Доорх мэдээллүүдийг иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийг тайлбарлан таниулах зорилгоор бэлтгэн гаргав.
Мэдээлэлтэй холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

240 Flight test standard guide
Дугаар Нэр Огноо
1 Type Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
2 Instrument Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
3 Recreational and Private Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
4 Commercial Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
6 Flight Instructor Rating Category E Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
7 Flight Instructor Rating Category D Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
8 Flight Instructor Rating Category C Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
9 Flight Instructor Rating Category B Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
10 Flight Instructor Rating Category A Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
11 General Aviation Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
12 Airline Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 31.Jan.2017