Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Хариуцлагын төв Ангилал
А/113 Кибер аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны дотоод журам батлах тухай 2023/04/18 ИНЕГ 2023
А/266 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ 2023
А/265 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ 2023
А/264 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ 2023
А/263 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ 2023
А/262 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ 2023
А/254 Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.20.3 дахь заалтын хэрэгжилтийг түр хугацаагаар түтгэлзүүлэх тухай 2023/08/21 ИНЕГ 2023
А/252 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/18 ИНЕГ 2023
А/251 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/08/18 ИНЕГ 2023
А/248 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/08/16 ИНЕГ 2023
А/247 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/08/16 ИНЕГ 2023
А/246 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/08/16 ИНЕГ 2023
А/244 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/11 ИНЕГ 2023
А/243 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/08/14 ИНЕГ 2023
А/240 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/08/11 ИНЕГ 2023
А/238 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/08/10 ИНЕГ 2023
А/237 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/08/10 ИНЕГ 2023
А/235 Хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай 2023/08/10 ИНЕГ 2023
А/234 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/08/08 ИНЕГ 2023
А/233 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/08/08 ИНЕГ 2023
А/232 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/08/08 ИНЕГ 2023
А/228 Журам шинэчлэн батлах тухай 2023/07/28 ИНЕГ 2023
А/227 Журам шинэчлэн батлах тухай 2023/07/28 ИНЕГ 2023
А/225 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/07/28 ИНЕГ 2023
А/224 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/07/28 ИНЕГ 2023
А/213 Ажлын хэсэг, удирдамж батлах тухай 2023/07/21 ИНЕГ 2023
А/212 Хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай 2023/07/19 ИНЕГ 2023
А/211 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/07/19 ИНЕГ 2023
А/210 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/07/19 ИНЕГ 2023
А/209 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/07/18 ИНЕГ 2023
А/208 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/07/18 ИНЕГ 2023
А/207 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/07/18 ИНЕГ 2023
А/206 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/07/18 ИНЕГ 2023
А/205 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/07/18 ИНЕГ 2023
А/204 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/07/17 ИНЕГ 2023
А/198 Журам батлах тухай 2023/07/06 ИНЕГ 2023
А/196 Журам батлах тухай 2023/07/06 ИНЕГ 2023
А/194 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/06/30 ИНЕГ 2023
А/191 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 2023/06/23 ИНЕГ 2023
А/190 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/06/23 ИНЕГ 2023
А/189 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/06/23 ИНЕГ 2023
А/185 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2023/06/21 ИНЕГ 2023
А/184 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/06/20 ИНЕГ 2023
А/183 Ажлын цагийн хуваарь батлах тухай 2023/06/16 ИНЕГ 2023
А/182 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2023/06/16 ИНЕГ 2023
А/181 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/06/16 ИНЕГ 2023
А/178 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/06/14 ИНЕГ 2023
А/177 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/06/14 ИНЕГ 2023
А/175 Гар утасны ярианы төлбөрийн хөнгөлөлтийг зогсоох тухай 2023/06/14 ИНЕГ 2023
А/171 Үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2023/06/07 ИНЕГ 2023
А/162 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2023/05/26 ИНЕГ 2023
А/160 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/05/24 ИНЕГ 2023
А/159 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2023/05/23 ИНЕГ 2023
А/155 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/05/17 ИНЕГ 2023
А/154 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2023/05/17 ИНЕГ 2023
А/153 Байнгын орон тооны бус комисс томилох тухай 2023/05/17 ИНЕГ 2023
А/151 Журам батлах тухай 2023/05/16 ИНЕГ 2023
А/150 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/05/15 ИНЕГ 2023
А/137 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/28 ИНЕГ 2023
А/136 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/28 ИНЕГ 2023
А/135 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/04/26 ИНЕГ 2023
А/134 Эд хөрөнгийн хяналтын тооллого хийх ажлын хэсэг байгуулж, улирдамж батлах тухай 2023/04/25 ИНЕГ 2023
А/133 Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн, удирдамжийг шинэчлэн батлах тухай 2023/04/25 ИНЕГ 2023
А/131 Хөдөлмөрийн хувийн бус нөхцөлд хамаарах ажлын байрны жагсаалт баталж, нэмэгдэл хөлс олгох тухай 2023/04/25 ИНЕГ 2023
А/130 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/128 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/127 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/126 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/125 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/124 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/123 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/122 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/121 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/120 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/119 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/21 ИНЕГ 2023
А/116 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/04/20 ИНЕГ 2023
А/117 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/04/20 ИНЕГ 2023
А/115 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/04/20 ИНЕГ 2023
А/111 Хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай 2023/04/18 ИНЕГ 2023
А/107 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/106 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/105 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/104 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/103 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/102 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/101 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/100 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/99 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/98 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/97 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/96 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/95 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/94 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/93 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/92 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/91 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/90 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/89 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/88 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/86 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/85 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/84 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/83 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/12 ИНЕГ 2023
А/82 Ажлын хэсэг, удирдамж байгуулах тухай 2023/04/11 ИНЕГ 2023
А/81 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2023/04/11 ИНЕГ 2023
А/80 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/04/11 ИНЕГ 2023
А/79 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/04/11 ИНЕГ 2023
А/77 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/10 ИНЕГ 2023
А/76 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/04 ИНЕГ 2023
А/75 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/04 ИНЕГ 2023
А/74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/04 ИНЕГ 2023
А/73 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/04/04 ИНЕГ 2023
А/71 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/03/29 ИНЕГ 2023
А/70 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/03/29 ИНЕГ 2023
А/69 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/03/29 ИНЕГ 2023
А/62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/03/23 ИНЕГ 2023
А/58 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2023/03/22 ИНЕГ 2023
А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/03/22 ИНЕГ 2023
А/56 Иргэний нисэхийн дүрмийн маягт батлах тухай 2023/03/22 None 2023
А/55 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнуудад мэргэжлийн зэрэг олгох журам, мэргэжлийн зэргийн шалгалтын комиссыг шинэчлэн батлах тухай 2023/03/22 ИНЕГ 2023
А/54 Иргэний нисэхийн дүрмийн зөвлөмжийн цуврал батлах тухай 2023/03/21 ИНЕГ 2023
А/53 Эцэг, эхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2023/03/20 ИНЕГ 2023
А/50 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/03/17 ИНЕГ 2023
А/49 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/03/17 ИНЕГ 2023
А/48 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/03/17 ИНЕГ 2023
А/47 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/03/17 ИНЕГ 2023
А/46 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023/03/17 ИНЕГ 2023
А/45 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/03/17 ИНЕГ 2023
А/40 Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухай 2023/03/13 ИНЕГ 2023
А/38 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/03/10 ИНЕГ 2023
А/39 Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/03/10 ИНЕГ 2023
А/37 Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023/03/03 ИНЕГ 2023
А/35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/03/03 ИНЕГ 2023
А/30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023/03/02 ИНЕГ 2023
А/23 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2023/02/17 ИНЕГ 2023
А/21 Ерөнхий эргүүл ажиллуулах тухай 2023/02/17 ИНЕГ 2023
А/20 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/02/16 ИНЕГ 2023
А/19 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/02/16 ИНЕГ 2023
А/18 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/02/16 ИНЕГ 2023
А/16 Үнэлгээний баг байгуулах тухай 2023/02/14 ИНЕГ 2023
А/13 Журам шинэчлэн батлах тухай 2023/02/08 ИНЕГ 2023
А/07 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2023/01/26 ИНЕГ 2023