СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэл 1 2016 оны статистикийн эмхэтгэл 2 2017 оны I улирлын статистик мэдээ 3 2017 оны II улирлын статистик мэдээ 4 2017 оны III улирлын статистик мэдээ 5 2017 оны IV улирлын статистик мэдээ 6 2017 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ ... Read More

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг Дотоод аудитын албаны мэргэжилтэн Д.Сувдаа хүлээн авч байна. Утас: 11-282034 Цахим хаяг: suvd.d@mcaa.gov.mn Авилгатай тэмцэх газрын гомдол хүлээн авах хэсэг ИНЕГ эрх зүйн баримт бичиг ИНЕГ ёс зүйн дүрэм ИНЕГ ёс зүйн хороо Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны эрх зүйн баримт бичиг ИНЕГ-ын 2016 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогийн мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалт 1. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2018 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2018 он 2. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч ... Read More

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2018 он ИНЕГ-ын 2018 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2017 он ИНЕГ-ын 2017 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2016 он ИНЕГ-ын 2016 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ИНЕГ-ын 2016 оны аудитын хийгдсэн ажлын тайлан 12-р сарын 27-ний байдлаар Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2013-2015 он ИНЕГ-ын 2015 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ИНЕГ-ын 2015 оны аудитын хийгдсэн ажлын тайлан ИНЕГ-ын 2014 оны дотоод аудитын тайлан ИНЕГ... Read More

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2016 он 1. ИНЕГ-Улсын төсвөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (АСЕМ-ын аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай тоног төхөөрөмжийн жагсаалт) 2016 он 2. ИНЕГ-Улсын төсвөөр худалдан авах төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл 2016 он 5 сар 3. ИНЕГ-ын 2016 оны Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн тайлан 2016 он 2014 оны ноогдол ашгаас санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2015 он 1. ИНЕГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт 2015-2016 он 2.  ИНЕГ-ын 2014 оны ноогдол ашгаас санхүүжүүлэх төсөл, арг... Read More

ШИЛЭН ДАНС

“Шилэн данс”-ний нэгдсэн портал сайтад холбогдох Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Иргэний нисэхийн ерөнхий газар  Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал Газрын тусгай үйлчилгээний алба Баян-Өлгий аймгийн Өлгий нисэх буудал Баянхонгор аймгийн Баянхонгор нисэх буудал Булган аймгийн Булган нисэх буудал Говь-Алтай аймгийн Алтай нисэх буудал Дорнод аймгийн Чойбалсан нисэх буудал Дундговь аймгийн Мандалговь нисэх буудал Завхан аймгийн Доной нисэх буудал Завхан аймгийн Тосонцэнгэл нисэх буудал Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт нисэх буудал Увс аймгийн Дэглий цаг... Read More

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг  1. ИНЕГ-ын 2014-2016 оны хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө 2. ИНЕГ-ын 2014-2016 оны хүний нөөцийн стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 3. Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны хөтөлбөр 4. Иргэний нисэхийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр Хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хамаарах эрх зүйн баримт бичиг 1. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2. ИНЕГ-ын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 3. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам 4. Архивын ажлыг эрхлэн хөтлөх заавар, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны журам 5. Иргэний ... Read More

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Удирдлагын түвшний баримт бичиг Бодлогын баримт бичгийн нэр Баталсан Дугаар Баталсан огноо ИНЕГ тайлан ИНЕГ тайлан 1 Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 12 31/01/2008 2015 он 2012-2016 он 2 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 19 05/02/2016 – – 3 “Монгол Улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжүүлэхээр туссан зорилт, арга хэмжээ Зам, тээврийн сайдын тушаал 04 14/01/2013 2015 он 2016 он 4 Монгол улсын засгийн газрын 20... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزار