Published on 2020-01-29

Chicago Convention on International Civil Aviation & Annexes

If you find any corrections required to the information below, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.

Chicago Convention on International Civil Aviation

Doc. No. Current editions Edition No. Edition Date 
Doc 7300 Convention on International Civil Aviation 9 2006


Annexes to the Convention on International Civil Aviation

Annex current editions Edition No. Amend. No. Applicable 
Date
Annex 1 Personnel Licensing
Ажилтны үнэмлэх
12 176 6.Mar.2020
Annex 2 Rules of the Air
Нислэгийн дүрэм
10 46 7.Mar.2018
Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation
Олон улсын нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ
12 79 9.Mar.2020
Annex 4 Aeronautical Charts
Нислэгийн зураг
11 61 9.Mar.2020
Annex 5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations
Иргэний нисэхийн хэмжлийн нэгж
5 17 22.Feb.2010
Annex 6 Operation of Aircraft:
Агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа:
    – Part I — International Commercial Air Transport — Aeroplanes
       Хэсэг I Олон улсын арилжааны агаарын тээвэр Нисэх онгоц
11 46 4.Nov.2020
    – Part II — International General Aviation — Aeroplanes
       Хэсэг II Олон улсын ерөнхий зориулалтын нисэхНисэх онгоц
10 39 4.Nov.2020
    – Part III — International Operations — Helicopters
       Хэсэг III Олон улсын нислэгийн үйл ажиллагааНисдэг тэрэг
9 23 6.Mar.2020
Annex 7 Aircraft Nationality and Registration Marks
Агаарын хөлгийн үндэсний харьяалал болон бүртгэлийн тэмдэглэгээ
6 6 7.Mar.2012
Annex 8 Airworthiness of Aircraft
Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадвар
12 106 7.Mar.2018
Annex 9 Facilitation
Хялбаршуулалт
15 28 23.Jun.2020
Annex 10 Aeronautical Telecommunications:
Нисэхийн холбоо:
    – Volume I — Radio Navigation Aids
       Боть I – Радио навигацийн туслах төхөөрөмж
7 92 9.Mar.2020
    – Volume II — Communication Procedures including those with PANS Status
       Боть II PANS-ийн төлөв байдлыг багтаасан холбооны журам
7 92 9.Mar.2020
    – Volume III — Communications Systems
       Боть III Холбооны систем
2 90 22.Feb.2016
    – Volume IV — Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems
      Боть IV Ажиглалтын радар болон мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх систем
5 90 7.Mar.2018
    – Volume V — Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization
       Боть V Нисэхийн радио холбооны давтамжийн спектр ашиглах
3 89 27.Feb.2013
Annex 11 Air Traffic Services
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
15 52 9.Mar.2020
Annex 12 Search and Rescue
Эрэн хайх, авран туслах
8 18 16.Mar.2007
Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation
Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах 
11 18 9.Mar.2020
Annex 14 Aerodromes:
Аэродром:
    – Volume I — Aerodrome Design and Operations
       Боть I Аэродромын төлөвлөлт болон үйл ажиллагаа
8 15 9.Mar.2020
    – Volume II — Heliports
       Боть II Хэлипорт
4 9 9.Mar.2020
Annex 15 Aeronautical Information Services
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
6 41 9.Mar.2020
Annex 16 Environmental Protection:
Хүрээлэн буй орчны хамгаалалт:
    – Volume I – Aircraft Noise
       Боть I Агаарын хөлгийн дуу чимээ
8 13 11.Mar.2020
    – Volume II – Aircraft Engine Emissions
       Боть II Агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн хийн ялгаруулалт
4 10 11.Mar.2020
    – Volume III – Aeroplane CO2 Emissions
       Боть III Нисэх онгоцны CO2 ялгаруулалт
1 1 11.Mar.2020
    – Volume IV – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)
       Боть IV Олон улсын нислэгт нүүрстөрөгчийг тэнцвэржүүлэх болон багасгах арга (CORSIA)
1 0 27.Jun.2018
Annex 17 Security
Аюулгүйн хамгаалалт
11 17 25.Nov.2019
Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
Аюултай барааг агаараар аюулгүй тээвэрлэх
4 12 2.Mar.2015
Annex 19 Safety Management
Аюулгүй байдлын удирдлага
2 1 2.Mar.2016

ICAO State Letters

 

 

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper