ФРАНЦ УЛСЫН “AERO GROUND TRAINING” СУРГАЛТЫН ТӨВД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН “EMBRAER ERJ-190 SERIES (GE CF34) T1+T2 COMBINED / INITIAL” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН ТАЙЛАН

2023/11/30

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын албаны Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтсийн байцаагч Э.Амарсайхан 2021 оны 9 дүгээр сарын 06-аас 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны хооронд Франц Улсын “AERO GROUND TRAINING” сургалтын төвөөс зохион байгуулсан “Embraer ERJ-190 series (GE CF34) T1+T2 Combined / Initial” сэдэвт сургалтад дараах чиглэлээр хамрагдсан болно. Үүнд:

– Е190 агаарын хөлгийн ерөнхий мэдээлэл

– Их биений бүтэц, зохион байгуулалт

– Цахилгааны тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн үйл ажиллагаа

– Навигацын тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн үйл ажиллагаа

– Холбооны системүүд, тэдгээрийн үйл ажиллагаа

– CF34 маягийн хөдөлгүүрийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа


Э.Амарсайхан нь дээрх сэдвүүдээр зохион байгуулагдсан сургалтад амжилттай хамрагдаж гэрчилгээжсэн болно. Сургалтын гэрчилгээг хавсаргав.

ТАЙЛАН БИЧСЭН:

ИНЕГ-ЫН НААХЗА-НЫ

НТЧХ-ИЙН БАЙЦААГЧ                                                  /Э.АМАРСАЙХАН/

Холбоотой мэдээ

“НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ”-Д УРЬЖ БАЙНА
2024/03/01

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний чиглэлээр ажиллах хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны анхан шатны сургалт” зохион байгуулах гэж байна. Та бүхэн доорх мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна уу.

Их Британийн Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас цахимаар зохион байгуулсан.
2023/11/30

СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН 2021.10.25 – 28Зорилго:Иргэний нисэхийн олон улсын байгууллага (ICAO)-ын USOAP аудитын асуулга PQ 4.211-н хүрээнд нисэх бүрэлдэхүүний сургалт, дадлагыг гүйцэтгэж буй дадлагажуурын төхөөрөмжийг үнэлэх, зөвшөөрөл олгох үзлэг шалгалтыг хийж гүйцэтгэх  байцаагч нь ИНЕГ-ын даргын баталсан байцаагчийн ур чадварын сургалтын зааврын 7.2. /Нислэгийн хяналтын байцаагчийн үндсэн сургалт/-д заасан мэргэшүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд мэдлэг, ур чадварыг эзэмших.Бүрэлдэхүүн:Б.Баярсайхан /НСҮАХХ-н дарга бөгөөд аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч/Х.Эвсанаа /НСҮАХХ-н аюулгүй ажиллагааны хяналтын ахлах байцаагч/Байршил:Их Британийн Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын  Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас цахимаар зохион байгуулсан.Гүйцэтгэл:2021 оны 10 дугаар сарын 25-28–ны өдрүүдэд нислэгийн дадлагажуур, сургалтын төхөөрөмж (FSTD)-ийн зөвшөөрөл олгох сургалтанд хөтөлбөрийн дагуу амжилттай хамрагдсан.Дүгнэлт:Энэхүү сургалт нь дараах сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдлаа. Үүнд:Европын Холбооны дүрэм журам, нислэгийн дадлагажуур, сургалтын төхөөрөмж (FSTD)-ийн мэргэшлийн хувьд хамаарах бүтэц, агуулга;Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үүрэг хариуцлага ба нислэгийн дадлагажуур, сургалтын төхөөрөмж(FSTD)-д хамаарах агаарын тээвэрлэгчийн үүрэг;Удирдлагын системийн нийцэл, баримтжуулах журам;Нисэх онгоц болон нисдэг тэрэгний нислэгийн дадлагажуур, сургалтын төхөөрөмж (FSTD)-үүд, төрөл тус бүрт тавигдах шаардлага, мэргэшлийн түвшин, бэлтгэлд анхаарах зүйлс;Анхан шатны болон давтан сургалтын тусгай үнэлгээ, үнэлгээний баг, үнэлгээ хийх, бодит үнэлгээ хийх үйл явц;Мэргэшлийн гарын авлагын бүтэц, агуулга, баталгаажуулалтын тест, нислэгийн дадлагажуур, сургалтын төхөөрөмж (FSTD)-ийн мэдээллийн эх үүсвэр, баталгаажуулалтын журам, зөвшөөрөл;Дээрх хөтөлбөрийн дагуу тус сургалтад хамрагдсанаар аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Б.Баярсайхан, Х.Эвсанаа нар нь Монгол улсад сургалтад ашиглах нислэгийн дадлагажуур, сургалтын төхөөрөмж (FSTD)-д ИНД-ийн хүрээнд үнэлгээ хийх, зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих боломжтой болж байгаа юм.Хавсралт:Сургалтын гэрчилгээ /хуулбар/Хянасан: Б.Баярсайхан / НСҮАХХ-н дарга бөгөөд аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч /Тайлан бичсэн: Х.Эвсанаа  /НСҮАХХ-н аюулгүй ажиллагааны хяналтын ахлах байцаагч/

ИНЕГ-ЫН ДАРГЫН ЭЭЛЖИТ ӨРГӨТГӨСӨН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО
2023/11/16

ИНЕГ-ын даргын ээлжит өргөтгөсөн шуурхай хуралдаан өнөөдөр боллоо. Хуралдааны үеэр ирэх 7 хоногт болох “Бүсийн тээвэр, логистикийн холболтыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт “Тээврийн долоо хоног 2023” олон улсын форум арга хэмжээнд ИНЕГ, ИНҮТ-ийн удирдлагууд маш сайн анхаарч ажиллахыг ИНЕГ-ын дарга Ч.Мөнхтуяа үүрэг болголоо. Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас санаачлан Монгол Улсын тээврийн салбарын хөгжил, бүсийн олон улсын тээвэр, логистикийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж, түлхэц үзүүлэх зорилгоор “Тээврийн долоо хоног 2023” олон улсын форумыг 2023  оны 11 дүгээр сарын 6-10-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах юм. Мөн орон нутгийн зарим нисэх буудалд хэрэгжүүлж буй төслийн хэрэгжилтэд анхаарч ажиллах, салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг түргэвчилж, улирал солигдохтой холбоотой нислэгийн саатал гаргахгүй байхад онцгой анхаарах, 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгах саналаа алба нэгжүүд 11 дүгээр сард багтаан боловсруулах зэргийг холбогдох алба, нэгжийн удирдлагуудад үүрэг болголоо.