Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Хариуцлагын төв Ангилал
80 Ой тэмдэглэх тухай 16/03/2015 ИНЕГ ЗТХЯ 2015 он
123 Дүрэмт хувцасны загвар батлах тухай 08/05/2015 ИНЕГ ЗТХЯ 2015 он
134 Ажлын хэсэг томилон ажиллуулах тухай /ОХУ-ын Тээврийн яамны төлөөлөгчидтэй агаарын харилцааны асуудлаар хэлэлцээ хийх ажлын хэсэг/ 14/05/2015 ИНЕГ ЗТХЯ 2015 он
142 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 20/05/2015 ИНЕГ ЗТХЯ 2015 он
143 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 20/05/2015 ИНЕГ 2015 он
144 Агаарын тээврийг хялбаршуулах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 20/05/2015 ИНЕГ 2015 он
146 Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /ИНД-63 Нисгэгчээс бусад нисэх багийн гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл/ 20/05/2015 ИНЕГ 2015 он
154 Агаарын замд өөрчлөлт оруулах тухай 27/05/2015 ИНЕГ 2015 он
177 Зам тээврийн салбарт инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 24/06/2015 ИНЕГ ЗТХЯ 2015 он
219 Төлөвлөгөө батлах тухай /Зам, тээврийн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө/ 06/08/2015 ИНЕГ ЗТХЯ 2015 он
232 Агаарын замуудыг шинээр болон шинэчлэн тогтоох тухай 10/09/2015 ИНЕГ НХУГ 2015 он
239 Зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 21/09/2015 ИНЕГ ЗТХЯ 2015 он
487 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Иргэний нисэхийн салбарт улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний 2015 оны хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсэг/ 01/12/2015 ИНЕГ ЗТХЯ 2015 он