ИНД-тэй холбоотой санал хүсэлтээ Буяндэлгэр Уянга 71-282023 uyanga.b@mcaa.gov.mn цахим хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлж болно.
Иргэний нисэхийн баримт бичгүүдийн боловсруулалтад нийтлэг хэрэглэгддэг Англи үгсийн орчуулгыг эндээс авч өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж, зарчмын зөрүүтэй санал байвал бидэнд хандана уу.

Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Ангилал
ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт 2024 оны 03 сарын 14 ИНД-ийн төсөлд санал авах
ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт, Foreign Air Transport Operator – Certification 2023 оны 08 сарын 30 ИНД-ийн төсөлд санал авах
ИНД-12 Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл, Accidents, Incidents, and Statistics Procedure 2023 оны 08 сарын 30 ИНД-ийн төсөлд санал авах
ИНД-66 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, Aircraft Maintenance Personnel Licensing 2023 оны 08 сарын 30 ИНД-ийн төсөлд санал авах
ИНД-13 Албадан хэрэгжүүлэх дүрэм Enforcement Procedures 2023 оны 10 сарын 09 ИНД-ийн төсөлд санал авах