ВИДЕО: НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА 2024 ОНД 32 УЛСЫН 150 МЯНГА ГАРУЙ НИСЛЭГИЙГ ТӨЛӨВЛӨН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2024/03/29

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба 2024 онд 32 улсын 150 мянга гаруй нислэгийг төлөвлөн ажиллаж байна. Энэ нь 2023 оноос 10 хувиар, цар тахлын өмнөх үетэй харьцуулахад 7 хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

Холбоотой мэдээ

ATR72-212A МАЯГИЙН 0773 ҮЙЛДВЭРИЙН ДУГААРТАЙ АГААРЫН ХӨЛӨГТ ЭКСПОРТЫН НТЧ-ЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, МОНГОЛ УЛСЫН БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ, 0930 ҮЙЛДВЭРИЙН ДУГААРТАЙ АГААРЫН ХӨЛГИЙГ МОНГОЛ УЛСАД БҮРТГЭХ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2023/11/30

“Хүннү Эйр” ХХК-иас 2022 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр ирүүлсэн А-22/135 тоот албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн удирдамжийн хүрээнд ATR72-212A маягийн JU-8802 бүртгэлийн дугаартай 0773 үйлдвэрлэгчийн дугаартай агаарын хөлгийн түрээсийн гэрээ дууссан тул дээрх агаарын хөлгийн эзэмшигч болох “Nordic Aviation Services Pte. Ltd” компанид хүлээлгэн өгч экспортын нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ олгох, Монгол Улсын бүртгэлээс хасах ажлыг Герман улсын Мюнхенгладбах хотод ИНД-47-ын дагуу дараах байдлаар гүйцэтгэсэн болно.ИНД-21 L Бүлэгт заасан шаардлагуудын хүрээнд үзлэг шалгалтын ажлыг гүйцэтгэсэн бөгөөд холбогдох шаардлагуудыг хангаж байгаа тул 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр Экспортын НТЧ-ын гэрчилгээ олгосон болно. /Холбогдох баримт бичгүүдийг агаарын хөлгийн хувийн хэрэгт хавсаргав/.Бүртгэлээс хасаж буй агаарын хөлөг болон хөдөлгүүрээс таних пайз (Name Plate)-ыг хураан авсан бөгөөд улсын бүртгэлийн JU-8802 дугаарыг арилгуулсан болно. /ИНД-47.119/Агаарын хөлгийн эзэмшигч нь тухайн агаарын хөлгийг Монгол улсын бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргасны дагуу JU-8802 бүртгэлийн дугаартай агаарын хөлгийг 2022 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр Монгол улсын бүртгэлээс хассан гэрчилгээ олгосон болно. /Холбогдох баримт бичгүүдийг агаарын хөлгийн хувийн хэрэгт хавсаргав/. ИНД-47.67.а2/Мөн тус компаниас үйл ажиллагаандаа шинээр авч ашиглах гэж буй #0930 үйлдвэрлэгчийн дугаартай ATR72-212A маягийн агаарын хөлгийг Монгол Улсад бүртгүүлэх хүсэлт ирүүлсний дагуу Серби улсын Белград хотод байрлаж буй ОХУ-ын “Крас Авиа” компаний эзэмшлийн агаарын хөлөгт Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 16 дугаар зүйл, ИНД-47 холбогдох шаардлагууд болон ИНЕГ-ын дэд даргын баталсан Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтсийн үйл ажиллагааны зааврын 3.5, 3.7, 3.9-д заасны дагуу “MCAA/SSC-AW-15. Checklist for the certificate of aircraft registration” шалгах хуудас ашиглан үзлэг шалгалтын ажлуудыг дараах чиглэлээр гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:-Өргөдөл гаргагч нь тухайн агаарын хөлгийн хууль ёсны өмчлөгч, эзэмшигч мөн эсэхийг худалдах, худалдан авах гэрээ болон бусад холбогдох материалыг үндэслэн тодорхойлсон, /ИНД-47.53.а/-ИНЕГ-047/01 маягтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөснийг хянасан, /ИНД-47.53.б/-Агаарын хөлгийн маяг, үйлдвэрлэгч, үйлдвэрлэлийн дугаарыг нотлох баримтыг хянасан, /ИНД-47.53.в/-Таних тэмдэг, будган зураглалд тавигдах шаардлагын дагуу хянасан, /ИНД-47/-Үндэсний болон бүртгэлийн таних тэмдгийг нөөцөлсөн болон байрлуулсныг хянасан, /ИНД-47.103/-Агаарын хөлгийн маягийн гэрчилгээ, түүний өгөгдөхүүний дагуу хянасан, /НТЧХ-ийн заавар 3.2.3/-Агаарын хөлгийн осол зөрчлийн мэдэгдэл (Aircraft accident, incident statement)-ийг хянасан, /НТЧХ-ийн заавар 3.2.3/-Өмнөх бүртгэгч улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (Registration certificate), /НТЧХ-ийн заавар 3.2.3/-Өмнөх бүртгэгч улсын НТЧ-ын гэрчилгээ (C of A), /ИНД-21/-Өмнөх бүртгэгч улсын экспортын НТЧ-ын гэрчилгээ (Export C of A), /ИНД-21/-Өмнөх бүртгэгч улсын улсын бүртгэлээс хассан гэрчилгээ (Deregistration certificate), /ИНД-21/-Сүүлийн их засвар “ C check” ажлын багц, task card-ыг хянасан,-Загварын өөрчлөлтийн бүртгэл тэмдэглэлийг хянасан,-Хатуу цагтай эд ангиудын бүртгэл тэмдэглэлийг хянасан,-Бүх хэсгийг хамарсан цахилгааны монтажийн дүн шинжилгээний тайланг хянасан,-Жин балансын тайланг хянасан,-Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж (AD)-уудын гүйцэтгэлийг хянасан,-Зүүн болон баруун хөдөлгүүр суурилуулсны дараах үзлэг шалгалтын тайланг хянасан,-Агаарын хөлгийн биет үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэсэн,-Агаарын хөлгийн шалгах нислэгийн тайланг хянасан,Дээрх бичиг баримтуудыг хянаж агаарын хөлөгт биет үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэсэн бөгөөд ATR72-212A маягийн MSN 0930 үйлдвэрлэгчийн дугаартай агаарын хөлөг нь ИНД-47-ын шаардлагуудыг хангаж байгаа тул 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр JU-1804 улсын бүртгэлийн дугаартай олгож бүртгэлийн гэрчилгээ олгосон.JU-1804 бүртгэлийн дугаартай ATR72-212A маягийн агаарын хөлөг нь ИНД-21-ийн шаардлагуудыг хангаж байгаа тул 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр Радио холбооны болон дуу чимээний гэрчилгээ олгосон.Мөн тус агаарын хөлөг нь ИНД-21-ийн шаардлагуудыг хангаж байгаа тул 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ олгосон болно.Хавсралт материал: Гэрчилгээ, байцаагчийн дүгнэлт, холбогдох бичиг баримтуудТАЙЛАН ГАРГАСАН:НТЧ-ЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ БАЙЦААГЧ                                                /Г.ГАНХУЯГ/НТЧ-ЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ БАЙЦААГЧ                                                /П.ГАНЗОРИГ/

AVIATION WEEKLY LXIII
2024/03/12

Иргэний нисэхийн салбарт өнгөрч буй долоо хоногт болж өрнөсөн мэдээ мэдээлэл болон бусад мэдээллээс тоймлон хүргэдэг "Aviation weekly"-ийн шинэ дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Хүлээн авч үзнэ үү.Өнөөдрийн дугаараас та:-“Бүсчилсэн хөгжил - төвийн бүсийн нисэх буудлуудын форум” боллоо- 2024 онд орон нутгийн гурван нисэх буудлыг жишиг нисэх буудал болгон хөгжүүлнэ- Орон нутгийн нисэх буудлууд тулгамдаж буй асуудлуудаа илэрхийллээ- Ажилдаа амжилт гаргасан ажилтнуудыг шагнаж урамшууллаа- Иргэний нисэхийн ахмадууд "малчдадаа туслах сайн дурын хандивын аян"-д нэгдлээ- "Хүннү Эйр" ХХК Хөвсгөл аймгаас олон улсын 4 чиглэлд нислэг үйлддэг болно- Сан Францискогоос хөөрсөн "United Airlines" компанийн онгоцны нэг дугуй салж унажээ зэрэг мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүлээн авч үзээрэй.

