол улсын бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргагүй байгаа тул JU-8801 бүртгэлийн дугаартай агаарын хөлгийг Монгол улсын бүртгэлээс өрөгдөл ирүүлээгүй байгаа тул ирүүлсэн өдрөөс хасах болно. ИНД-47.67.а2/Мөн тус компаниас үйл ажиллагаандаа шинээр авч ашиглах гэж буй #0641 үйлдвэрлэгчийн дугаартай ATR42-500 маягийн JU-1803 бүртгэлтэй дугаартай агаарын хөлгөд НТЧ, Дуу чимээ болон Радио холбооны гэрчилгээ олгох хүсэлт ирүүлсний дагуу Серби улсын Белград хотод байрлаж буй агаарын хөлөгт Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 16 дугаар зүйл, ИНД-91-ийн холбогдох шаардлагууд болон ИНЕГ-ын дэд даргын баталсан Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтсийн үйл ажиллагааны зааврын дагуу агаарын хөлгөд үзлэг шалгалтын ажлуудыг дараах чиглэлээр гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:-Өргөдөл гаргагч нь тухайн агаарын хөлгийн тоноглолын баримт бичигт үзлэг гүйцэтгэж Дуу чимээ болон Радио станцын гэрчилгээ олгосон-Таних тэмдэг, будган зураглалд тавигдах шаардлагын дагуу хянасан, /ИНД-47/-Агаарын хөлгийн маягийн гэрчилгээ, түүний өгөгдөхүүний дагуу хянасан, /НТЧХ-ийн заавар 3.2.3/-Агаарын хөлгийн осол зөрчлийн мэдэгдэл (Aircraft accident, incident statement)-ийг хянасан, /НТЧХ-ийн заавар 3.2.3/-Сүүлийн их засвар “ C check” ажлын багц, task card-ыг хянасан,-Загварын өөрчлөлтийн бүртгэл тэмдэглэлийг хянасан,-Хатуу цагтай эд ангиудын бүртгэл тэмдэглэлийг хянасан,-Бүх хэсгийг хамарсан цахилгааны монтажийн дүн шинжилгээний тайланг хянасан,-Жин балансын тайланг хянасан,-Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж (AD)-уудын гүйцэтгэлийг хянасан,-Зүүн болон баруун хөдөлгүүр суурилуулсны дараах үзлэг шалгалтын тайланг хянасан,-Агаарын хөлгийн биет үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэсэн,-Агаарын хөлгийн шалгах нислэгийн тайланг хянасан,Дээрх бичиг баримтуудыг хянаж агаарын хөлөгт биет үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэсэн бөгөөд ATR42-500 маягийн MSN 0641 үйлдвэрлэгчийн дугаартай агаарын хөлөг нь НТЧ-ын шаардлагуудыг хангаж байгаа, 7 дугаар сарын 01-ны байдлаар дутуу байгаа ажлуудыг дуусгасан, баримт бичгүүдийг бүрдүүлсэн тул байцаагчийн дүгнэлт гаргаж НТЧ гэрчилгээг 1 сарын хугацаатай олгосон.JU-1803 бүртгэлийн дугаартай ATR42-500 маягийн агаарын хөлөг нь ИНД-21-ийн шаардлагуудыг хангаж байгаа тул байцаагчийн дүгнэлт гарч 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдөр Радио холбооны болон дуу чимээний гэрчилгээ олгосон.Хийгдэх хүлээж байгаа ажлууд:Бүртгэлээс хасах JU-8801 агаарын хөлөг эзэмшигч өрөгдөл гаргахад хөдөлгүүрээс таних пайз (Name Plate)-ыг хураан авах бөгөөд улсын бүртгэлийн JU-8802 дугаарыг арилгуулах баримтын нотолгоог авна. /ИНД-47.119/Удирдамжид заагдаагүй дээрхи ажлын хүрээнд хийгдсэн ажлууд:АТР-42-500 агаарын хөлгийг маягийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулсан 100%. Байцаагчийн дүгнэлт гарсанАТР-42-500 агаарын хөлгийн МЕЛ хянаж батлах 100%.АТР-42-500 агарын хөлгийн ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР шинээр үйлдвэрлэгчийн 27-р өөрчлөлтийн дагуу хянаж баталсан 100%. Хавсралт материал: Гэрчилгээ, удирдамжийн төлөвлөгөөний биелэлт, байцаагчийн дүгнэлт, холбогдох баримт бичгүүд. 2022 оны 7 дугаар сарын 01ТАЙЛАН ГАРГАСАН:НТЧ-ЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ БАЙЦААГЧ                                                /Г.ГАНХУЯГ/

БАРУУН БҮСИЙН НИСЭХ БУУДЛУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2024/01/23

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа баруун бүсийн нисэх буудлуудын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг Увс аймгийн Дэглий цагаан нисэх буудалд 2024 оны 1 дүгээр сарын 19-20 өдрүүдэд зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд ИНҮТ-ийн дарга Э.Төрбаяр, Санхүү эдийн засаг, төлөвлөлтийн газрын дарга Ч.Сэржмаа, Үйлдвэр үйлчилгээний газрын нисэх буудлуудын үйлчилгээ хариуцсан менежер Д.Гантулга нар болон Увс, Ховд, Баян-өлгий, Завхан, Говь-Алтай, Тосонцэнгэл зэрэг нисэх буудлын дарга нар оролцож, орон нутгийн нисэх буудлуудын өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн талаар санал солилцож, танилцуулга хийн, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. ИНҮТ-ийн дарга Э.Төрбаяр ИНҮТ-ийн бүтцийн өөрчлөлт, шинэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд хийгдэх бэлтгэл ажлууд, орон нутгийн нисэх буудлуудыг хөгжүүлж, нисэхийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх талаар зөвлөмж, мэдээ мэдээллийг танилцуулж цаашдын хөгжлийн талаар тодорхой мэдээллүүдийг өгөв. Мөн YES академийн сургагч багш Б.Ганпүрэв удирдах ажилтнуудад зориулан “Сэтгэлгээний загварчлал” сэдвээр хичээл орж, багаар ажиллуулан, дүгнэлтийн талаар хэлэлцүүлэг хийв. Баруун бүсийн нисэх буудлуудын хувьд харилцан нэгнээсээ туршлага судлан, хэрэгжүүлэх ажлын санааг хуваалцаж, орон нутгийн нисэх буудлуудыг хөгжүүлэхэд оновчтой шийдэл, саналыг эрэлхийлсэн үр өгөөжтэй сургалт боллоо. ИНҮТ-ийн дарга удирдлагуудад асуудлыг танилцуулж газар дээр нь саналыг сонсож чиглэл авсан нь зөвлөгөөний үр дүнг бодит байлгаж, олон асуудлын шийдлийг олсон сургалт боллоо.