Гэрээний загварууд

1 ИНЕГ-т гэрээ байгуулах журам-2021 он 2 Хамтран ажиллах гэрээний загвар 3 Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 4 Хөлсөөр ажиллах гэрээний загвар 5 Түрээсийн гэрээ 6 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ 7 Тоног төхөөрөмж түрээслүүлэх гэрээ 8 Барилга байгууламжийн барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх гэрээ 9 Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 10 Барилгад засвар хийх гэрээний загвар 11 Сургалтын гэрээний загвар 12 Эвлэрлийн гэрээний загвар 13 Хүүхэд харах үйлчилгээний гэрээ 14 Үүрэг дуусгавар болсон тухай 15 Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 16 Гэрээ дүгнэсэн тухай 17 Ажил хүлээлцсэн тухай... Read More

Proposed Civil Aviation law

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Иргэний нисэхийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ашиглах материал: - Танилцуулга - Үр дагаврын үнэлгээний тайлан - ХЗДХСайд болон ЗТХСайдын үзэл баримтлал - ICAO Загвар хууль (англи) - ICAO Загвар хуулийн албан бус орчуулга - Шинжлэн шалгах ажиллагааны загвар хууль -  ICAO протокол асуултууд: LEG ORG PEL OPS AIR AIG ANS AGA - 2022 оны хуулийн ИНҮТ-ийн төсөлд өгсөн ДБТ-ийн санал - 2020 оны хуулийн ДБТ-ийн төсөл - 2019 оны хуулийн ИНЕГ-ын төсөл - 1999 оны хуулийн алдаатай заалтууд - Хуульд оруулах даатгалын танилцуулга - Enforcement summary - Зөрчлийн тухай хуулийн талаар - ICVM final report 2017 - IC... Read More

Safety Order

GENERAL (a) GENERAL AUTHORITY. The Director has the power to perform such acts, to conduct such investigations, to issue and amend such Safety orders pursuant to and in accordance with the provisions of Civil aviation law. (b) PUBLICATIONS. The Director provides for the publication of all Safety orders issued under Civil aviation law in such form and manner as may be best adapted for public information and use. SAFETY ORDERS  (a) EFFECTIVENESS OF SAFETY ORDERS. Except in emergency situations, all Safety orders of the Director will take effect within such reasonable times as the Director may prescribe, and will continue in force until a further Safety order or for a specified period of time, as shall be prescribed in the Safety order. (b) EMERGENCIES. Whenever the Director is of the opinion that an emergency requiring immediate action exists with respect to safety in civil aviation, the Director has the power to make such just and reasonable Safety orders; provided that the Director shall immediately thereafter initiate proceedings relating to the matter giving rise to any such Safety order. (c) AMENDMENT AND SUSPENSION OF SAFETY ORDERS. The Di... Read More

Chicago Convention on International Civil Aviation &…

If you find any corrections required to the information below, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn. Chicago Convention on International Civil Aviation Doc. No. Current editions Edition No. Edition Date  Doc 7300 Convention on International Civil Aviation 9 2006 Annexes to the Convention on International Civil Aviation Annex current editions Edition No. Amend. No. Applicable  Date Annex 1 Personnel Licensing Ажилтны үнэмлэх 12 176 6.Mar.2020 Annex 2 Rules of the Air Нислэгийн дүрэм 10 46 7.Mar.2018 Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation Олон улсын нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ 12 79 9.Mar.2020 Annex 4 Aeronautical Charts Нислэгийн зураг 11 61 9.Mar.2020 Annex 5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations Иргэний нисэхийн хэмжлийн нэгж 5 17 22.Feb.2010 Annex 6 Operation of Aircraft: Агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа:     – Part I — International Commercial... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper