Published on 2019-09-10

Information

Доорх мэдээллүүдийг ИНД-ийг тайлбарлан таниулах зорилгоор бэлтгэн гаргасан.

Мэдээллийн талаарх санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар ИНЕГ-ын ХЭЗДБГ-ын Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэст ирүүлж болно.

Title Effective date
1 Иргэний нисэхийн эрх зүйн зохицуулалт – танилцуулга 10.Sep.2019
2 Иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийн шатлал 10.Sep.2019
3 ИНД-ийн баталсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан түүх 10.Sep.2019
4 ИНД-ийн боловсруулалтын үе шатууд 10.Sep.2019
5 Safety & Security танилцуулга 10.Sep.2019
6 Иргэний нисэхийн хөгжил 30 жил – Дотоодын зорчигч тээвэрлэлт 10.Sep.2019
7 Шилжих түвшин (Transition altitude) 10.Sep.2019

 

Templates:

Title Effective date
1 Aircraft Data Tracking 16.Sep.2019
2 Guidelines for Producing a Minimum Equipment List  16.Sep.2019
3 Single-Engine Aircraft MEL Template  16.Sep.2019
4 Maintenance Program Template  16.Sep.2019

 

pornotube kittysex tube