Published on 2018-03-20

Proposed Civil Aviation Rules

Proposed Civil Aviation Rules

The following proposed civil aviation rules are being drafted under the Civil Aviation Rules Renovation Project 3.

We are greatly appreciated for your feedback by email rule@mcaa.gov.mn to the Aviation Legislation and Rule Making Division of the MCAA.

Please review common terms and words which are used for translation of the Civil Aviation Rules and provide your feedback.

Phone: 285010, 285116, 285117

 

Civil Aviation Rules Title  Effective date
Definitions and Interpretation 
0 Part-1


ИНД-1

Definitions and Abbreviations


Нэр томъёоны дүрэм                 (In progress)

19.Apr.2019
Н.Энхтуяа
Ё.Энхтөр
Procedures 
1 Part-12


ИНД-12

Accidents, Incidents and Statistics


ООсол, зөрчил болон статистик мэдээлэл(Completed)

26.Apr.2019
Б.Чинзориг
М.Баатаржав
2 Part-13


ИНД-13

Investigation of Violations and Enforcement Procedures


Зөрчлийг шалгах болон албадлагын дүрэм       (In progress)

01.Sep.2016
Ч.Даваадорж
Ё.Энхтөр
Aircraft 
3 Part-21


ИНД-21

Certification of Products and Parts


Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт  (Completed)

26.Apr.2019
С.Батмөнх
Б.Чинзориг
4 Part-26


ИНД-26

Additional Airworthiness Requirements


Нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлага      (Completed)

26.Apr.2019
Б.Чинзориг
Б.Хүдэрчулуун
5 Part-39


ИНД-39

Airworthiness Directives 

Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж    (Completed)

26.Apr.2019
Б.Хүдэрчулуун
Ч.Даваадорж
6 Part-43


ИНД-43

General Maintenance Rules


Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм        (Completed)

26.Apr.2019
Б.Төмөрчөдөр
Б.Чинзориг
7 Part-47


ИНД-47

Aircraft Registration and Marking


Агаарын хөлгийн бүртгэл          (Completed)

26.Apr.2019
Н.Ганболд
С.Батмөнх
Personnel 
8 Part-61


ИНД-61

Pilot Licences and Ratings


Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл          (Completed)

02.May.2019
Б.Пүрэвдорж
Б.Сайхангэрэл
9 Part-63


ИНД-63

Flight Engineer Licences and Ratings


Нисэх инженерийн үнэмлэх, зэрэглэл                                        (Completed)

26.Apr.2019
Б.Бек
Н.Энхтуяа
10 Part-65


ИНД-65

Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings


Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл             (Completed)

26.Apr.2019
П.Пүрэвсүх
С.Ерханат
11 Part-66


ИНД-66

Aircraft Maintenance Personnel Licensing


Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх               (Completed)

02.May.2019
Б.Чинзориг
Ч.Батсайхан
12 Part-67


ИНД-67

Medical Standards and Certification


Эрүүл мэндийн стандарт болон гэрчилгээ          (Completed)

26.Apr.2019
Батсүмбэр
Ө.Оюунтуяа
Airspace 
13 Part-71


ИНД-71

Designation and Classification of Airspace


Агаарын зайг тогтоох болон ангилах (Completed)

26.Apr.2019
Д.Одгэрэл
П.Ганболд
14 Part-77


ИНД-77

Objects and Activities Affecting Navigable Airspace


Нислэг үйлдэх агаарын зайд нөлөөлөх байгууламж          (Completed)

02.May.2019
Б.Мөнхболор
Д.Одгэрэл
Rules of the Air and General Operating Rules 
15 Part-91


ИНД-91

General Operating and Flight Rules


Нислэгийн ерөнхий үйл ажиллагааны дүрэм          (In progress)

19.Apr.2019
Б.Гантулга
Г.Мөнх-Очир
16 Part-92


ИНД-92

Carriage of Dangerous Goods


Аюултай бараа тээвэрлэх          (Completed)

26.Apr.2019
А.Нанжидсүрэн
Ч.Дарьсүрэн
17 Part-95


ИНД-95

Instrument Flight Procedures-Registration


Хэрэглэлийн нислэгийн журмын бүртгэл          (Completed)

26.Apr.2019
Б.Гангэрэл
Х.Эвсанаа
18 Part-101


ИНД-101

Gyrogliders and parasails, unmanned aircraft (including balloons, drones), kites, and rockets – operating rules


Хүнгүй агаарын хөлөг, пуужин, жиро-глайдер болон парасэйлийн үйл ажиллагааны дүрэм (Completed)

26.Apr.2019
Л.Цоодол
Д.Батчулуун
19 Part-103


ИНД-103

Microlight Aircraft – Operating Rules


Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны дүрэм      (Completed)

26.Apr.2019
Л.Цоодол
Д.Батчулуун
20 Part-104


ИНД-104

Gliders – Operating Rules


Глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм       (Completed)

26.Apr.2019
Б.Мөнхжаргал
Д.Батчулуун
21 Part-105


ИНД-105

Parachuting – Operating Rules


Шүхрийн үйл ажиллагааны дүрэм      (Completed)

26.Apr.2019
Г.Даваа
Д.Батчулуун
22 Part-106


ИНД-106

Hang Gliders – Operating Rules


Ханг-глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм      (Completed)

26.Apr.2019
Б.Мөнхжаргал
Д.Батчулуун
23 Part-108


ИНД-108

Air Operator Security Programme


Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүйн хамгаалалтын хөтөлбөр (Completed)

26.Apr.2019
Н.Мөнхжаргал Б.Анхбаяр
Certificated Operators and Other Flight Operations 
24 Part-100


ИНД-100

Safety Management


Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо     (Completed)

26.Apr.2019
Э.Энхбаяр
Ё.Энхтөр
25 Part-102


ИНД-102

Unmanned Aircraft Operator Certification


Хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

26.Apr.2019
М.Мэндбаяр
Д.Батчулуун
26 Part-115


ИНД-115

Adventure Aviation – Certification and Operations


Чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт (In progress)

19.Apr.2019
С.Баярсайхан
Д.Батчулуун
27 Part-119


ИНД-119

Air Operator – Certification


Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

19.Apr.2019
Г.Цэдэнбалжир
Ц.Бат
28 Part-121


ИНД-121

Air Operations – Large Aeroplanes


Том нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа         (In progress)

19.Apr.2019
Я.Сайнбаяр
Н.Ганболд
29 Part-125


ИНД-125

Air Operations – Medium Aeroplanes


Дунд нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа          (In progress)

19.Apr.2019
Б.Баярцэнгэл
Б.Баярсайхан
30 Part-129


ИНД-129

Foreign Air Transport Operator – Certification


Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт          (Completed)

02.May.2019
Ч.Дарьсүрэн
Б.Баярсайхан
31 Part-133


ИНД-133

Helicopter External Load Operations


Нисдэг тэрэгний дүүжинт тээврийн үйл ажиллагаа          (Completed)

19.Apr.2019
Г.Баттулга
Ч.Буянбадрах
32 Part-135


ИНД-135

Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes


Нисдэг тэрэг болон жижиг нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа         (In progress)

19.Apr.2019
Ч.Сарансүх
Г.Мөнх-Очир
33 Part-137


ИНД-137

Agricultural Aircraft Operations


Хөдөө аж ахуйн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа      (Completed)

19.Apr.2019
Б.Пүрэвдорж
С.Ерөөлт
Certificated Organisations 
34 Part-109


ИНД-109

Regulated Air Cargo Agent – Certification


Зохицуулалттай агаарын ачааны байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт      (Completed)

26.Apr.2019
Г.Алтантуяа
Н.Энхтуяа
35 Part-140


ИНД-140

Aviation Security Service Organisations – Certification


Нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

02.May.2019
Н.Мөнхжаргал
Б.Анхбаяр
36 Part-141


ИНД-141

Aviation Training Organisations – Certification


Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт        (Completed)

26.Apr.2019
Т.Отгонбаяр
Ч.Батсайхан
37 Part-145


ИНД-145

Aircraft Maintenance Organisations – Certification


Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

26.Apr.2019
Г.Цэдэнбалжир
П.Ням-Очир
38 Part-146


ИНД-146

Aircraft Design Organisations – Certification


Агаарын хөлөг зохион бүтээх байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт          (Completed)

26.Apr.2019
Б.Чинзориг
Ё.Энхтөр
39 Part-147


ИНД-147

Aviation Maintenance Training Organisations – Certification


Нисэхийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

26.Apr.2019
Б.Гантулга
Г.Мөнх-Очир
40 Part-148


ИНД-148

Aircraft Manufacturing Organisations – Certification


Агаарын хөлөг үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт          (Completed)

26.Apr.2019
Т.Отгонбаяр
Д.Цогтсайхан
41 Part-149


ИНД-149

Aviation Recreation Organisations – Certification


Нисэх клубийн гэрчилгээжүүлэлт        (Completed)

26.Apr.2019
Г.Даваа
Д.Батчулуун
Aerodromes 
42 Part-139


ИНД-139

Aerodromes – Certification, Operation and Use


Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт                  (Completed)

02.May.2019
Н.Энхбат
Ч.Сэрд-янжав
43 Part-157


ИНД-157

Notice of Construction, Alteration, Activation, and Deactivation of Aerodromes


Аэродром байгуулах, өөрчлөх, нээх ба хаах          (Completed)

26.Apr.2019
Г.Мөнхболд
Н.Энхбат
Certificated Airways Services 
44 Part-171


ИНД-171

Aeronautical Telecommunication Services – Operation and Certification


Нисэхийн холбооны үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт          (In progress)

01.Mar.2016
П.Ганбаатар
П.Ганболд
45 Part-172


ИНД-172

Air Traffic Service Organisations – Certification


Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт        (In progress)

01.Mar.2016
П.Пүрэвсүх
К.Энхбаяр
46 Part-173


ИНД-173

Instrument Flight Procedure Service Organisation – Certification and Operation


Хэрэглэлийн нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт          (In progress)

01.Sep.2016
Н.Батсайхан
П.Ариунгэрэл
47 Part-174


ИНД-174

Aviation Meteorological Service Organisations – Certification


Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт           (In progress)

01.Sep.2016
Д.Маасүрэн
Б.Болормаа
48 Part-175


ИНД-175

Aeronautical Information Services Organisations – Certification


Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт       (In progress)

01.Sep.2016
П.Ариунгэрэл
Я.Уртнаса
pornotube kittysex tube