ХАСХОМ ГАРГАДАГ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН АНХААРАЛД

2024/02/02

Авлигатай тэмцэх газраас ХАСХОМ гаргасан явц 2024.01.31-ний байдлаар манай байгууллага дээр хангалтгүй байгаа болон энэ жилийн Цагаан сарын баярын өдрүүд уг мэдүүлэг гаргах эцсийн хугацаа /2024.02.15-ны өдөр/-тай давхцаж байгааг анхаарч ажиллах талаар зөвлөмж ирүүлээд байна. Иймд нийтийн албан тушаалд хамаарч, ХАСХОМ гаргадаг албан тушаалтнууд зөвлөмжийг анхаарч, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллана уу. 


javascript:nicTemp();

Холбоотой мэдээ

“КОРЕАН ЭЙР” КОМПАНИЙН “CABIN CREW TRAINING CENTER” СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АЖЛЫН ХЭСГИЙН УДИРДАМЖИЙН ДАГУУ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2023/11/30

МИАТ ТӨК-ийн 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн  02/882 дугаартай албан хүсэлт болон “Кореан Эйр” компанийн “Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын САА 24141/01 өргөдлийн маягт, сургалтын байгууллагын гэрчилгээ болон хавсралт “Үйл ажиллагааны тодорхойлолт”-ын хүчинтэй хугацааг сунгах хүсэлтэй ирүүлсэнтэй холбогдуулан тус сургалтын байгууллагад ИНД-141.11-ийн дагуу дахин гэрчилгээжүүлэх үзлэг шалгалтыг 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд гүйцэтгэлээ.Үзлэг шалгалт гүйцэтгэсэн бүрэлдэхүүн:Н.Заяа /Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч/Н.Ганчимэг /Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч/Үзлэг шалгалт гүйцэтгэсэн чиглэл:-“Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын удирдлагуудтай уулзаж, үзлэг шалгалтын зорилго, чиглэлийг танилцуулах;-Ажилтан, албан тушаалтанд тавигдах шаардлага;-Бүртгэл, тэмдэглэлд тавигдах шаардлага;-Харьяа улсын Иргэний нисэхийн эрх бүхий байгууллагаас олгогдсон хүчин төгөлдөр /АТО/ гэрчилгээ, Үйл ажиллагааны тодорхойлолт, заавар,-“Сabin Crew Training Center” cургалтын байгууллагын багшлах бүрэлдэхүүний гэрчилгээжилт, анги танхим, тоног төхөөрөмжтэй танилцах;-Б767-300 маягийн агаарын хөлгийн “Door Operation Training” сургалтын техник тоног төхөөрөмжтэй танилцах, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр гэрчилгээ,-Нисэх бүрэлдэхүүн болон агаарын хөлгийн үйлчлэгч нарын онцгой тохиолдлын үед хамтран ажиллах үйл ажиллагааны журам,-Эмнэлгийн анхан шатны сургалт, дадлага-Авран хамгаалах тоног төхөөрөмж, сургалт дадлага-Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн “Approved Training Organization(ATO) Procedure Manual Appendix 7/Management Personnel Qualifications ---------Checklist/Job-Aid” хяналтын хуудсыг ашиглан хяналт шалгалт гүйцэтгэх;-Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн “Approved Training Organization (ATO) Procedure Manual Appendix 10 /MCAA Inspector Checklist / Job-Aid ---------Inspection of Training Facilities/” хяналтын хуудсыг ашиглан хяналт шалгалт гүйцэтгэх;“Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудтай үзлэг шалгалтын нээлтийн уулзалтыг 2022.08.16-ны өдрийн 09:30 цагт зохион байгуулсан.Тус уулзалтаар Монгол Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас тухайн  байгууллагын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх үзлэг шалгалтын зорилго, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, чиглэлийг танилцуулж үзлэг шалгалтыг эхлүүлсэн.Тус үзлэг шалгалтын нээлтийн уулзалтад “Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын дараах удирдах албан тушаалтнууд оролцсон болно. Үүнд:Do In Jeong             General Manager, Cabin Crew Training TeamHwi Kon Park            General Manager, Cabin Crew Training TeamJinho Yang                Manager, Cabin Crew Training TeamHwang Ji Hoon         Manager, Cabin Crew Training TeamИНД-141.51  /Ажилтанд тавих шаардлага/-ын хүрээнд:Тус байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын ажлын дадлага туршлага, хувийн хэрэг, холбогдох баримт бичгүүдтэй танилцсан. /Баримт бичгүүдийг байцаагчийн дүгнэлтэд хавсаргав./ИНД-141.53. /Хангалт, хэрэгсэлд тавигдах шаардлага/– B737/800, В767/300 Door Operation Training– Emergency Procedure Training Mock-Up– Emergency Evacuation Training Mock-Up– Emergency Equipment Training Room– First-Aid Training Room– Aviation Security Training Room– Fire Fighting Training Room– Class rooms“Сabin Crew Training Center” cургалтын байгууллагын багшлах боловсон хүчин, анги танхим, ашиглаж буй барилга байгууламж, Б767-300 маягийн агаарын хөлгийн “Door Operation Training”, Эмнэлгийн анхан шатны сургалт, Авран  хамгаалах сургалт, Онцгой тохиолдолын үеийн усан дээрх авран хамгаалах сургалтын техник тоног, төхөөрөмж, аврах хэрэгсэлтэй нэг бүрчлэн танилцсан. /Баримтуудыг байцаагчийн дүгнэлтэд хавсаргав./ИНД-141.55  /Баримт бичиг/-ын хүрээнд:БНСУ-ын эрх бүхий байгууллагаас олгогдсон хүчин төгөлдөр гэрчилгээ, Үйл ажиллагааны тодорхойлолт, зөвшөөрөгдсөн сургалтууд, сургалтын заавар, журмуудтай танилцсан. Мөн B767 агаарын хөлгийн “Авран хамгаалах сургалтын хөтөлбөр”, агаарын хөлгийн үйлчлэгч, багш агаарын хөлгийн үйлчлэгч нарын сургалт болон дадлагын хөтөлбөрийг шалгасан болно. /Баримтуудыг байцаагчийн дүгнэлтэд хавсаргав./ИНД-141.57  /Сургалт зохион байгуулах болон үнэлгээ хийх/, ИНД-141.59 /Бүртгэл хөтлөх/ хүрээнд:ҮГХ-ийн “Approved Training Organization (ATO) Procedure Manual Appendix 7 /Management Personnel Qualifications Checklist/Job-aid”,  Appendix 10 /MCAA Inspector Checklist/Job-aid Inspection of Training Facilities/” зэрэг хяналтын хуудсыг ашиглан ашиглан үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэсэн. /Хяналтын хуудас байцаагчийн дүгнэлтэд хавсаргав./Дахин гэрчилгээжүүлэх үзлэг шалгалтаар “Кореан Эйр” компанийн “Cabin Crew Training Center” сургалтын байгууллагын сургалтын үйл ажиллагаа нь ИНД-141 дүрмийн шаардлагуудын хүрээнд явагдаж байна гэж ажлын хэсэг үзлээ. Тайлан бичсэн:ҮНЭМЛЭХ , ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА БӨГӨӨД АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ                                          Н.ЗАЯАҮНЭМЛЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ХЭЛТСИЙН НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ                                      Н.ГАНЧИМЭГ

2021 оны 10-р сарын 29-ны өдрийн А/127 тушаалын хүрээнд Бүгд Найрамдах Турк Улсын “Genel Havacilik A.S” болон “AMAC Aerospace “ техник үйлчилгээний байгууллагуудад ИНД-145 дагуу үзлэг шалгалт хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан.
2023/11/30

1.Бүгд Найрамдах Турк Улсын “Genel Havacilik A.S” техник үйлчилгээний байгууллагыг ИНД-145 холбогдох шаардлагуудыг хэрхэн хангаж байгаа талаар үзлэг шалгалтыг хийж гүйцэтгэж 819/21 тоот байцаагчийн дүгнэлт гаргаж тус байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгасан.2.Бүгд Найрамдах Турк Улсын “AMAC Aerospace” техник үйлчилгээний байгууллагыг ИНД-145 холбогдох шаардлагуудыг хэрхэн хангаж байгаа талаар үзлэг шалгалтыг хийж гүйцэтгэж 824/21 тоот байцаагчийн дүгнэлт гаргаж тус байгууллагад гэрчилгээ олгосон.3.Мөн Бүгд Найрамдах Турк Улсын “AMAC Aerospace” техник үйлчилгээний байгууллагад засвар үйлчилгээ хийлгэхээр очсон Изинис Эйрвэйс ХХК-ний EI-GVW бүртгэлийн дугаартай В737-700 маягийн агаарын хөлгийн засварын ажилд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж 820/21 тоот байцаагчийн дүгнэлт гаргасан.Байцаагчийн дүгнэлтийг хавсаргав.Тайлан бичсан НТЧХ-ийн байцаагч П.Ням-Очир /                      /2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр

ИНЕГ-ЫН ДАРГЫН ЭЭЛЖИТ ӨРГӨТГӨСӨН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО
2023/11/16

ИНЕГ-ын даргын ээлжит өргөтгөсөн шуурхай хуралдаан өнөөдөр боллоо. Хуралдааны үеэр ирэх 7 хоногт болох “Бүсийн тээвэр, логистикийн холболтыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт “Тээврийн долоо хоног 2023” олон улсын форум арга хэмжээнд ИНЕГ, ИНҮТ-ийн удирдлагууд маш сайн анхаарч ажиллахыг ИНЕГ-ын дарга Ч.Мөнхтуяа үүрэг болголоо. Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас санаачлан Монгол Улсын тээврийн салбарын хөгжил, бүсийн олон улсын тээвэр, логистикийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж, түлхэц үзүүлэх зорилгоор “Тээврийн долоо хоног 2023” олон улсын форумыг 2023  оны 11 дүгээр сарын 6-10-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах юм. Мөн орон нутгийн зарим нисэх буудалд хэрэгжүүлж буй төслийн хэрэгжилтэд анхаарч ажиллах, салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг түргэвчилж, улирал солигдохтой холбоотой нислэгийн саатал гаргахгүй байхад онцгой анхаарах, 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгах саналаа алба нэгжүүд 11 дүгээр сард багтаан боловсруулах зэргийг холбогдох алба, нэгжийн удирдлагуудад үүрэг болголоо.