Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авах

ИНД-тэй холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлж болно.
Иргэний нисэхийн баримт бичгүүдийн боловсруулалтад нийтлэг хэрэглэгддэг Англи үгсийн орчуулгыг эндээс авч өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж, зарчмын зөрүүтэй санал байвал бидэнд хандана уу.

Part Title Issue date
ИНД-21 Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Certification of Products and Parts
29.May.2023
ИНД-61 Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл (төсөл)
Pilot Licences and Ratings
29.May.2023
ИНД-65 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл (төсөл)
Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings
29.May.2023
ИНД-91 Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм (төсөл)
General Operating and Flight Rules
29.May.2023
ИНД-100 Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо (төсөл)
Safety Management System
29.May.2023
ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Air Operator – Certification
29.May.2023
ИНД-121 Том нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа (төсөл)
Air Operations – Large Aeroplanes
29.May.2023
ИНД-125 Дунд нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа (төсөл)
Air Operations – Medium Aeroplanes
29.May.2023
ИНД-135 Нисдэг тэрэг болон жижиг нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа (төсөл)
Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes
29.May.2023
ИНД-139 Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Aerodromes – Certification, Operation and Use
29.May.2023
ИНД-145 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Aircraft Maintenance Organisations – Certification
29.May.2023
ИНД-172 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт (төсөл)
Air Traffic Service Organisations – Certification
29.May.2023
ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс (төсөл) 08.Dec.2022
ИНД-13
Part 13
Албадлагын дүрэм (төсөл)
Enforcement Procedures
03.Mar.2022

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper