Published on 2019-09-10

Information

Доорх мэдээллүүдийг ИНД-ийг тайлбарлан таниулах зорилгоор бэлтгэн гаргасан.

Мэдээллийн талаарх санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар ИНЕГ-ын ХЭЗДБГ-ын Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэст ирүүлж болно.

 

Title Effective date
1 Иргэний нисэхийн эрх зүйн зохицуулалт – танилцуулга 23.Oct.2019
2 Иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийн шатлал 10.Sep.2019
3 ИНД-ийн баталсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан түүх 10.Sep.2019
4 ИНД-ийн боловсруулалтын үе шатууд 10.Sep.2019
5 Safety & Security танилцуулга 10.Sep.2019
6 Иргэний нисэхийн хөгжил 30 жил – Дотоодын зорчигч тээвэрлэлт 10.Sep.2019
7 Шилжих түвшин (Transition altitude) 10.Sep.2019
8 Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Eng)
Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
9 Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Eng)
Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
10 Part 61 Rating Instrument & Type rating (Eng)
Part 61 Rating Instrument & Type rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
11 Part 61 Flight Instructor Ratings (Eng)
Part 61 Flight Instructor Ratings (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
12 Part 61 Flight Examiner Ratings (Eng)
Part 61 Flight Examiner Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
13 Part 65 ATS licence (Eng)
Part 65 ATS licence (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
14 Part 65 ATS rating (Eng)
Part 65 ATS rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
15 Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Eng)
Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
16 Part 66 Staff licence and certificate (Eng)
Part 66 Staff licence and certificate (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
17 Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Eng)
Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
18 Part 67 comparison between class (ENG)
Part 67 comparison between class (Mon)
21.Aug.2019
04.Oct.2019
19 Part 121 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
20 Part 125 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
21 Part 135 Pilot experience requirements 24.Sep.2019

 

Templates:

Title Effective date
1 Aircraft Data Tracking 16.Sep.2019
2 Guidelines for Producing a Minimum Equipment List  16.Sep.2019
3 Single-Engine Aircraft MEL Template  16.Sep.2019
4 Maintenance Program Template  16.Sep.2019

 

pornotube kittysex tube