Published on 2018-03-20

Civil Aviation Rules

If you find any issue related to the below information, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.

Part Title Effective date
Definitions and interpretation
ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар
CAR interpretation summary
12.Apr.2022
Procedures
ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010
ИНД-12
Part 12
Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл
Accidents, Incidents, and Statistics Procedure
12.Jun.2019
ИНД-13
ИНД-13
Зөрчлийг шалгах
Албадлагын дүрэм (төсөл)
07.May.2010
03.Mar.2022
Aircraft
ИНД-21
Part 21
Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт
Certification of Products and Parts
12.Jun.2019
ИНД-26
Part 26
Нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлага
Additional Airworthiness Requirements
12.Jun.2019
ИНД-39
Part 39
Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж
Airworthiness Directives
12.Jun.2019
ИНД-43
Part 43
Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм
General Maintenance Rules
12.Jun.2019
ИНД-47
Part 47
Агаарын хөлгийн бүртгэл
Aircraft Registration and Marking
02.Dec.2022
Personnel
ИНД-61
Part 61
Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл
Pilot Licences and Ratings
02.Dec.2022
ИНД-63
Part 63
Нисэх инженерийн үнэмлэх, зэрэглэл
Flight Engineer Licences and Ratings
12.Jun.2019
ИНД-65
Part 65
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл
Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings
12.Jun.2019
ИНД-66
Part 66
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх
Aircraft Maintenance Personnel Licensing
12.Jun.2019
ИНД-67
Part 67
Эрүүл мэндийн стандарт болон гэрчилгээ
Medical Standards and Certification
02.Dec.2022
Airspace
ИНД-71
Part 71
Агаарын зайг тогтоох болон ангилах
Designation and Classification of Airspace
12.Jun.2019
ИНД-77
Part 77
Нислэг үйлдэх агаарын зайд нөлөөлөх байгууламж
Objects and Activities Affecting Navigable Airspace
12.Jun.2019
Rules of the air and general operating rules
ИНД-91
Part 91
Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм
General Operating and Flight Rules
04.Feb.2021
ИНД-92
Part 92
Аюултай бараа тээвэрлэх
Carriage of Dangerous Goods
12.Jun.2019
ИНД-95
Part 95
Хэрэглэлийн нислэгийн журмын бүртгэл
Instrument Flight Procedures Registration
12.Jun.2019
ИНД-101
Part 101
Хүнгүй агаарын хөлөг, пуужин, жиро-глайдер болон парасэйлийн үйл ажиллагааны дүрэм
Gyrogliders, parasails and unmanned aircraft, kites, rockets – operating rules
12.Jun.2019
ИНД-103
Part 103
Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны дүрэм
Microlight Aircraft – Operating Rules
12.Jun.2019
ИНД-104
Part 104
Глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм
Gliders – Operating Rule
12.Jun.2019
ИНД-105
Part 105
Шүхрийн үйл ажиллагааны дүрэм
Parachuting – Operating Rules
12.Jun.2019
ИНД-106
Part 106
Ханг-глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм
Hang Gliders – Operating Rules
12.Jun.2019
ИНД-108
Part 108
Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүйн хамгаалалтын хөтөлбөр
Air Operator Security Program
12.Jun.2019
Certificated operators and other flight operations
ИНД-100
Part 100
Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо
Safety Management System
12.Jun.2019
ИНД-102
Part 102
Хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
Unmanned Aircraft Operator Certification
12.Jun.2019
ИНД-115
Part 115
Чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
Adventure Aviation – Certification
04.Feb.2021
ИНД-119
Part-119
Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
Air Operator – Certification
02.Dec.2022
ИНД-121
Part 121
Том нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа
Air Operations – Large Aeroplanes
04.Feb.2021
ИНД-125
Part 125
Дунд нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа
Air Operations – Medium Aeroplanes
04.Feb.2021
ИНД-129
Part 129
Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
Foreign Air Transport Operator – Certification
12.Jun.2019
ИНД-133
Part 133
Нисдэг тэргээр дүүжин ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагаа
Helicopter External Load Operations
04.Feb.2021
ИНД-135
Part 135
Нисдэг тэрэг болон жижиг нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа
Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes
04.Feb.2021
ИНД-137
Part 137
Хөдөө аж ахуйн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа
Agricultural Aircraft Operations
04.Feb.2021
Certificated organisations and agencies
ИНД-109
Part 109
Зохицуулалттай агаарын ачааны байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Regulated Air Cargo Agent – Certification
12.Jun.2019
ИНД-140
Part 140
Нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aviation Security Service Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-141
Part 141
Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aviation Training Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-145
Part 145
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aircraft Maintenance Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-146
Part 146
Агаарын хөлөг зохион бүтээх байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aircraft Design Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-147
Part 147
Нисэхийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aviation Maintenance Training Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-148
Part 148
Агаарын хөлөг үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aircraft Manufacturing Organisations – Certification
12.Jun.2019
ИНД-149
Part 149
Нисэх клубийн гэрчилгээжүүлэлт
Aviation Recreation Organisations – Certification
12.Jun.2019
Aerodromes
ИНД-139
Part 139
Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт
Aerodromes – Certification and Operation
12.Jun.2019
ИНД-157
Part 157
Аэродром байгуулах, өөрчлөх, нээх ба хаах
Construction, Alteration, Activation, and Deactivation of Aerodromes
12.Jun.2019
Certificated air navigation services
ИНД-171
Part 171
Агаарын навигацийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aeronautical Telecommunication Services – Certification
04.Feb.2021
ИНД-172
Part 172
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Air Traffic Service Organisations – Certification
04.Feb.2021
ИНД-173
Part 173
Хэрэглэлийн нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Instrument Flight Procedure Service Organisation – Certification
02.Mar.2023
ИНД-174
Part 174
Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aviation Meteorological Service Organisations – Certification
02.Mar.2023
ИНД-175
Part 175
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Aeronautical Information Services Organisations – Certification
02.Mar.2023
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper