“Wings” сэтгүүл

WINGS
Огноо Сэтгүүлийн дугаар татах Сэтгүүлийн агуулга
2003/02 8 Иргэний нисэхийн дүрэм ба зөвлөмжийн цуврал, Нисэхийн үйл ажиллагааны талбар гэж юу вэ?, Иргэний агаарын хөлгийн олон улсын бүртгэл
2003/01 7 Монгол Улсын иргэний нисэхийн салбарын шатахуун хангамж, ADS-B системийн ажиллагаа, Аэродромыг гэрчилгээжүүлэх ба гэрчилгээнд тавигдах шаардлагууд, Нисэхийн аюулгүй байдал
2002/11 5 Тусгай нислэг – ETOPS (extended twin engines operations), Олон улсын агаарын тээврийн холбоо (IATA), ИНД-119 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжилт, Салхины шилжлэг, Төлбөрт үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээ
2002/10 4 Олон Улсын Эрэн хайх, авран хамгаалах хиймэл дагуулын коспас-сарсат систем, Агаарын хөлгийн “хар хайрцаг” АНУ-д тэдгээрийг хэрхэн ашигладаг тухай, Хойд Азийн орнуудын нислэгийн аюулгүй ажиллагаа ба НТЧ-ын хадгалалтын хамтын ажиллагааны (COSCAP-NA) холбоо
2002/09 3 Нисэхийн цаг уур, Агаарын хөлгийн дагалдах арын хуйлралын тухай, Ядмаг англи хэл осол гарахад хүчин зүйл болсон зарим тохиолдлууд, ICAO Annexes of the Chicago convention of 1944
2002/08 2 Агаарын хөлгүүд агаарт мөргөлдөхөөс сэргийлэх, ICAO bird strike system, Аэронавигацийн мэдээллийн алба, Монгол Улсын нэгдэн орсон нисэхийн холбогдолтой олон улсын гэрээ, протокол
2002/07 1 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын мэдээлэл, Аюултай ачааны ангилал ба шошго, ИНД-12 Нислэг техникийн осол, зөрчлийн талаар мэдээлэх
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү