Албан тушаалын тодорхойлолт

Захиргаа, удирдлагын газар 1 Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Үзэх 2 Менежер Үзэх 3 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх 4 Ахлах мэргэжилтэн Үзэх 5 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Үзэх 6 Архивын арга зүйч мэргэжилтэн Үзэх 7 ИНЕГ-ын даргын туслах бөгөөд өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх 8 Захиргааны мэргэжилтэн Үзэх 9 Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх Дотоод аудитын алба 10 Дотоод аудитын албаны дарга Үзэх 11 Менежер Үзэх 12 Менежер (НААХЗА-ны үйл ажиллагаа хариуцсан) Үзэх 13 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн Үзэх 14 Ахлах аудитор Үзэх 15 Аудитор Үзэх 16 Аудитор... Read More

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 122 109 - - 13 89.3 ... Read More

ИНЕГ-ын зардлаар гадаад улсад суралцаж байгаа оюутнуудын…

2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар № Овог нэр Улс, хот Сургуулийн нэр Суралцаж буй мэргэжил Гэрээ хийсэн огноо Төгсөх он  Гэрээний дүн $ Төлбөрийн үлдэгдэл байгаа эсэх Гэрээний хэрэжилт 1 Билэгжамц Түвшинбат ОХУ Иргэний нисэхийн их сургууль Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 2017.05.01 2023.08.01 18,722.00 $307.19 Гэрээ хэрэгжиж байна /суралцаж байгаа/ 2 Жагварал Отгонбаяр ОХУ Иргэний нисэхийн их сургууль Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 2017.05.01 2023.08.01 18,722.00 $307.19 Гэрээ хэрэгжиж байна /суралцаж байгаа/ 3 Батсайхан Баяржаргал Украйн Улс Үндэсний нисэхийн их сургууль Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 2019.10.18 2023.07.31 15,... Read More

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2023

№ Овог нэр Нэр дэвших албан тушаал Мэдүүл-гийг  хүлээн авсан он, сар, өдөр Мэдүүл-гийг хян-уулахаар хүргүүлсэн он, сар, өдөр Холбогдох байгуул-лагаас хариу ирүүлсэн албан бичгийн дугаар, огноо Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх Нэр дэвшсэн этгээдийг томилсон шийдвэрийн дугаар, огноо 1 Викторын Ганжигүүр ИНҮТ-ийн харьяа НХҮА-ны Захиргаа, хүний нөөц, сургалтын хэсгийн даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч 2023.10.03 2023.01.04 10-9/03 2023.01.12 05/691 Үгүй 2023.01.19 Б/07 2 Жамсрангийн Минжүүр НААХЗА-ны НСҮАХХ-ийн нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч 2023.02.07 2023.02.08 01/190 2023.02.14 05/2847 Үгүй 2023.03.03 Б/33 3 Галбадрахын Цолмон НААХЗА-ны НСҮАХХ-и... Read More

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 392 380 - - 12 96.9 ... Read More

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 257 237 - - 20 92.2 ... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper