Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Хариуцлагын төв Ангилал
02 Нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 04/01/2016 ИНЕГ ЗТХЯ 2016 он
05 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай /Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төслийн Удирдах хорооны бүрэлдэхүүн/ 07/01/2016 ИНЕГ ЗТХЯ 2016 он
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын засгийн газар, Камбожийн Вант Улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр/ 29/02/2016 ИНЕГ НБҮГ 2016 он
48 Агаарын хөлгийн шувуу мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх хөтөлбөр 02/03/2016 ИНЕГ НБҮГ 2016 он
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр/ 17/03/2016 ИНЕГ 2016 он
79 Агаарын замд өөрчлөлт оруулах тухай 31/03/2016 ИНЕГ НХУГ 2016 он
83 Зөвшөөрөл олгох тухай 08/04/2016 ИНЕГ ЗТХЯ 2016 он
87 Ашиглалтын өмнөх удирдах хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 12/04/2016 ИНЕГ ЗТХЯ 2016 он
94 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 14/04/2016 ИНЕГ НБҮГ 2016 он
95 Агаарын хөлөг шувуу, мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх үндэсний зөвлөлийг байгуулах тухай 14/04/2016 ИНЕГ НБҮГ 2016 он
109 Төлөвлөгөө батлах тухай 27/04/2016 ИНЕГ ЗТХЯ 2016 он
110 Агаарын зайн хариуцлагын бүсийг өөрчлөн тогтоох тухай 27/04/2016 ИНЕГ НХУГ 2016 он