Гэрээний загварууд

1 ИНЕГ-т гэрээ байгуулах журам-2021 он 2 Хамтран ажиллах гэрээний загвар 3 Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 4 Хөлсөөр ажиллах гэрээний загвар 5 Түрээсийн гэрээ 6 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ 7 Тоног төхөөрөмж түрээслүүлэх гэрээ 8 Барилга байгууламжийн барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх гэрээ 9 Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 10 Барилгад засвар хийх гэрээний загвар 11 Сургалтын гэрээний загвар 12 Эвлэрлийн гэрээний загвар 13 Хүүхэд харах үйлчилгээний гэрээ 14 Үүрэг дуусгавар болсон тухай 15 Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 16 Гэрээ дүгнэсэн тухай 17 Ажил хүлээлцсэн тухай... Read More

Proposed Civil Aviation law

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Иргэний нисэхийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ашиглах материал: - Танилцуулга - Үр дагаврын үнэлгээний тайлан - ХЗДХСайд болон ЗТХСайдын үзэл баримтлал - ICAO Загвар хууль (англи) - ICAO Загвар хуулийн албан бус орчуулга - Шинжлэн шалгах ажиллагааны загвар хууль -  ICAO протокол асуултууд: LEG ORG PEL OPS AIR AIG ANS AGA - 2022 оны хуулийн ИНҮТ-ийн төсөлд өгсөн ДБТ-ийн санал - 2020 оны хуулийн ДБТ-ийн төсөл - 2019 оны хуулийн ИНЕГ-ын төсөл - 1999 оны хуулийн алдаатай заалтууд - Хуульд оруулах даатгалын танилцуулга - Enforcement summary - Зөрчлийн тухай хуулийн талаар - ICVM final report 2017 - IC... Read More

International Aviation Agreements / Conventions

If you find any corrections required to the information below, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.   № Air law treaty Doc No. Depositary Mongolian Adherence 1 Chicago Convention on International Civil Aviation (7.Dec.1944) Doc 7300 US 7.Sep.1989 2 Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (14.Sep.1963) Doc 8364 ICAO 24.Jul.1990 3 Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (16.Dec.1970) Doc 8920 Russia, UK and US 18.Jan.1971 4 Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (23.Sep.1971) Doc 8966 Russia, UK and US 18.Feb.1972 5 Montreal Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1.Mar.1991) Doc 9571 ICAO 22.Sep.1999 6 Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (28.May.1999) Doc 9740 ICAO 5.Oct.2004 7 Chicago International Air Services Transit Agreement (7.Dec.1944) Doc 7500 US 15.Apr.2004 8 Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equip... Read More

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 02 Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 20/11/2017 ИНЕГ ЗТЯ А/70, А/174 Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт 30/06/2017 ИНЕГ ЗТЯ 38 Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 21/02/2017 ИНЕГ ЗТЯ Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2016 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 110 Агаарын зайн хариуцлагын б... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper