Published on 2018-03-20

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Удирдлагын түвшний баримт бичиг
Бодлогын баримт бичгийн нэр Баталсан Дугаар Баталсан огноо ИНЕГ тайлан ИНЕГ тайлан
1 Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 12 31/01/2008 2015 он 2012-2016 он
2 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 19 05/02/2016
3 “Монгол Улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжүүлэхээр туссан зорилт, арга хэмжээ Зам, тээврийн сайдын тушаал 04 14/01/2013 2015 он 2016 он
4 Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 45 09/09/2016
5 Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 121 26/10/2016 2017 он
6 Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 289 11/10/2010 Нууцлалтай мэдээлэл
7 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 175 07/10/2007 Нууцлалтай мэдээлэл
8 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл Улсын их хурлын тогтоол 53 01/07/2007 2015 он  –
9 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл Улсын их хурлын тогтоол 52 11/06/2015  – 2016 он
10 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл Улсын их хурлын тогтоол 70 24/11/2016  – 2017 он
11 Төрөөс Иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого Засгийн газрын тогтоол 18 07/02/2013
12 “Төрөөс Иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Засгийн газрын тогтоол 428 28/12/2013   2016 он  2017 он
13 “Төрөөс Иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Зам, тээврийн сайдын тушаал 172    2015 он 2017 он
Удирдлагын түвшний баримт бичиг
Бодлогын баримт бичгийн нэр Баталсан 2013 оны төлөвлөгөө 2014 оны төлөвлөгөө 2015 оны төлөвлөгөө 2016 оны төлөвлөгөө 2017 оны төлөвлөгөө
11. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай төсвийн шууд захирагчийн байгуулах үр дүнгийн гэрээний хавсралт “Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын жилийн төлөвлөгөө” Зам, тээврийн сайд 2013 оны тайлан 2014 оны тайлан 2015 оны тайлан 2016-II улирлын тайлан 2017 оны тайлан
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadro