2017 оны I улирлын статистик мэдээлэл

    2017 оны 1-р улирлын статистик мэдээг өмнөх оны мөн энэ үетэй харьцуулсан судалгаа

График 1: Нийт зорчигч тээвэрлэлт

graphic

Салбарын хэмжээнд 2017 оны 1-р улиралд нийт 222,669 зорчигч тээвэрлэснээс олон улсын чиглэлд 160,510 зорчигч, орон нутгийн чиглэлд 62,159 зорчигч тээвэрлэсэн байна.

 

 

 

Олон улсын чиглэлд тээвэрлэсэн зорчигчийн тоо өмнөх оны 1-р улирлаас 12 хувиар  буюу 17,6 мянган зорчигчоор өссөн үзүүлэлттэй байна.

График 2: Олон улсын зорчигчийн тоо – Чиглэл тус бүрээр

graphic-2

 График 3: Олон улсын зорчигчийн тоо – Агаарын тээвэрлэгч тус бүрээр

graphic-3

Орон нутгийн зорчигчийн тоо өмнөх оны энэ үеэс 55 хувиар буюу 22,1 мянган зорчигчоор өссөн байна.

График 4: Орон нутгийн зорчигчийн тоо – Чиглэл тус бүрээр

graphic-4

 График 5: Орон нутгийн зорчигчийн тоо – Агаарын тээвэрлэгч тус бүрээр
graphic-5

График 6: Тээвэрлэсэн ачаа /тонн/

graphic-6

Тээвэрлэсэн ачаа 951,5 тоннд хүрч өмнөх оны энэ үеэс 27 хувиар өсөж, нийт тээвэрлэсэн ачааны 945 тонн буюу 99 хувийг олон улсын ачаа тээвэрлэлт, 7 тонн буюу 1 хувийг орон нутгийн ачаа тээвэрлэлт эзэлж байна.

 

 

 График 7: Тээвэрлэсэн шуудан /тонн/
graphic-7

Тээвэрлэсэн нийт шуудан өмнөх оны энэ үеэс 18,9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Шуудан тээвэрлэлтийн 87 тонн буюу 85 хувийг олон улсын шуудан тээвэрлэлт, 15 тонн буюу 15 хувийг орон нутгийн шуудан тээвэрлэлт эзэлж байна.

 

 

2017 оны 1-р улирлын байдлаар өнгөрөлтийн нислэг нийт 24,242-д хүрч, олон улсын хөөрөлт , буулт нийт 1,404, орон нутгийн хөөрөлт, буулт нийт 1,014  үйлдэгдсэн ба өнгөрөлтийн нислэгийн тоо өмнөх оны энэ үеэс 10,4 хувиар өсөж, олон улсын хөөрөлт, буулт өмнөх оны энэ үеэс 9,3 хувиар, орон нутгийн хөөрөлт, буулт 28,8 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

График 8: Өнгөрөлтийн нислэгийн тоо

graphic-8

График 9: Хөөрөлт буултын тоо

graphic-9

Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү