Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авах

ИНД-тэй холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлж болно.
Иргэний нисэхийн баримт бичгүүдийн боловсруулалтад нийтлэг хэрэглэгддэг Англи үгсийн орчуулгыг эндээс авч өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж, зарчмын зөрүүтэй санал байвал бидэнд хандана уу.

 

Part Title Issue date
ИНД-12 Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл
Accidents, Incidents, and Statistics Procedure
30.Aug.2023
ИНД-66 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх
Aircraft Maintenance Personnel Licensing
30.Aug.2023
ИНД-101 Хүнгүй агаарын хөлөг, пуужин, жиро-глайдер болон парасэйлийн үйл ажиллагааны дүрэм
Gyrogliders, parasails and unmanned aircraft, kites, rockets – operating rules
30.Aug.2023
ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
Foreign Air Transport Operator – Certification
30.Aug.2023
ИНД-21 Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Certification of Products and Parts
22.Jun.2023
ИНД-61 Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл (төсөл)
Pilot Licences and Ratings
22.Jun.2023
ИНД-65 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл (төсөл)
Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings
22.Jun.2023
ИНД-91 Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм (төсөл)
General Operating and Flight Rules
22.Jun.2023
ИНД-100 Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо (төсөл)
Safety Management System
22.Jun.2023
ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Air Operator – Certification
22.Jun.2023
ИНД-121 Том нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа (төсөл)
Air Operations – Large Aeroplanes
22.Jun.2023
ИНД-125 Дунд нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа (төсөл)
Air Operations – Medium Aeroplanes
22.Jun.2023
ИНД-135 Нисдэг тэрэг болон жижиг нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа (төсөл)
Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes
22.Jun.2023
ИНД-139 Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Aerodromes – Certification, Operation and Use
22.Jun.2023
ИНД-145 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Aircraft Maintenance Organisations – Certification
22.Jun.2023
ИНД-172 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Air Traffic Service Organisations – Certification
22.Jun.2023
MNS 6409 : 2023 Annex-ийн нэр томьёоны тайлбар (төсөл) 29.Aug.2023

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper