Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авах

ИНД-тэй холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлж болно. Иргэний нисэхийн баримт бичгүүдийн боловсруулалтад нийтлэг хэрэглэгддэг Англи үгсийн орчуулгыг эндээс авч өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж, зарчмын зөрүүтэй санал байвал бидэнд хандана уу. Part Title Issue date ИНД-21 Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт (төсөл) Certification of Products and Parts 29.May.2023 ИНД-61 Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл (төсөл) Pilot Licences and Ratings 29.May.2023 ИНД-65 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл (төсөл) Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings 29.May.2023 ИНД-91 Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм (төсөл) General Operating an... Read More

Зөвлөмжийн цуврал

Зөвлөмжийн цуврал нь ИНД-ийг хэрхэн дагаж мөрдөхийг тайлбарласан мэдээллийг хэрэглэгчдэд өгөх бөгөөд заавал мөрдөх эрх зүйн бичиг баримт юм. Зөвлөмжийн цувралтай холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn хаягаар  Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү. "Flight test standard guide"-г "Эрх зүйн зохицуулалт/мэдээлэл" хэсгээс харна уу. General ACs № AC Title Effective date 1 AC00-1 Acceptability of Parts 09.Aug.2016 2 AC00-2 Storage and distribution of aeronautical supplies 31.Mar.2016 3 AC00-3 Internal Quality Assurance 09.Aug.2016 4 AC00-5 Parts Documentation-CAA Form One-Authorized Release Certificate 09.Aug.2016 CAR interpretation summary  5 AC01-0 Annex-ын нэр томьёоны тайлбар 02.Mar.2023 6 AC01-1 Иргэний нисэхэд түгээмэл хэрэглэдэг Англи үгсийн орчуулга 02.Feb.2023 Part 12    Acciden... Read More

Иргэний нисэхийн дүрэм

[vc_row 0=""][vc_column][vc_column_text 0=""]Энэ мэдээлэлтэй холбоотой асуудал байгаа бол rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.   ИНД Нэр Батлагдсан огноо Нэр томъёоны тодорхойлолт ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар CAR interpretation summary 12.Apr.2022 Ерөнхий журам ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010 ИНД-12 Part 12 Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл Accidents, Incidents, and Statistics Procedure 12.Jun.2019 ИНД-13 ИНД-13 Зөрчлийг шалгах Албадлагын дүрэм (төсөл) 07.May.2010 03.Mar.2022 Агаарын хөлөг ИНД-21 Part 21 Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт Certification of Products and Parts 12.Jun.2019 ИНД-26 Part 26 Нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлага Additional Airw... Read More

Нисэхийн Хууль Тогтоомж

Энэ мэдээлэлтэй холбоотой залруулга байгаа бол rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү. Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт Монгол Улсын Үндсэн хууль 13.Jan.1992 14.Nov.2019 Иргэний нисэхийн тухай хууль 21.Jan.1999 02.Feb.2017 Улсын нисэхийн тухай хууль 30.May.2003 19.Apr.2018 Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль 30.May.2003 04.Dec.2015 Эрүүгийн хууль 03.Dec.2015 10.Oct.2019 Зөрчлийн тухай хууль 11.May.2017 20.Dec.2019 Монгол Улсын нэгдэн орсон иргэний нисэхийн олон улсын гэрээ / конвенц холболтоос харна уу Даргын Аюулгүй байдлын тушаал холболтоос харна уу Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр (Model SSP) 14.Apr.2016 14.Apr.2016 Хуулийн тө... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper