Нийтлэгдсэн 2018-03-20

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Бодлогын түвшний баримт бичиг
Бодлогын баримт бичгийн нэр Баталсан /огноо, дугаар/ 2020 он 2021 он 2022 он 2023 он 2024 он 2025 он
1 Алсын хараа 2050 Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоол
2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Монгол Улсын ЗГ-ын 2020 оны 203 дугаар тогтоол 2021
3 Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл Монгол Улсын ЗГ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоол
4 Төрөөс Иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого Монгол Улсын ЗГ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоол 2020
5 Судалгаа шинжилгээний ажил, түүний тайлан
6 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт
7 Тус байгууллагын эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан 2020 оны төлөвлөгөө 2021 оны төлөвлөгөө 2022 оны төлөвлөгөө 2023 оны төлөвлөгөө 2024 оны төлөвлөгөө
2020 оны тайлан 2021 оны тайлан 2022 оны тайлан 2023 оны тайлан 2024 оны тайлан
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны тайлан 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
Стратеги, Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний аргачлал

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper