Published on 2019-09-10

Information

The following informations are prepared and provided to explain various aviation related legislation.
If you find any issue related to the below information, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.

Title Effective date
Иргэний нисэхийн эрх зүйн зохицуулалт 16.Sep.2021
Air navigation service & Aeronautical chart 16.Sep.2021
Иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийн шатлал 16.Sep.2021
ИНД-ийн боловсруулалтын үе шатууд 16.Sep.2021
Иргэний нисэхийн хөгжил 30 жил – Дотоодын зорчигч тээвэрлэлт 10.Sep.2021
Enforcement summary 09.Sep.2021
Зөрчлийн тухай хуулийн талаар 08.Sep.2021
Агаарын тээвэрлэгчийн бүтэц, удирдах ажилтанд тавих шаардлага 31.Aug.2021
Конвенцийн хавсралтууд болон ИНД-ийн хамаарал 16.Aug.2021
MCAR and NZCAR’s revision cross-reference 16.Aug.2021
NZ Part 19 reference to MCAR 16.Aug.2021
Transition level  18.Aug.2021
ICVM final report 2017 04.Jun.2021
ICAO USOAP final report 2010 04.Jun.2021
Иргэний нисэхийн тухай хуулийн алдаатай заалт 19.May.2021
Safety & Security 05.Apr.2021
Altitude, height, level, elevation 05.Apr.2021
ИНД-ийн баталсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан түүх 25.Mar.2021
Агаарын тээврийн даатгал 11.Jan.2021
Яамны албан бичгийн хариу тайлбар (ИНД) 18.Dec.2020
Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Eng)
Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Eng)
Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 61 Rating Instrument & Type rating (Eng)
Part 61 Rating Instrument & Type rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 61 Flight Instructor Ratings (Eng)
Part 61 Flight Instructor Ratings (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 61 Flight Examiner Ratings (Eng)
Part 61 Flight Examiner Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 65 ATS licence (Eng)
Part 65 ATS licence (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 65 ATS rating (Eng)
Part 65 ATS rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Eng)
Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 66 Staff licence and certificate (Eng)
Part 66 Staff licence and certificate (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Eng)
Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
Part 67 comparison between class (ENG)
Part 67 comparison between class (Mon)
21.Aug.2019
4.Oct.2019
Part 121 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
Part 125 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
Part 135 Pilot experience requirements 24.Sep.2019

 

Flight test standard guide
Title Revision / Effective date
Type Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Instrument Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Recreational and Private Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Commercial Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Airline Transport Pilot Licence Issue                                                                                               . Ed.1 Rev.0 / 04.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category E Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category D Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category C Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category B Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category A Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
General Aviation Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Airline Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 31.Jan.2017

 

Templates:
Title Effective date
Aircraft Data Tracking 16.Sep.2019
Guidelines for Producing a Minimum Equipment List 16.Sep.2019
Single-Engine Aircraft MEL Template 10.Mar.2015
Maintenance Program Template 19.Mar.2010
Part 102 Sample Exposition 29.Jul.2015
B01.UG.CAO.00024-008 User Guide for MOE 5.Mar.2020
Basic CAME v2 1.Nov.2016
Basic MOM_F 1.Nov.2016
Manual of Air Traffic Services (Moz-sample) 1.Sep.2020

 

Rule Making Procedures
Title Effective date
Rule Development Manual 16.Dec.2020

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزار