Published on 2021-09-16

CAR interpretation summary

 

If you find any issue related to the below information, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.

Нэр томьёоны тодорхойлолт:

ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар

25.Nov.2021
Зөвлөмжийн цуврал:
AC01-0  Конвенцийн Хавсралтуудын нэр томьёоны тайлбар 25.Nov.2021
AC01-1  Иргэний нисэхэд түгээмэл хэрэглэдэг Англи үгсийн орчуулга 08.Jun.2021
Нэр томьёотой холбогдох бусад материал
ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбарын танилцуулга 16.Sep.2021
NZ Part 1 Definitions and Abbreviations 08.Feb.2021
2010 оны ИНД-1 Тодорхойлолт ба товчлол (хуучин) 30.Jun.2010
MNS 6409: 2015 Иргэний нисэхийн нэр томьёо, тодорхойлолт 21.May.2015
MNS 6409: 2021 Иргэний нисэхийн нэр томьёо, тодорхойлолт (төсөл, with track) 25.Feb.2021
MNS 6409: 2021 Иргэний нисэхийн нэр томьёо, тодорхойлолт (төсөл) 14.Apr.2021
1975 оны Улсын нэр томьёоны комиссын мэдээ 1975
Safety & Security үгийг Монгол хэлэнд хэрхэн орчуулан хэрэглэсэн талаар 05.Apr.2021
Altitude, Height, Level, Elevation үгийг ИНД-д хэрхэн хэрэглэсэн талаар 05.Apr.2021
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн шийдвэр 17.Jun.2020
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын журмын алдаатай нэр томьёо 16.Sep.2021
Агаарын тээврийг хялбаршуулах журмын алдаатай нэр томьёо 16.Sep.2021

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزار