Published on 2018-03-20

Civil Aviation Rules

If you find any issue related to the below information, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.

Part Title Effective date
Definitions and interpretation
ИНД-1 Тодорхойлолт ба Товчлол 30.Jun.2010
Procedures
ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010
ИНД-12
Part 12
Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл
Accidents, Incidents, and Statistics Procedure
12.Jun.2019
ИНД-13 Зөрчлийг шалгах 07.May.2010
Aircraft
ИНД-21
Part 21
Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт
Certification of Products and Parts
12.Jun.2019
ИНД-26
Part 26
Нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлага
Additional Airworthiness Requirements
12.Jun.2019
ИНД-39
Part 39
Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж
Airworthiness Directives
12.Jun.2019
ИНД-43
Part 43
Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм
General Maintenance Rules
12.Jun.2019
ИНД-47
Part 47
Агаарын хөлгийн бүртгэл
Aircraft Registration and Marking
12.Jun.2019
Personnel
ИНД-61
Part 61
Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл
Pilot Licences and Ratings
12.Jun.2019
ИНД-63
Part 63
Нисэх инженерийн үнэмлэх, зэрэглэл
Flight Engineer Licences and Ratings
12.Jun.2019
ИНД-65
Part 65
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл
Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings
12.Jun.2019
ИНД-66
Part 66
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх
Aircraft Maintenance Personnel Licensing
12.Jun.2019
ИНД-67
Part 67
Эрүүл мэндийн стандарт болон гэрчилгээ
Medical Standards and Certification
12.Jun.2019
Airspace
ИНД-71
Part 71
Агаарын зайг тогтоох болон ангилах
Designation and Classification of Airspace
12.Jun.2019
ИНД-77
Part 77
Нислэг үйлдэх агаарын зайд нөлөөлөх байгууламж
Objects and Activities Affecting Navigable Airspace
12.Jun.2019
Rules of the air and general operating rules
ИНД-91 Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм 14.Sep.2014
ИНД-92
Part 92
Аюултай бараа тээвэрлэх
Carriage of Dangerous Goods
12.Jun.2019
ИНД-95
Part 95
Хэрэглэлийн нислэгийн журмын бүртгэл
Instrument Flight Procedures Registration
12.Jun.2019
ИНД-101
Part 101
Хүнгүй агаарын хөлөг, пуужин, жиро-глайдер болон парасэйлийн үйл ажиллагааны дүрэм
Gyrogliders and parasails, unmanned aircraft (including balloons, drones), kites, and rockets – operating rules
12.Jun.2019
ИНД-103
Part 103
Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны дүрэм
Microlight Aircraft – Operating Rules
12.Jun.2019
ИНД-104
Part 104
Глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм
Gliders – Operating Rule
12.Jun.2019
ИНД-105
Part 105
Шүхрийн үйл ажиллагааны дүрэм
Parachuting – Operating Rules
12.Jun.2019
ИНД-106
Part 106
Ханг-глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм
Hang Gliders – Operating Rules
12.Jun.2019
ИНД-108
Part 108
Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүйн хамгаалалтын хөтөлбөр
Air Operator Security Program
12.Jun.2019
Certificated operators and other flight operations
ИНД-100
Part 100
Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо
Safety Management System
12.Jun.2019
ИНД-102
Part 102
Хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
Unmanned Aircraft Operator Certification
12.Jun.2019
ИНД-115 Сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгч гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010
ИНД-121 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Багтаамж ихтэй онгоц 11.Jan.2013
ИНД-129
Part 129
Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
Foreign Air Transport Operator – Certification
12.Jun.2019
ИНД-133 Нисдэг тэрэгний дүүжин тээвэрлэлт 07.May.2010
ИНД-135 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Багтаамж багатай онгоц, нисдэг тэрэг 11.Jan.2013
ИНД-137 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
Certificated organisations and agencies
ИНД-109
Part 109
Зохицуулалттай агаарын ачааны байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Regulated Air Cargo Agent – Certification
12.Jun.2019
ИНД-140
Part 140
Нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aviation Security Service Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-141
Part 141
Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aviation Training Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-145
Part 145
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aircraft Maintenance Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-146
Part 146
Агаарын хөлөг зохион бүтээх байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aircraft Design Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-147
Part 147
Нисэхийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aviation Maintenance Training Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-148
Part 148
Агаарын хөлөг үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aircraft Manufacturing Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-149
Part 149
Нисэх клубийн гэрчилгээжүүлэлт
Aviation Recreation Organisations – Certification
12.Jun.2019
Aerodromes
ИНД-139
Part 139
Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт
Aerodromes – Certification, Operation and Use
12.Jun.2019
ИНД-157
Part 157
Аэродром байгуулах, өөрчлөх, нээх ба хаах
Construction, Alteration, Activation, and Deactivation of Aerodromes
12.Jun.2019
Certificated airways services
ИНД-171 Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага, үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт 22.Mar.2010
ИНД-172 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 22.Mar.2010
ИНД-173 Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
ИНД-174 Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
ИНД-175 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
Civil aviation economic regulations 
Иргэний нисэхийн төлбөртэй үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээ, үйлчилгээний орлогыг зарцуулах журам 12.Jun.2019
ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс 07.May.2010
ИНД-191 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах 17.Jun.2010
ИНД-203 Агаарын хөлгийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах 16.Apr.2010
ИНД-303 Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал 15.Sep.2012
ИНД-307 Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл 01.Feb.2003
ИНД-313 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчдийн үйлдэх захиалгат нислэг 01.Feb.2003
ИНД-321 Статистикийн мэдээлэл 01.Mar.2008
ИНД-329 Тээвэрлэлтийн гэрээ 07.May.2010
ИНД-331 Зорчигчдын бүртгэл 07.May.2010
tube kitty