Published on 2023-05-31

Албан тушаалын тодорхойлолт

Захиргаа, удирдлагын газар
1 Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Үзэх
2 Менежер Үзэх
3 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх
4 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх
5 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Үзэх
6 Архивын арга зүйч мэргэжилтэн Үзэх
7 ИНЕГ-ын даргын туслах бөгөөд өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх
8 Захиргааны мэргэжилтэн Үзэх
9 Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх
Дотоод аудитын алба
10 Дотоод аудитын албаны дарга Үзэх
11 Менежер Үзэх
12 Менежер (НААХЗА-ны үйл ажиллагаа хариуцсан) Үзэх
13 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн Үзэх
14 Ахлах аудитор Үзэх
15 Аудитор Үзэх
16 Аудитор Үзэх
17 Аудитор Үзэх
18 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн Үзэх
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар
19 Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Үзэх
20 Ерөнхий хянагч бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч Үзэх
21 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх
22 Эдийн засагч Үзэх
23 Тооцооны нягтлан бодогч Үзэх
24 Тооцооны нягтлан бодогч Үзэх
25 Тооцооны нягтлан бодогч Үзэх
26 Тооцооны нягтлан бодогч Үзэх
27 Нярав Үзэх
Хууль, эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын газар
28 Хууль, эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын газрын дарга Үзэх
29 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх
30 Хуулийн мэргэжилтэн Үзэх
31 Хуулийн мэргэжилтэн Үзэх
32 Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх
Дүрэм боловсруулалтын тасаг
33 Дарга Үзэх
34 Дүрмийн боловсруулалтын ахлах мэргэжилтэн Үзэх
35 Дүрмийн боловсруулалтын мэргэжилтэн Үзэх
36 Дүрмийн боловсруулалтын мэргэжилтэн Үзэх
Агаарын тээврийн бодлого, зохицуулалтын газар
37 Агаарын тээврийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Үзэх
Агаарын харилцааны тасаг
38 Тасгийн дарга Үзэх
39 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх
40 Гадаад хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн Үзэх
41 ИКАО, Олон улсын байгууллага хариуцсан  мэргэжилтэн Үзэх
42 Агаарын харилцааны мэргэжилтэн Үзэх
Эдийн засгийн зохицуулалтын тасаг
43 Тасгийн дарга Үзэх
44 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх
45 Агаарын тээврийн мэргэжилтэн Үзэх
Агаарын навигаци, нисэх буудлын бодлого зохицуулалтын газар
46 Агаарын навигаци, нисэх буудлын бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Үзэх
47 Нисэх буудал хариуцсан менежер Үзэх
48 Аэродромын мэргэжилтэн Үзэх
49 Аэродром төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Үзэх
50 Нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн мэргэжилтэн Үзэх
51 Техникийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх
Төсөл, хөтөлбөрийн хэлтэс
52 Хэлтсийн дарга Үзэх
53 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх
54 Мэргэжилтэн Үзэх
55 Мэргэжилтэн Үзэх
Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын алба
56 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын албаны дарга Үзэх
57 Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх
Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс
58 Хэлтсийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
59 Газрын үйлчилгээ хариуцсан ахлах байцаагч Үзэх
60 Нислэгийн стандарт хариуцсан ахлах байцаагч Үзэх
61 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч (нислэгийн үйл ажиллагаа хариуцсан) Үзэх
62 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
63 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч (бүхээг газрын үйл ажиллагаа хариуцсан) Үзэх
64 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
65 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч (нислэгийн хяналт зохицуулалт хариуцсан) Үзэх
66 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
67 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч (агаарын тээвэрлэгчдийн санхүү, эдийн засгийн чадамж) Үзэх
68 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч (нислэгийн үйл ажиллагаа болон ерөнхий зориулалтын нисэх хариуцсан) Үзэх
69 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн Үзэх
Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс
70 Хэлтсийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
71 Нислэгт тэнцэх чадварын хяналтын ахлах байцаагч Үзэх
72 Нислэгт тэнцэх чадварын хяналтын ахлах байцаагч /агаарын хөлгийн бүртгэл хариуцсан/ Үзэх
73 Техник үйлчилгээний байгууллага хариуцсан ахлах байцаагч Үзэх
74 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
75 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
76 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
77 Мэргэжилтэн Үзэх
Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс
78 Хэлтсийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
79 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын ахлах байцаагчийн орон тоонд байцаагчаар Үзэх
80 Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага хариуцсан ахлах байцаагч Үзэх
81 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
82 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
83 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
84 Олон улсын байгууллага (ICAO)-ын хэлний ур чадварын шаардлагын хэрэгжилт, байнгын хяналтын мэдээлэл хариуцсан нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
85 Мэргэжилтэн Үзэх
Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс
86 Хэлтсийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
87 Агаарын навигацийн үйлчилгээ хариуцсан ахлах байцаагч Үзэх
88 Аюулгүй байдал хариуцсан ахлах байцаагч Үзэх
89 Аюулгүй байдал хариуцсан байцаагч Үзэх
90 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
91 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
92 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ хариуцсан байцаагч Үзэх
93 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
94 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
95 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Үзэх
96 Цахилгаан, гэрэл суулт хариуцсан байцаагч Үзэх
97 Аюулгүй байдлын мэргэжилтэн Үзэх

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper