ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Г.БАТБАЯРЫН 2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 22-27-НЫ ХООРОНД АНУ-Д АЖИЛЛАСАН ТУХАЙ ТАЙЛАН

2023/11/30

АНУ-ын Калифорниа мужийн Лос Анжелес болон Вашингтон мужийн Сиэтл хотноо 5 дугаар сарын 22-с 27-ны өдрүүдэд ЗТХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэч, Стандарт, норм, нормативын хэлтсийн дарга Ж.Сэрээтэр, МИАТ ТӨХК-ийн Нислэг, үйлдвэрлэл эрхэлсэн Тэргүүн дэд захирал Н.Ганболд, МИАТ ТӨХК-ийн Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар /АХЗҮГ/-ын Инженерингийн хэлтсийн дарга С.Пүрэвсүрэн нартай МИАТ ТӨХК-ийн АНУ-руу шууд нислэг үйлдэх бэлтгэл ажлын хүрээнд АНУ-ын Холбооны агаарын тээврийн удирдах газрын CAT 1 гэрчилгээжилт, тус компанийн АХЗҮГ-ыг Холбооны агаарын тээврийн удирдах газрын Дүрэм 145-р гэрчилгээжих болон Boeing компаниас 2019 оны 5 дугаар сард хүлээн авах байсан нэг В737 МАХ 8 агаарын хөлөгтэй танилцан Boeing компанийн төлөөлөгчидтэй тус агаарын хөлөгтэй холбоотой асуудлуудаар уулзалт зохион байгуулж ажиллав.

НЭГ. МИАТ ТӨХК-ийн АХЗҮГ-ыг FAA-145 дүрмийн дагуу гэрчилгээжих өргөдлийн өмнөх уулзалтыг хийж гэрчилгээжих өргөдлийг гаргав.

МИАТ ХК-ийн АХЗҮГ FAA-гийн дүрэм 145-р гэрчилгээжих өргөдөлийн өмнөх, өргөдөл гаргах уулзалтыг АНУ-ын FAA-ийн Лос Анжелес хот дахь бүсийн офисд , 2019 оны 05 дугар сарын 23-ны өглөөний 10 цагт хийв. Уулзалтанд FAA-ын Нислэгийн Стандартын газрын менежер Alton K. Clark, FAA-ын Нислэгийн Стандартын газрын Өргөдөл хүлээн авагч менежер Mark Ayemin, FAA-ын Нислэгийн Стандартын газрын Олон улсын агаарын тээврийн аюулгүй ажиллагааны байцаагч Paul Thoren, Boeing компанийн Системийн аюулгүй ажиллагаа, удирдах байгууллагуудын харилцаа хариуцсан ажилтан Michael Mock нар оролцов.

Уулзалтын эхэнд МИАТ ТӨХК-ийн дэд захирал Н.Ганболд МИАТ ТӨХК-ийн нислэгийн үйл ажиллагаа, техникийн үйл ажиллагаа, түүндээ Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар /АХЗҮГ/-ын агаарын хөлгийн хүнд хэлбэрийн үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй танилцуулыг хийж FAA-ын өргөдөл гаргах маягтын дагуу дүрэм 145-р гэрчилгээжих өргөдөл, МИАТ ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын гэрчилгээжих тухай албан хүсэлтийн хамтаар гардуулав.

ЗТХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэч, Стандарт, норм, нормативын хэлтсийн дарга дарга Ж.Сэрээтэр МИАТ компани бол Монголын иргэний агаарын тээврийн ууган компани бөгөөд төр түүний хувьцааг 100 хувь эзэмшдэг, компанийн хөгжлийн асуудалд төрийн зүгээс ихээхэн анхаарал хандуулж ажилладаг ба МИАТ компанийн үйл ажиллагааг тэлэх, АХЗҮГ-ын хүнд хэлбэрийн засвар үйлчилгээний ажиллагааг өргөжүүлэх, цаашид онгоц угсрах чиглэлд үйл ажиллагааг нь нэмэгдүүлэн, боловсон хүчний мэргэжлийн бэлтгэлийг хөгжүүлэх талаар анхаарч ажилладаг бөгөөд гаргаж байгаа хүсэлтийг дэмжиж энэхүү уулзалтанд оролцож байгаа талаар мэдэгдсэн.

Мөн ИНЕГ-ын зүгээс төрөөс баримталж байгаа бодлогын дагуу Монгол улсаас АНУ-руу шууд нислэг нээх талаар олон арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа бөгөөд үүнтэй холбогдуулан ИНЕГ АНУ-ын FAA-тай Гадаадын иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд АНУ-ын зүгээс тавигддаг шаардлагын дагуу FAA-ын Олон улсын агаарын тээврийн аюулгүй ажиллагааны аудит хөтөлбөр IASA /International Aviation Safety Assessment program/ аудитад хамрагдан CAT 1 гэрчилгээ авах талаар хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд аудитыг амжилттай хийлгэж ажиллахын тулд FAA-тай Техникийн туслалцаа, техникийн урьдчилсан үзлэг хийхээр бэлтгэж байгаа талаар танилцуулав.

FAA-ын Нислэгийн стандартын газрын менежер Alton K. Clark МИАТ ТӨХК-ийн АХЗҮГ-ын үйл ажиллагаа, түүндээ хүнд хэлбэрийн засвар үйлчилгээний өөр ямар улсын гэрчилгээ эзэмшдэг, мэргэжлийн боловсон хүчний тоо, тэдгээрийн эзэмшдэг гэрчилгээ, яагаад АНУ-ын FAA-ын техникийн засвар үйлчилгээний гэрчилгээ авах өргөдөл гаргах болсон талаар асуулт асууж түүндээ хариултуудыг авсан.

Уулзалтын төгсгөлд FAA-ын Нислэгийн стандартын газрын менежер Alton K. Clark уг аудит шалгалтыг түргэн хугацаанд хийж гэрчилгээжих хүсэлтийг нааштайгаар шийдвэрлэхийн тулд өргөдөл гаргагч тал хамтран ажиллахыг чухалыг дурьдаад зарим тохиолдолд өргөдөл гаргагч тал идэвхгүй байр сууртай болбол хүсэлтийг цуцалдаг тухай сануулан ойрын хугацаанд төслийн ажиллагааг эрхлэх менежерийг томилох тухай мөн томилогдсон менежер үзлэг шалгалтыг хийх хоёр байцаагчийг томилон илгээх гэсэн процедураар гэрчилгээжих үзлэг шалгалт явагдахыг тайлбарлав.

ХОЁР. АНУ-руу шууд нислэг үйлдэх, түүнд шаардлагатай холбогдох зөвшөөрөл авах гэрчилгээжих ажлын хүрээнд.

Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт баримтлах бодлогын баримт бичгийн 2.2.1.Үндэсний агаарын тээвэрлэгчийн өрсөлдөх чадвартай уялдуулан олон улсын агаарын шугамд чөлөөт өрсөлдөөнийг төрийн хяналттай, үе шаттайгаар нээлттэй болгох бодлогыг баримтална, 2.2.1.1.агаарын тээврийг 2016 оноос эхлэн үе шаттайгаар нээлттэй болгох. Энэ хүрээнд АНУ-тай “Нээлттэй агаарын зайн хэлэлцээр” байгуулах хэлцлийг эхлүүлнэ; заалтуудын хэрэгжилтийг хангах үүднээс АНУ-ын Холбооны агаарын тээврийн удирдах газрын Гадаад улсын агаарын тээврийн салбар ИКАО-гийн Annex 1, 6 болон 8 шаардлагыг хангаж байгаад аудит International Aviation Safety Assessment /IASA/ шалгалт хийх, түүний урьдчилсан техникийн үзлэгийг хийлгэх талаар FAA-ын холбогдох албаны хүмүүстэй уулзаж санал солилцлоо.

Уулзалтаар ИНЕГ-ын зүгээс АНУ-руу үндэсний агаарын тээвэрлэгчид хуваарьт шууд нислэг үйлдэх боломжийг нээх, түүнд хамааралтай эрх зүй, аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг хангах үүндээс ИНЕГ шат дараатай ажлуудыг хийж байгаагийн нэг нь FAA-ын аюулгүй ажиллагааны түвшин тогтоох IASA аудитаар орж CAT 1 гэрчилгээ авах ажил бөгөөд урьдчилсан техникийн үзлэг /Technical review/ шалгалтыг хийх талаар гэрээний төсөл хүлээн аваад байгаа талаар мэдэгдсэн болно.

FAA-гийн зүгээс техникийн үзлэгийг ИНЕГ дээр 8-9 жилийн өмнө хийж байсан бөгөөд түүгээр хэд хэдэн үл тохирол байсан талаар дурьдаж одоо хийлгэх техникийн үзлэг дээр Boeing компанийн зүгээс дэмжиж байгааг сайшаагаад IASA аудитын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулав.

АНУ-руу шууд нислэг үйлдэх улсад FAA-ын зүгээс тавигддаг үндсэн шаардлага бол FAA-ын IASA аудит шалгалт. Улс орнууд тус аудит шалгалтыг авахаасаа өмнө төлбөртэй гэрээний үндсэн дээр урьдчилсан техникийн үзлэг шалгалтыг авч болдог. Урьдчилсан техникийн үзлэг шалгалт хийлгэхгүйгээр шууд IASA аудитад бас хамрагдаж болно. Нөгөөтэйгүүр, урьдчилсан техникийн үзлэг шалгалтыг авах нь IASA аудит амжиллтай дүн авах гол хүчин зүйл нь болдог. Яагаад гэвэл, урьдчилсан техник үзлэгийн гэрээг FAA-тай байгуулахдаа нэмэгдэл төлбөртэйгээр үл тохирлыг арилгах төлөвлөгөөг /Corrective Action Plan/ хамтран боловсруулж түүн дээрээ арга хэмжээ авах ажлыг хамтарсан байдлаар зохион байгуулж болдог байна.

ГУРАВ. АНУ-ын Боинг компаниас МИАТ ХК-ийн шинээр үйлдвэрээс гарч байгаа тус компанийн В737 МАХ 8 агаарын хөлөгтэй танилцаж, Боинг компанийн төлөөлөгчидтэй В737 МАХ 8 агаарын хөлгийг нислэгт гаргах талаар болон МИАТ ХК-д ашиглагдаж байгаа В737 МАХ 8 агаарын хөлгийн сул зогсолтын нөхөн төлбөр болон тус компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар.

АНУ-ын Сиэтл хотноо Боинг компанийн В737 МАХ 8 агаарын хөлгийн Delivery Center-д МИАТ ХК-ийн 2019 оны 05 дугаар сард хүлээн авах байсан В737 МАХ 8 агаарын хөлөгтэй танилцав. Агаарын хөлөгт хийгдэж байгаа угсралтын ажлууд дуусч агаарын хөлөг одоо туршилт шалгалтуудын ажил хийгдэж байгаа бөгөөд сүүлийн үеийн туршилт шалгалтуудын ажлуудын үр дүнгийн талаар танилцууж агаарын хөлгийн гадна дотор талын үзлэгийн МИАТ ХК-ийн төлөөлөл хийж гүйцэтгэв.

Цаашлаад, Боинг компанийн ВСА /Boing Commercial Airplanes/ компанийн төв байранд Зүүн хойд Азийн бүсийн Бүсийн борлуулалт хариуцсан захирал Scott Grimsby, Зүүн хойд Азийн бүсийн Бүсийн маркетингийн захирал Glenn Redfield, Агаарын хөлгийн гэрээ хариуцсан Бүсийн захирал Jane Berry, Олон нийттэй харилцах Харицаа холбооны захирал Dan Neville нартай Боинг компанийн зүгээс 737МАХ 8 агаарын хөлгийг нислэгт гаргах ажлын талаар, МИАТ ХК тус төрлийн агаарын хөлгийг нислэгт гаргах талаар,  уг төрлийн агаарын хөлгийг нислэгт гаргах талаар тус компанийн зүгээс олон нийтэд гаргах мэдээ мэдээллийн талаар уулзалтыг төлөвлөж эцэсд нь МИАТ ХК-ийн зүгээс уг төрлийн агаарын хөлөгтэй холбоотой асуудлаар нөхөн төлбөрийн талаар асууж тодруулав.

Боинг компанийн төлөөлөл уг агаарын хөлгийн удирдлагыг хангаж ажилладаг програм хангамжид шинээр холбогдох өөрчлөлтүүдийн оруулан нислэгийн туршилтууд хийгдэж байгаа талаар танилцуулаад АНУ-д В737 МАХ  агаарын хөлгийг энэ оны 8 дугаар сард багтаан шинээр гэрчилгээжих, маягийн гэрчилгээг шинээр баталгаажуулах ажил хийгдэж байгаа талаар танилцуулав.

Мөн агаарын хөлөг шинээр АНУ-д гэрчилгээжих, түүнийг дагаад олон улсад нислэгт хүлээн зөвшөөрөгдөх ажлуудыг хийхтэй холбогдуулан Боинг компанийн зүгээс олон нийтэд хандаж гаргах мэдээ мэдээллийн талаар товч танилцуулав.

Холбоотой мэдээ

AVIATION WEEKLY LXIII
2024/03/12

Иргэний нисэхийн салбарт өнгөрч буй долоо хоногт болж өрнөсөн мэдээ мэдээлэл болон бусад мэдээллээс тоймлон хүргэдэг "Aviation weekly"-ийн шинэ дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Хүлээн авч үзнэ үү.Өнөөдрийн дугаараас та:-“Бүсчилсэн хөгжил - төвийн бүсийн нисэх буудлуудын форум” боллоо- 2024 онд орон нутгийн гурван нисэх буудлыг жишиг нисэх буудал болгон хөгжүүлнэ- Орон нутгийн нисэх буудлууд тулгамдаж буй асуудлуудаа илэрхийллээ- Ажилдаа амжилт гаргасан ажилтнуудыг шагнаж урамшууллаа- Иргэний нисэхийн ахмадууд "малчдадаа туслах сайн дурын хандивын аян"-д нэгдлээ- "Хүннү Эйр" ХХК Хөвсгөл аймгаас олон улсын 4 чиглэлд нислэг үйлддэг болно- Сан Францискогоос хөөрсөн "United Airlines" компанийн онгоцны нэг дугуй салж унажээ зэрэг мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүлээн авч үзээрэй.

НИСЭХИЙН СУРГАЛТЫН ТӨВ 2023 ОНД 32 СУРГАЛТАД НИЙТ 3721 СУРАЛЦАГЧ ХАМРУУЛЖЭЭ
2023/12/25

Нисэхийн сургалтын төв нь 2023 онд 2 зорилтын хүрээнд 17 ажил хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт жилийн эцсээр 100 хувийн биелэлттэй байгааг  Нисэхийн сургалтын төвийн захирал Б.Урантөгс танилцууллаа. Тус төв 2023 онд агаарын навигацийн үйлчилгээ, нисэх буудлуудын үйлчилгээ, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон бусад гэсэн 32 сургалтад нийт 3721 суралцагчийг хамруулсан байна. Харин ИНЕГ-ын даргын баталсан “ИНЕГ-ын 2023 оны төлбөртэй дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 2023 онд тус төв нийт 45 сургалтад 238 ажилтан хамруулжээ. Нисэхийн сургалтын төвийн 2023 оны онцлох ажлуудаас дурдвал: -        Нисэхийн хэлний ур чадварын TEAC /TEST OF ENGLISH FOR AVIATION COMMUNICATION/ шалгалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс Монгол Улсдаа авч эхэллээ. TEAC шалгалтыг тус салбарын нисэхийн англи хэлний мэргэжилтнүүд болон нисэхийн нарийн мэргэжлийн экспертүүд МАБТА-тай хамтран боловсруулсан бөгөөд хэл шинжлэлийн ухааны мастер, докторын зэрэглэлтэй экспертүүдээр хянуулж, дүгнэлт гаргуулсан байна. -        ИНЕГ болон Инчеоны олон улсын нисэх буудлын корпорац хооронд 2023 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд “Аэродромын үзлэг, хяналтын сургалт”-ыг 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 16-ны өдрүүдэд Нисэхийн сургалтын төвд амжилттай зохион байгууллаа. -        ICAO болон Катар Улсын Засгийн газраас хамтран зарласан нисгэгч, нислэгийн удирдагч, агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний инженер, нислэгийн мэдээллийн ажилтан, агаарын тээврийн менежментийн зэрэг сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтад Монгол улсаас нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулах ажлыг Зам, тээврийн хөгжлийн яам, ИНЕГ-ын Захиргаа удирдлага, хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа. -        Иргэний нисэхийн салбарт нислэгийн хөдөлгөөний удирдагч дутагдалтай байгаа энэ цаг үед иргэний нисэхийн салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх, ур чадавхжуулах зорилтын хүрээнд Тайландын Хаант Улсын Иргэний нисэхийн сургалтын төвтэй хамтран “Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагч” бэлтгэх сургалтыг хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд уг сургалтад Монгол улсаас 19 суралцагч 2023 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн хамрагдаж байна. -        Trainer plus хөтөлбөрийн хүрээнд “Trainer Instructors Course part 1”, “Trainer Instructors Course part 2” гэсэн 2 сургалт зохион байгуулсан байна. -        2023 онд Дадлагажуурын Simfox программын 180 шинэ тестийг боловсруулан дадлага болон шалгалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. -        Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын нисэхийн аюулгүй байдлын аудитын хөтөлбөрийн байнгын хяналтын аргачлалын хүрээнд Монгол Улсад хийх аудит шалгалтад 2023 оны 10 дугаар сарын 10-20-ны өдрүүдэд нийт 210 протокол асуулгаас сургалтын чиглэлээр 40 асуулгад хариулж, амжилттай хамрагдсан байна. -        ИНЕГ нь иргэний нисэхийн салбарын мэргэжлийн хүний нөөцийг бэлтгэх зорилгоор 2005 оноос 2020 оны хооронд сургалтын зардалд 24,309,726 ам.доллар төсөвлөж, 368 суралцагчдад 11,403,278 ам.доллар зарцуулсан байна. Үүнээс 9,227,993 ам.доллараар хүний нөөцийн хэрэгцээг хангасан буюу нийт суралцагчдаас иргэний нисэхийн салбарт ажиллаж байгаа 249 хүн, ажиллаж байгаад гарсан, тэтгэвэрт гарсан 32 хүн, хүсэлт өгсөн, нөөцөд байгаа 9 хүн, суралцаж байгаа 13 хүн байна.  Гэрээний үүргээ  биелүүлээгүй 62 хүний 2,175,285 ам.долларын сургалтын төлбөрийг буцаан төлүүлэх, гэрээний үүргийн хэрэгжилтийг хангуулахаар холбогдох байгууллагад шилжүүлээд байна. Тайлангийн төгсгөлд ИНЕГ-ын дарга, удирдлагуудад хандан шийдвэрлүүлэх шаардлагатай 2 асуудлыг дараах байдлаар танилцууллаа. Үүнд: 1.     Simfox рентген дадлагажуурын дасгалын компьютерын эрхийг 4-өөр нэмэгдүүлэх, түүнчлэн хосолсон харагдацтай /dual view/ программаар шинэчлэх, сургалт, шалгалт, цахим номын сангийн /TELS/ болон хэлний ур чадварын TEAC шалгалтын нэгдсэн мэдээллийн сангийн системийн сервер компьютертой болох; 2.     НСТ-ийн ажилтнууд түгээмэл албан тушаалын цалин хөлсний сүлжээ, шатлалд хамаарагддаг. Нисэхийн мэргэжлийн албан тушаалын цалин хөлсний сүлжээ, шатлалд оруулах шаардлагатай гэлээ.

ИНЕГ-ЫН ДАРГА КАЗАХСТАН УЛСЫН НИСЭХИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИДТЭЙ УУЛЗЛАА
2023/12/05

ИНЕГ-ын дарга Ч.Мөнхтуяа Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Нисэхийн захиргааны Ерөнхий захирал Каталин Раду тэргүүтэй төлөөлөгчидтэй 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр уулзалт хийж, иргэний нисэхийн салбарт хамтран ажиллах талаар санал солилцов. Уулзалтын сэдвийн хүрээнд дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ: 1. Иргэний нисэхийн салбарт Евро-Азийн “EACAC” байгуулах ажлын хүрээнд Казахстан Улс, Монгол Улсын агаарын тээврийн байгууллагуудын техникийн хамтын ажиллагаа;   2.  Хоёр улс хооронд эрэн хайх, авран туслах гэрээг ойрын хугацаанд байгуулж, хамтран ажиллах; 3. Төв Азийн нисэхийн аюулгүй байдлын талаар санал солилцов;  4. Агаарын хөлгийн техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээ, агаарын хөлгийн түлш нийлүүлэлтийн талаар санал солилцов;  5. Иргэний нисэхийн салбарт боловсон хүчин бэлтгэх, цаашид хамтран ажиллах;   6. JARUS-д гишүүнээр элсэх талаар;  7. 2024 онд Астана хотод зохион байгуулагдах олон улсын нисэхийн форумд манай төлөөлөгчдийг оролцохыг урьж, хоёр талын уулзалт амжилттай зохион байгуулагдав. Түүнчлэн Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын иргэний нисэхийн удирдах байгууллага хооронд эдгээр чиглэлээр хамтран ажиллаж, цаашдын харилцаагаа улам нэмэгдүүлэхээр харилцан тогтов.