Published on 2018-03-20

Civil Aviation Rules

Part Title Effective date
Тодорхойлолт ба Тайлбар
1 ИНД-1 Тодорхойлолт ба Товчлол 30.Jun.2010
Ерөнхий журам
2 ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010
3 ИНД-12 Осол, зөрчлийг мэдээлэх 22.Mar.2010
4 ИНД-13  Зөрчлийг шалгах 07.May.2010
Агаарын хөлөг
5 ИНД-21 Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010
6 ИНД-26 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлагууд 17.Jun.2010
7 ИНД-39 Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж 07.May.2010
8 ИНД-43 Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм 16.Apr.2010
9 ИНД-47 Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг 07.May.2010
Ажилтнууд
10 ИНД-61 Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл 16.Apr.2010
11 ИНД-63 Нисгэгчээс бусад нисэх багийн гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл 20.May.2015
12 ИНД-65 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл 12.Dec.2011
13 ИНД-66 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл 16.Apr.2010
14 ИНД-67 Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээ 22.Jan.2013
15 ИНД-183 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч 20.May.2015
Агаарын зай
16 ИНД-71 Агаарын зайг тогтоох 16.Apr.2010
17 ИНД-73 Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай 16.Apr.2010
18 ИНД-75 Агаарын навигацийн үйлчилгээний зайчлалын стандарт 14.Oct.2011
19 ИНД-77 Нам өндрийн нислэгт саад учруулах барилга байгууламж болон үйл ажиллагаа 07.May.2010
Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрмүүд
20 ИНД-91 Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм 14.Sep.2014
21 ИНД-92 Аюултай ачаа тээвэрлэх 01.May.2010
22 ИНД-95 Хэрэглэлийн нислэгийн дүрмээр буултын ойртолт үйлдэх ба сансрын навигаци ашиглах 07.May.2010
23  ИНД-101 Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон жиропланер, үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 20.May.2015
24  ИНД-103 Хэт хөнгөн агаарын хөлөг, үйл ажиллагаа 07.May.2010
25  ИНД-104 Планер үйл ажиллагаа 07.May.2010
26  ИНД-105 Шүхрийн үйл ажиллагаа 07.May.2010
27  ИНД-106 Дельтапланы үйл ажиллагаа 07.May.2010
Агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх ба нислэгийн бусад үйл ажиллагаа
28  ИНД-115 Сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
29  ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгч гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010
30  ИНД-121 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Багтаамж ихтэй онгоц 11.Jan.2013
31  ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх 07.May.2010
32  ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс 07.May.2010
33  ИНД-133 Нисдэг тэрэгний дүүжин тээвэрлэлт 07.May.2010
34  ИНД-135 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Багтаамж багатай онгоц, нисдэг тэрэг 11.Jan.2013
35  ИНД-137 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
Аэродром
36  ИНД-139 Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа 22.Mar.2010
37  ИНД-157 Аэродром байгуулах, өөрчлөх, ашиглалтаас хасах 07.May.2010
Гэрчилгээжсэн иргэний нисэхийн байгууллагууд 
38  ИНД-108 Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр 07.May.2010
39  ИНД-109 Ачаа тээвэр зуучлагчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр 01.Feb.2003
40  ИНД-140 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэлт 17.Jan.2010
41  ИНД-141 Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 22.Jan.2013
42  ИНД-144 Нисэхийн хангамжийн байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
43  ИНД-145 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх 16.Apr.2010
44  ИНД-148 Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги үйлдвэрлэгч байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх 17.Jun.2010
45  ИНД-149 Нисэх клуб, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
46  ИНД-337 Ачаа тээвэр зуучлалын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
Гэрчилгээжсэн агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагууд 
47  ИНД-138 Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа 07.May.2010
48  ИНД-171 Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага, үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт 22.Mar.2010
49  ИНД-172 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 22.Mar.2010
50  ИНД-173 Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
51  ИНД-174 Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
52  ИНД-175 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
Бусад 
53  ИНД-203 Агаарын хөлгийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах 16.Apr.2010
54  ИНД-300 Олон улсын агаарын тээвэрлэгчийг томилох 18.May.2012
55  ИНД-301 Ачааны агаарын тээвэрлэгчид эрх олгох 01.Dec.2012
56  ИНД-303 Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал 15.Sep.2012
57  ИНД-307 Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл 01.Feb.2003
58  ИНД-313 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчдийн үйлдэх захиалгат нислэг 01.Feb.2003
59  ИНД-321 Статистикийн мэдээлэл 01.Mar.2008
60  ИНД-329 Тээвэрлэлтийн гэрээ 07.May.2010
61  ИНД-331 Зорчигчдын бүртгэл 07.May.2010
62  ИНД-191 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах 17.Jun.2010
pornotube kittysex tube