ГАДААД ТОМИЛОЛТЫН ТАЙЛАН

2023/11/30

Хугацаа 2022.10.29-11.04

Зорилго:

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Бодрум хотын “AMAC AEROSPACE TURKEY” компаниас 2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр болон Истанбул хотын “GENEL HAVACILIK A.S.” компаниас 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр ирүүлсэн хүсэлтүүдийн дагуу тус компаниудын Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгах үзлэг шалгалтын ажлыг ИНД-145-ын дагуу гүйцэтгэж, байцаагчийн дүгнэлт гаргах.

Бүрэлдэхүүн:

– П.Ганзориг /Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтсийн техник үйлчилгээний байгууллага хариуцсан ахлах байцаагч /

– Ц.Гантөмөр / Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтсийн байцаагч/

Байршил:

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Бодрум болон Истанбул хотууд.

Гүйцэтгэл:

Бүгд Найрамдах Турк Улсын “AMAC AEROSPACE TURKEY”, “GENEL HAVACILIK A.S.” компаниудын Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгах үзлэг шалгалтын ажлыг ИНД-145 болон Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтсийн үйл ажиллагааны зааврын 4.1.8-д заасны дагуу “MCAA/SSC-AW-Org-3. MCAR Part 145 Maintenance Organization Requirements” шалгах хуудсаар дараах чиглэлээр гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:

  • Ажилтанд тавигдах шаардлага /Personnel requirements /ИНД-145.51/,
  • Техник үйлчилгээний ажилтны үүрэг гүйцэтгэх цагийн хязгаарлалт /Maintenance personnel duty time limitations /ИНД-145.52/,
  • Байгууламжийн шаардлага /Facility requirements /ИНД-145.53/,
  • Төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон материал /Equipment, tools and material /ИНД-145.55/,
  • Техник үйлчилгээний хяналтын журам /Maintenance control procedures /ИНД-145.59/,
  • Эрх олгох журам /Authorization procedures /ИНД-145.60/,
  • Нислэгт тэнцэх чадварын хадгалалт /Continued airworthiness /ИНД-145.61/,
  • Бүртгэл хөтлөх /Requirements of records /ИНД-145.63/,
  • Аюулгүй байдлын удирдлага /Safety management system /ИНД-145.65,
  • Техник үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий заавар /Maintenance Organisation Exposition /ИНД-145.67/,

Дүгнэлт:

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Бодрум хотын “AMAC AEROSPACE TURKEY” компани нь ИНД-145 болон Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтсийн үйл ажиллагааны зааврын 4.1.8-д заасан шаардлагуудыг хангаж байгаа тул Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 1 жилийн хугацаагаар сунгах боломжтой тухай 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1142/22 тоот байцаагчийн дүгнэлт гаргасан.

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Истанбул хотын “GENEL HAVACILIK A.S.” компани нь ИНД-145 болон Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтсийн үйл ажиллагааны зааврын 4.1.8-д заасан шаардлагуудыг хангаж байгаа тул Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 1 жилийн хугацаагаар сунгах боломжтой тухай 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1143/22 тоот байцаагчийн дүгнэлт гаргасан.

ТАНИЛЦСАН:

НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ,ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА БӨГӨӨД
НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ  БАЙЦААГЧ                                         /П.ГАНБОЛД/

ХЯНАСАН:

НИСЛЭГТ ТЭНЦЭХ ЧАДВАРЫН ХЭЛТСИЙНДАРГА БӨГӨӨД НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ                              /Б.ХҮДЭРЧУЛУУН/

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

НИСЛЭГТ ТЭНЦЭХ ЧАДВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА
ХАРИУЦСАН АХЛАХ БАЙЦААГЧ                                              /П.ГАНЗОРИГ/

НИСЛЭГТ ТЭНЦЭХ ЧАДВАРЫН ХЭЛТСИЙН
БАЙЦААГЧ                                                                                      /Ц.ГАНТӨМӨР/

2022.11.08

Холбоотой мэдээ

“ЧИНГИС ХААН" ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛ "4 ОД"-ООР ҮНЭЛЭГДЛЭЭ
2024/02/06

Монгол Улсын иргэний нисэхийн салбарын түүхэнд анх удаа “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал Английн SKYTRAX олон улсын судалгаа үнэлгээний байгууллагаас дэлхийд нэр хүндтэй “4 од” зэрэглэлийн нисэх буудал үнэлгээ авлаа. Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсын Лондон хотод төвтэй Скайтракс олон улсын cудалгаа, үнэлгээний байгууллага нь 1989 онд байгуулагдсан бөгөөд терминалын дизайн, зорчигч үйлчлүүлэгчид рүү чиглэсэн нисэх буудлын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, засвар үйлчилгээ, цэвэр тухтай орчин, харилцаа хандлага зэрэг 800 гаруй нарийвчилсан чанарын үзүүлэлт тус бүрээр шинжилгээ хийж, 1-5 оноогоор үнэлгээ хийдэг байна. Энэхүү "4 од" зэрэглэлийг хангаснаар “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал Франкфурт, Сидней, Хитроу зэрэг нисэх буудлуудын эгнээнд нэгдлээ. Тус нисэх буудлын хамт олон Монгол Улсын Засгийн газар, агаарын тээвэрлэгч компаниуд, төрийн тусгай чиг үүргийн байгууллагууд болон бусад хамтран ажилладаг байгууллагуудын хамтын ажиллагаагаа улам бататгаж, зорчигч, үйлчлүүлэгчдэд өндөр чанартай үйлчилгээ үзүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 

ОНОШИЛГОО, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЛАБОРАТОРИ 2023 ОНЫ АЖЛАА ТАЙЛАГНАЛАА
2023/12/19

Оношилгоо, хэмжил зүйн лаборатори нь Хэмжил зүйн тухай хууль болон Стандартчилал, техникийн зохицуулалт,  тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийг Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжүүлэхэд өндөр хувь нэмэр оруулан ажиллах, Нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангуулахад чухал шаардлагатай хэмжил зүйн бодиттой мэдээлэл, үр дүнг гаргах, Чанарын удирдлагын тогтолцоог хадгалах, сайжруулах, Хэмжилт шалгалт тохируулга, шалгалт баталгаажуулалт болон сорилт шинжилгээний ажил үйлчилгээг итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу түргэн шуурхай үзүүлэх зорилт тавин 13 хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус лаборатори нь сорилт шинжилгээний төрөл, радио цаг уур, цахилгаан цулын төрөл, шугаман өнцөг, геодезийн төрөл болон үл эвдэх сорилын төрлөөр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 2023 онд 4 зорилтын хүрээнд 24 арга хэмжээ төлөвлөж оны эцсийн байдлаар төлөвлөгөөний биелэлт 100% болжээ. Оношилгоо, хэмжил зүйн лаборатори нь энэ онд нийт 340 дээж авч, 38 шилэн хэмжүүрийн шалгалт тохируулга хийсэн байна. Мөн 532 газардуулгын эсэргүүцлийн хэмжилт хийж, 94 радио цахилгаан хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга хийж, 28 удаагийн геодезийн хэмжилт хийжээ.  MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлагыг хангасан чанарын тогтолцоог нэвтрүүлэн Стандарт хэмжил зүйн газрын Итгэмжлэлийн газарт чадавхаа үнэлүүлж 2023.11.10-ны өдрийн Д/03-91 дугаартай гэрээгээр 4 жилийн хугацаатай 7 дахь удаагаа итгэмжлэгдсэн байна. Мөн 4 стандартыг орчуулан Монгол Улсын үндэсний стандартаар батлуулжээ. ОХЗЛ-ийн тайлангийн төгсгөлд удирдлагууд нэн тэргүүнд тулгарч буй асуудлуудаа дахин танилцуулж, гарц гаргалаа олох, зарлагын хэмжээг ирэх онд бууруулан орлогыг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөгөө сайтар нягтлан гаргаж, боломжит арга хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай байгаа талаар дурьдлаа.

НИСЭХ ХҮЧНИЙ 100 ЖИЛИЙН ОЙН ЛОГО ШАЛГАРУУЛНА
2024/05/20

Монгол Улсад Нисэх хүчин үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ой 2025 онд тохиож байгаатай холбогдуулан тус ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, ой угтсан зохион байгуулалтын арга хэмжээнд ашиглах лого шалгаруулах уралдаан зарлаж байна. Иргэний нисэхийн онцлог, уламжлал, шинэчлэлийн утга санааг бэлгэдсэн, энгийн ойлгомжтой өгүүлэмж бүхий 3-аас олонгүй өнгө хосолсон утга агуулга, уран сайхны хувьд төгс, сэтгэлгээний өндөр түвшинд хийгдсэн бүтээлийг 2024 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд Монгол Улсад нисэх хүчин үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой бэлтгэл ажлыг хангах, удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах ажлын хэсэгт хүлээн авна.