“АГААРЫН ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН ИХ БРИТАНИ, УМАРД ИРЛАНДЫН НЭГДСЭН ХААНТ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР” БАЙГУУЛЛАА
2024/01/23

Өнөөдөр Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Сандагийн Бямбацогт Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Фиона Блайт нар “Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Их Британи, Умард ирландын нэгдсэн хаант улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” байгууллаа. “Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс /ИБУИНХУ/-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийг 2000 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулж байсан бөгөөд ИБУИНХУ Европын Холбооноос гарсантай холбогдуулан Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ИБУИНХУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээрийг шинэчлэн байгуулж байна.   Шинэчлэн байгуулж буй Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр нь “Хууль, дүрэм дагаж мөрдөх”, “шударга өрсөлдөөн”, “нислэгийн аюулгүй ажиллагаа”, “аяллын дугаар хамтран ашиглах”, “түрээс”, “хөөрөлт, буултын слот”, “газрын үйлчилгээ”, “олон төрөлт агаарын тээвэр”, “хүрээлэн буй орчны хамгаалал”, “олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагад бүртгүүлэх” зэрэг шинэ зүйлүүд нэмсэн бөгөөд нисэхийн аюулгүй байдлын зүйлд нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтнуудыг /In-Flight Security Officer/ зорчихыг зөвшөөрөх, хэлэлцэн тохирогч талууд  тухай заалтуудыг тусгасан.    ИБУИНХУ-ын талтай өмнө байгуулсан баримт бичгүүдийн хүрээнд хоёр талаас томилогдсон агаарын тээвэрлэгчид долоо хоногт 2 хүртэлх давтамжтай нислэг үйлдэх, Улаанбаатар-Москва/Берлин-Лондон чиглэлд агаарын тээврийн 5 дугаар эрх эдлэн нислэг үйлдэх эрхтэй байсныг дурын агаарын хөлгийн маягаар долоо хоногийн 7 удаагийн давтамжаар зорчигч тээврийн нислэг үйлдэх, дан ачаа тээврийн нислэгийг дурын агаарын хөлгөөр давтамжийн хязгаарлалтгүйгээр нислэг үйлдэхээр тохирсон. Хоёр талын томилогдсон агаарын тээвэрлэгчид Европ болон Төв Азийн доорх цэгүүдэд агаарын тээврийн 5 дугаар эрх эдлэн зорчигч тээврийн нислэг үйлдэхээр тохирсон. Европ дахь цэгүүд: Албани, Армени, Австри, Азербайжан, Бельги, Босни Герцеговина, Болгар, Хорват, Кипр, Чех, Дани, Эстони, Финлянд, Франц, Гүрж, Герман, Грек, Унгар, Исланд, Ирланд , Итали, Латви, Литва, Люксембург, Мальта, Молдав, Монтенегро, Нидерланд, Хойд Македон, Норвеги, Польш, Португал, Румын, Серби, Словак, Словени, Испани, Швед, Швейцарь, Турк, Украин.Төв Ази дахь цэгүүд: Казахстан, Киргизстан, Тажикистан, Туркменистан, Узбекистан. Одоогийн байдлаар ИХБУИНХУ-ын Лондон хотын чиглэлд Монголын талаас зорчигч тээврийн нислэг үйлдэхээр “МИАТ” ТӨХК, дан ачаа тээврийн нислэг үйлдэхээр “Изинис Эйрвэйз” ХХК-иуд томилогдоод байна. Монгол Улсын Засгийн газар, Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсын Засгийн газар хооронд “Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр” шинэчлэн байгуулснаар хоёр орны хооронд шууд нислэг гүйцэтгэхээс гадна Европ болон Төв Азийн орнуудаар дамжин нисэх боломж бүрдэж байна.