Published on 2018-03-20

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

Монгол Улсын Их Хурлын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол
Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв
18 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай 07/02/2013 ИНЕГ
Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол
Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв
160 Журам батлах тухай 07/06/2017 ИНЕГ
57 Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам 15/02/2017 ИНЕГ
231 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Цагдаагийн байгууллагын хамгаалалтад авах онц чухал обьектын жагсаалт/ 25/04/2016 ИНЕГ
124 Монгол Улсад 2016-2018 онд зохион байгуулах олон улсын томоохон хурал чуулган, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 29/02/2016 ИНЕГ
501 Засгийн газрын агентлаг, төрийн байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 21/12/2015 ИНЕГ
396 Дунд хугацааны стратеги батлах тухай 05/10/2015 ИНЕГ
128 Үндэсний хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 06/04/2015 ИНЕГ
90 Иргэний нисэхийн салбарт хэрэглэх хэмжлийн нэгжийн тухай 09/03/2015 ИНЕГ
82 Зуны цагийн тоололд шилжүүлэх тухай 09/03/2015 ИНЕГ
405 Журам шинэчлэн батлах тухай /Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам/ 30/12/2014 ИНЕГ
387 Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 15/12/2014 ИНЕГ
22 Гаалийн татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай 28/01/2014 ИНЕГ
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамж
Захирамжын дугаар Захирамжийн утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв
 13 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах, шинээр байгуулах /Ази, Европын дээд түвшний арван нэгдүгээр уулзалтын хүрээнд/ 21/01/2016 ИНЕГ
 17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Хавсралт 1. Ази, европын дээд түвшний XI уулзалтыг 2016 онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах чиг үүргээр хангах Үндэсний зөвлөлийн Зам, тээвэр, харилцаа холбоо, нисэх буудлын асуудал хариуцсан ажлын хэсэг. Хавсралт 2. Чингис хаан ОУБ-ын агаарын хөлгийн зогсоолын талбайг нэмэх газрын үйлчилгээ үзүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, хүндэт зочдын танхимыг сайжруулах, тохижуулах/ 16/01/2016 ИНЕГ
 6 Монгол Улс, ОХУ-ын Нисэхийн эрэн хайх, авран туслах албадын хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулах Нисэхийн эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааны олон улсын хамтарсан сургуулилалт /SAREX-2016/-ын бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах 08/01/2016 ИНЕГ
 209 “Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын менежмент төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх санал тавьсан этгээдтэй хэлэлцээ хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай 26/10/2015 ИНЕГ
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл
Захирамжын дугаар Захирамжийн утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв
 63 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт /Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст мэдээлэл оруулахтай холбоотой сургалтыг эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллагуудад 2014 оны 12 сарын 31-ний дотор зохион байгуулахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгав./ 15/12/2014 ИНЕГ
 50 Засгийн газрын гишүүдэд /Эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлөөс 2014 онд баталсан “Хүүхдийн осол, гэмтлээс үндэсний стратеги /2014-2016/”-ийн хэрэгжилтийг хангахад чиг үүргийнхээ дагуу тодорхой ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэхийг яам, агентлаг, нийслэл, нутгийн захиргааны байгууллагуудад үүрэг болгов./ 25/09/2014 ИНЕГ
 42 Засгийн газрын гишүүдэд /XIY.2. “Монгол Улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 2012-2014 онд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан удаашралтай байгаа 126 арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга, аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт даалгав./ 07/08/2014 ИНЕГ
 19 Засгийн газрын гишүүдэд /УИХ, ЗГ-аас баталсан хэрэгжилт нь хангалтгүй байгаа үндэсний хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж, үндэсний хөтөлбөр тус бүрийн зорилтыг тоон болон чанарын үзүүлэлтээр үнэлж, салбарын хэмжээнд үр дүнг тооцон онцгой анхаарч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт даалгав./ 10/05/2014 ИНЕГ
 14 Засгийн газрын гишүүдэд /”Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн биелэлттэй холбогдуулан дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд үүрэг болгов. Үүнд: 6.2.1. жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан өөрийн хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээг яам, Засгийн газрын агентлагийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгаж, хэрэгжилтийг оны эхнээс жигд ханган ажиллах; 6.2.2. Он дамжин хэрэгжих зорилт, арга хэмжээг тухайн онд хэрэгжих боломжтой байдлаар үе шаттайгаар төлөвлөж, хүрэх түвшинг бодитой тооцож байх./ 12/04/2014 ИНЕГ
 26 Өмнөговь аймгийн засаг даргын мэдээлэлтэй холбогдуулан холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах тухай /1.4. Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдсан Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 163 км, Даланзадгад-Оюутолгой чиглэлийн 163 км, Даланзадгад-Оюутолгой чиглэлийн 251 км хатуу хучилттай авто замын ажлын явцыг түргэтгэх, “Гурвансайхан” онгоцны буудлыг өргөтгөх асуудлыг судалж шийдвэрлэх/ 25/05/2011 ИНЕГ
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزار