Published on 2018-03-20

Civil Aviation Law

 

Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт
Монгол Улсын хууль
Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль 21.Jan.1999 02.Feb.2017
Civil Aviation law of Mongolia 21.Jan.1999 02.Feb.2017
Улсын нисэхийн тухай хууль 30.May.2003 19.Apr.2018
Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль 30.May.2003 04.Dec.2015
Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр 14/04/2016
Монгол Улсын нэгдэн орсон гэрээ конвенцийн жагсаалт 17-Jan-2020

 

tube kitty