Нэр
Өмнөговь аймгийн Гурвансайхан нисэх буудал
Өвөрхангай аймгийн Өвөрхангай нисэх буудал
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн нисэх буудал
Хэнтий аймгийн Өндөрхаан нисэх буудал
Ховд аймгийн Ховд нисэх буудал
Увс аймгийн Дэглий цагаан нисэх буудал
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт нисэх буудал
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл нисэх буудал
Завхан аймгийн Доной нисэх буудал
Дундговь аймгийн Мандалговь нисэх буудал
Дорнод аймгийн Чойбалсан нисэх буудал
Говь-Алтай аймгийн Алтай нисэх буудал
Булган аймгийн Булган нисэх буудал
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор нисэх буудал
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий нисэх буудал
Аюулгүй байдал хамгаалалтын алба
Нисэхийн эрүүл мэнд, сэргээн засах алба
Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын алба
“Буянт-Ухаа” олон улсын нисэх буудал
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба
Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба
Иргэний нисэхийн үндэсний төв
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Иргэний нисэхийн ерөнхий газар