Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Ангилал
7 2024 оны төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан
6 2023 оны төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан
5 2022 оны тайлан Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан
4 2022 оны төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан
3 2021 оны тайлан Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан
2 2021 оны төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан
1 2020 оны тайлан Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан