Proposed Civil Aviation Rules

If you find any issue related to the proposed MCAR Part 13, please send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn. Please use common words which are used for the translation of civil aviation documents. Part Title Issue date ИНД-47 Агаарын хөлгийн бүртгэл (төсөл) Aircraft Registration and Marking 12.Aug.2022 ИНД-61 Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл (төсөл) Pilot Licences and Ratings 12.Aug.2022 ИНД-67 Эрүүл мэндийн стандарт болон гэрчилгээ (төсөл) Medical Standards and Certification  12.Aug.2022 ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт (төсөл) Air Operator – Certification  12.Aug.2022 ИНД-100 Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо (төсөл) Safety Management System  19.Sep.2022 ИНД-115 Чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт (төсөл) Adventure Aviation – Certification and Operations  22.Jun.2022 ИНД-137 Хөд... Read More

Advisory Circulars

Зөвлөмжийн цуврал нь ИНД-ийг хэрхэн дагаж мөрдөхийг тайлбарласан мэдээллийг хэрэглэгчдэд өгөх бөгөөд заавал мөрдөх эрх зүйн бичиг баримт юм. Зөвлөмжийн цувралтай холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn хаягаар  Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү. "Flight test standard guide"-г "Эрх зүйн зохицуулалт/мэдээлэл" хэсгээс харна уу. General ACs № AC Title Effective date 1 AC00-1 Acceptability of Parts 09.Aug.2016 2 AC00-2 Storage and distribution of aeronautical supplies 31.Mar.2016 3 AC00-3 Internal Quality Assurance 09.Aug.2016 4 AC00-5 Parts Documentation-CAA Form One-Authorized Release Certificate 09.Aug.2016 CAR interpretation summary  5 AC01-0 Annex-ын нэр томьёоны тайлбар 01.Apr.2022 6 AC01-1 Иргэний нисэхэд түгээмэл хэрэглэдэг Англи үгсийн орчуулга 20.Sep.2022 Part 12    Acciden... Read More

Civil Aviation Rules

If you find any issue related to the below information, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn. Part Title Effective date Definitions and interpretation ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар CAR interpretation summary 12.Apr.2022 Procedures ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010 ИНД-12 Part 12 Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл Accidents, Incidents, and Statistics Procedure 12.Jun.2019 ИНД-13 ИНД-13 Зөрчлийг шалгах Албадлагын дүрэм (төсөл) 07.May.2010 03.Mar.2022 Aircraft ИНД-21 Part 21 Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт Certification of Products and Parts 12.Jun.2019 ИНД-26 Part 26 Нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлага Additional Airworthiness Requirements 12.Jun.2019 ИНД-39 Part 39 Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж Airworthiness Directives 12.Jun.2019 ИНД-43 Par... Read More

Mongolian Aviation Acts

If you find any corrections required to the information below, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.   Acts Issue date Amendment date The Constitution of Mongolia 13.Jan.1992 14.Nov.2019 Civil Aviation law 21.Jan.1999 02.Feb.2017 State Aviation Law 30.May.2003 19.Apr.2018 Usage of Airspace in Aviation 30.May.2003 04.Dec.2015 Crimes Act 03.Dec.2015 10.Oct.2019 Violation Act 11.May.2017 20.Dec.2019 Mongolian International Aviation Agreements / Conventions see referred link Safety Orders of DG see referred link State Safety program (Model SSP) 14.Apr.2016 14.Apr.2016 Draft laws and Model law see referred link  ... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadro