Published on 2019-09-10

Information

The following information is prepared and provided to explain various aviation related legislation.
If you find any issue related to the below information, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.

No. Title Effective date
1 Иргэний нисэхэд хэрэглэдэг нэр томьёоны тодорхойлолт болон товчлол 06.Mar.2023
2 Агаарын тээвэрлэгчийн бүтэц, удирдах ажилтанд тавих шаардлага 27.Feb.2023
3 Иргэний нисэхийн эрх зүйн зохицуулалт 09.Jan.2023
4 Transition altitude & level 02.Jan.2023
5 ИНД-61, 67, 119, 47-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ЗТХСайдын тушаал А/311 02.Dec.2022
6 Бататгах нислэг 25.Nov.2022
7 ИНД-119-ийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хэлэлцүүлгийн танилцуулга 15.Sep.2022
8 Commercial passenger aircraft age limitation 14.Sep.2022
9 Limitation of Pilot Age 14.Sep.2022
10 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ашиглах материал 07.Sep.2022
11 Aviation law and regulation – General training 04.Jul.2022
12 ICAO Annex 1 – Limitation of privileges of pilots 30.Jun.2022
13 ИНД-ийн баталсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан түүх 27.Jun.2022
14 Иргэний нисэхийн хөгжил 30 жил – Дотоодын зорчигч тээвэрлэлт 11.May.2022
15 Конвенцийн хавсралтууд болон ИНД-ийн хамаарал 11.May.2022
16 Commercial operation – NZ, EASA, FAA wording difference 21.Oct.2022
17 Comparison of practical experience requirement for issue of licence (AMEL) 25.Apr.2022
18 NZ Part 19 reference to MCAR 24.Feb.2022
19 Хүчингүй болгох шаардлагатай дүрмүүдийн талаар
Хүчингүй болгох шаардлагатай дүрмүүдийн талаар (товч)
01.Apr.2022
20 Altitude, height, level, elevation 01.Apr.2022
21 MCAR and NZCAR’s revision cross-reference 14.Jan.2022
22 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн алдаатай заалт
Иргэний нисэхийн тухай хуулийн алдаатай заалт (товч)
15.Apr.2022
23 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын журмын алдаатай нэр томьёо 17.Mar.2022
24 Агаарын тээврийг хялбаршуулах журмын алдаатай нэр томьёо 17.Mar.2022
25 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн төсөлд өгсөн ДБТ-ийн санал 17.Mar.2022
26 Агаарын тээврийн даатгал 10.Oct.2022
27 Crew competency requirement and training program 10.Dec.2021
28 ИНД-ийн боловсруулалтын үе шатууд 29.Nov.2021
29 Иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийн шатлал 01.Jul.2022
30 Air navigation service & Aeronautical chart 16.Sep.2021
31 Enforcement summary 09.Sep.2021
32 Зөрчлийн тухай хуулийн талаар 08.Sep.2021
33 ICVM final report 2017 04.Jun.2021
34 ICAO USOAP final report 2010 04.Jun.2021
35 Safety & Security 05.Apr.2021
36 Яамны албан бичгийн хариу тайлбар (ИНД) 18.Dec.2020
37 Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Eng)
Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
38 Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Eng)
Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
39 Part 61 Rating Instrument & Type rating (Eng)
Part 61 Rating Instrument & Type rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
40 Part 61 Flight Instructor Ratings (Eng)
Part 61 Flight Instructor Ratings (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
41 Part 61 Flight Examiner Ratings (Eng)
Part 61 Flight Examiner Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
42 Part 65 ATS licence (Eng)
Part 65 ATS licence (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
43 Part 65 ATS rating (Eng)
Part 65 ATS rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
44 Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Eng)
Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
45 Part 66 Staff licence and certificate (Eng)
Part 66 Staff licence and certificate (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
46 Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Eng)
Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
47 Part 67 comparison between class (ENG)
Part 67 comparison between class (Mon)
21.Aug.2019
4.Oct.2019
48 Part 121 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
49 Part 125 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
50 Part 135 Pilot experience requirements 24.Sep.2019

 

Flight test standard guide
Title Revision / Effective date
Type Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Instrument Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Recreational and Private Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Commercial Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Airline Transport Pilot Licence Issue                                                                                               . Ed.1 Rev.0 / 04.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category E Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category D Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category C Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category B Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category A Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
General Aviation Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Airline Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 31.Jan.2017

 

Templates:
Title Effective date
B01.UG.CAO.00024-008 User Guide for MOE 5.Mar.2020
Manual of Air Traffic Services (Moz-sample) 1.Sep.2020
Aircraft Data Tracking 16.Sep.2019
Guidelines for Producing a Minimum Equipment List 16.Sep.2019
NZ Part-102 Exposition 1.Nov.2017
Basic CAME v2 1.Nov.2016
Basic MOM_F 1.Nov.2016
Single-Engine Aircraft MEL Template 10.Mar.2015
Part 102 Sample Exposition 29.Jul.2015
British Parachute Association Exposition 15.Jan.2015
CASA Manual of Standards Part 172—Air Traffic Services 29.Jan.2014
Maintenance Program Template 19.Mar.2010

 

 

Rule Making Procedures
Title Effective date
Rule Development Manual 16.Dec.2020
ИНЕГ-аас ICAO болон олон улсын бусад байгууллагатай харилцах журам 27.Jun.2018

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper