Published on 2019-09-10

Information

The following informations are prepared and provided to explain various aviation related legislation.
If you find any issue related to the below information, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.

No. Title Effective date
1 Иргэний нисэхийн эрх зүйн зохицуулалт 29.Nov.2021
2 ИНД-ийн боловсруулалтын үе шатууд 29.Nov.2021
3 Иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийн шатлал 29.Nov.2021
4 Агаарын тээвэрлэгчийн бүтэц, удирдах ажилтанд тавих шаардлага 18.Nov.2021
5 Иргэний нисэхийн нэр томьёог баримт бичигт тусгасан байдал 02.Nov.2021
6 Air navigation service & Aeronautical chart 16.Sep.2021
7 Иргэний нисэхийн хөгжил 30 жил – Дотоодын зорчигч тээвэрлэлт 10.Sep.2021
8 Enforcement summary 09.Sep.2021
9 Зөрчлийн тухай хуулийн талаар 08.Sep.2021
10 Конвенцийн хавсралтууд болон ИНД-ийн хамаарал 16.Aug.2021
11 MCAR and NZCAR’s revision cross-reference 16.Aug.2021
12 NZ Part 19 reference to MCAR 16.Aug.2021
13 Transition level  18.Aug.2021
14 ICVM final report 2017 04.Jun.2021
15 ICAO USOAP final report 2010 04.Jun.2021
16 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн алдаатай заалт 19.May.2021
17 Safety & Security 05.Apr.2021
18 Altitude, height, level, elevation 05.Apr.2021
19 ИНД-ийн баталсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан түүх 25.Mar.2021
20 Агаарын тээврийн даатгал 11.Jan.2021
21 Яамны албан бичгийн хариу тайлбар (ИНД) 18.Dec.2020
22 Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Eng)
Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
23 Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Eng)
Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
24 Part 61 Rating Instrument & Type rating (Eng)
Part 61 Rating Instrument & Type rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
25 Part 61 Flight Instructor Ratings (Eng)
Part 61 Flight Instructor Ratings (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
26 Part 61 Flight Examiner Ratings (Eng)
Part 61 Flight Examiner Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
27 Part 65 ATS licence (Eng)
Part 65 ATS licence (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
28 Part 65 ATS rating (Eng)
Part 65 ATS rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
29 Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Eng)
Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
30 Part 66 Staff licence and certificate (Eng)
Part 66 Staff licence and certificate (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
31 Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Eng)
Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
32 Part 67 comparison between class (ENG)
Part 67 comparison between class (Mon)
21.Aug.2019
4.Oct.2019
33 Part 121 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
34 Part 125 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
35 Part 135 Pilot experience requirements 24.Sep.2019

 

Flight test standard guide
Title Revision / Effective date
Type Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Instrument Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Recreational and Private Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Commercial Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Airline Transport Pilot Licence Issue                                                                                               . Ed.1 Rev.0 / 04.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category E Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category D Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category C Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category B Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category A Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
General Aviation Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Airline Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 31.Jan.2017

 

Templates:
Title Effective date
Aircraft Data Tracking 16.Sep.2019
Guidelines for Producing a Minimum Equipment List 16.Sep.2019
Single-Engine Aircraft MEL Template 10.Mar.2015
Maintenance Program Template 19.Mar.2010
Part 102 Sample Exposition 29.Jul.2015
B01.UG.CAO.00024-008 User Guide for MOE 5.Mar.2020
Basic CAME v2 1.Nov.2016
Basic MOM_F 1.Nov.2016
Manual of Air Traffic Services (Moz-sample) 1.Sep.2020

 

Rule Making Procedures
Title Effective date
Rule Development Manual 16.Dec.2020

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดkozmikpandadownloadro