Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Ангилал
8.6.1 Олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл Бусад мэдээлэл
8.6.1 Тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа Бусад мэдээлэл
8.6.1 Бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал Бусад мэдээлэл
8.6.2 Эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт Бусад мэдээлэл
8.6.3 Хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.4 Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл Бусад мэдээлэл
8.6.5 Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.5 Дүрэм /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.5 Үйл ажиллагааны чиглэл /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.5 Эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.5 Нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг/хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.6 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн Бусад мэдээлэл
8.6.6 Тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр Бусад мэдээлэл
8.6.6 Авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн Бусад мэдээлэл
8.6.6 Албаны цахим шуудангийн хаяг Бусад мэдээлэл
8.6.6 Тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.6 Сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.6 Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл/төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар/ /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.8 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.10 Мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл Бусад мэдээлэл
8.6.11 2023 онд барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах коммисын дүгнэлт гараагүй Бусад мэдээлэл
8.6.13 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ /Ийм тохиолдол одоогоор байхгүй учир хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.20 Нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл /хамаарахгүй/ Бусад мэдээлэл
8.6.21 Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн, өөрийн нэр Бусад мэдээлэл
8.6.21 Суралцаж байгаа улс Бусад мэдээлэл
8.6.21 Сургуулийн нэр Бусад мэдээлэл
8.6.21 Мэргэжил Бусад мэдээлэл
8.6.21 Суралцах хугацаа Бусад мэдээлэл
8.6.21 Мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн Бусад мэдээлэл
8.6.21 Гэрээний хэрэгжилт Бусад мэдээлэл
8.6.22 Хууль болон олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан бусад мэдээлэл Бусад мэдээлэл