ИНЕГ даргын тушаал

ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2016 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
А/19 Шагнах тухай 2017/01/13 ИНЕГ ЗУГ
А/17 Журам батлах тухай 2017/01/13 ИНЕГ ДАА
А/15 Үнэлгээний хороо томилох тухай 2017/01/12 ИНЕГ ХААХ
А/14 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2017/01/12 ИНЕГ ХААХ
А/11 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017/01/10 ИНЕГ НСТ
А/10 Комисс томилох тухай 2017/01/07 ИНЕГ ЗУГ
А/08 Гарын бэлэг гардуулах тухай /Б.Хангай/ 2017/01/04 ИНЕГ ЗУГ
А/06 Гарын бэлэг гардуулах тухай /П.Нарантуяа, Д.Эрдэнэбаатар, М.Төгсбаяр, П.Ганболд/ 2017/01/03 ИНЕГ ЗУГ
А/04 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Б.Шижир/ 2017/01/03 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/01 Гарын бэлэг гардуулах тухай /төрийн одон медаль/ 2017/01/03 ИНЕГ ЗУГ
А/933 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/28 ИНЕГ ХААХ
А/932 Шагнах тухай 2016/12/28 ИНЕГ ЗУГ
А/929 Комисс томилох тухай 2016/12/27 ИНЕГ ЗУГ
А/928 Шагнах тухай 2016/12/27 ИНЕГ ЗУГ
А/921 Гарын бэлэг гардуулах тухай 2016/12/26 ИНЕГ ЗУГ
А/919 Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хүчингүй болгох тухай 2016/12/26 ИНЕГ АНБЗХ
А/917 Шагнах тухай 2016/12/22 ИНЕГ ЗУГ
А/916 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/12/22 ИНЕГ НСТ
А/912 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/22 ИНЕГ ХААХ
А/910 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/21 ИНЕГ ХААХ
А/905 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/21 ИНЕГ ХААХ
А/904 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/21 ИНЕГ ХААХ
А/903 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/21 ИНЕГ ХААХ
А/902 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/20 ИНЕГ ХААХ
А/897 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/20 ИНЕГ ХААХ
А/896 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/20 ИНЕГ ХААХ
А/895 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/20 ИНЕГ ХААХ
А/894 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/20 ИНЕГ ХААХ
А/892 Техникийн комисс томилох тухай 2016/12/19 ИНЕГ
А/891 Шагнах тухай 2016/12/19 ИНЕГ ЗУГ
А/888 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/19 ИНЕГ ХААХ
А/885 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/19 ИНЕГ ХААХ
А/883 Шагнах тухай 2016/12/16 ИНЕГ ЗУГ
А/882 Шагнах тухай 2016/12/16 ИНЕГ ЗУГ
А/881 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/16 ИНЕГ ХААХ
А/880 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/16 ИНЕГ ХААХ
А/877 Үнэлгээний хороо томилох тухай 2016/12/15 ИНЕГ ХААХ
А/876 Журам батлах тухай 2016/12/15 ИНЕГ ААНХХ
А/875 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/14 ИНЕГ ХААХ
А/873 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/12/14 ИНЕГ НСТ
А/870 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/13 ИНЕГ ХААХ
А/869 Шагнах тухай 2016/12/13 ИНЕГ ЗУГ
А/867 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/13 ИНЕГ ХААХ
А/862 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/12 ИНЕГ ХААХ
А/859 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /А.Нанжидсүрэн/ 2016/12/09 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/858 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/12/09 ИНЕГ НСТ
А/857 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Б.Туяацэцэг/ 2016/12/09 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/856 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/09 ИНЕГ ХААХ
А/852 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/12/07 ИНЕГ НСТ
А/851 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/12/07 ИНЕГ НСТ
А/850 Сургалт зохион байгуулах тухай /Thales DME-415, DVOR/DME/ 2016/12/07 ИНЕГ НСТ
А/849 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Б.Алтантуяа/ 2016/12/06 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/848 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/12/02 ИНЕГ НСТ
А/845 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/01 ИНЕГ ХААХ
А/844 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/12/01 ИНЕГ ХААХ
А/842 Сургалтад хамруулах тухай /гэрээт харуул хамгаалалт/ 2016/12/01 ИНЕГ НСТ
А/839 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Г.Ганхуяг, Н.Баярсайхан/ 2016/12/01 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/838 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /П.Ганболд, Д.Түвшинбаяр/ 2016/12/01 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/837 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Б.Хатанбүүвэйбаатар/ 2016/12/01 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/836 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/11/30 ИНЕГ НСТ
А/835 Ажил хүлээн авах комисс батлах тухай /ADS-B/ 2016/11/30 ИНЕГ ХААХ
А/832 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/11/30 ИНЕГ НСТ
А/831 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/11/30 ИНЕГ НСТ
А/830 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай 2016/11/30 ИНЕГ ДАА
А/828 Журам шинэчлэн батлах тухай 2016/11/30 ИНЕГ АНБЗХ
А/824 Тоног төхөөрөмж шилжүүлэх, шинээр суурилуулах тухай /ADS-B/ 2016/11/29 ИНЕГ АНБЗХ
А/823 Тоног төхөөрөмж ашиглалтад авах, ашиглалтаас хасах тухай /AWS-330, QLC-50/ 2016/11/29 ИНЕГ АНБЗХ
А/821 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Г.Ганхуяг, Д.Дэлгэрсайхан/ 2016/11/29 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/820 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/29 ИНЕГ ХААХ
А/817 Ажлын хэсэг томилох тухай /ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийн аэродром, нисдэг тэрэгний хөөрч буух тавцан барьж байгуулах болон аэродромын төлөвлөлт  ашиглалт арчлалт-ын стандарт/ 2016/11/28 ИНЕГ НББЗХ
А/807 Үнэлгээний хороо томилох тухай /аэрдромын цэвэрлэгээ үйлчилгээний автомашин, өргөгч лифт, шувуу үргээх тоног төхөөрөмж/ 2016/11/28 ИНЕГ ХААХ
А/806 Шагнах тухай /УБХОУНОШББТ/ 2016/11/24 ИНЕГ ЗУГ
А/805 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Б.Хүдэрчулуун,Г.Цэдэнбалжир/ 2016/11/24 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/804 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Э.Алтангэрэл/ 2016/11/24 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/803 Шагнах тухай 2016/11/24 ИНЕГ ЗУГ
А/802 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ИКАО-ны 54-р хурал/ 2016/11/24 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/801 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Д.Үлэмж, Д.Эрдэнэбаатар,Г.Энхтүвшин,Б.Азбаяр,Г.Сувд-Эрдэнэ, Д.Байгалсайхан/ 2016/11/23 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/798 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/23 ИНЕГ ХААХ
А/796 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Н.Туяа/ 2016/11/22 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/790 Техникийн комисс томилох тухай 2016/11/18 ИНЕГ НББЗХ
A/785 Зохион байгуулалтын нэгжүүдийн индексийг шинэчлэн батлах тухай 2016/11/17 ИНЕГ ХААХ
А/784 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/18 ИНЕГ ХААХ
А/776 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/16 ИНЕГ ХААХ
А/775 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай 2016/11/16 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
A/774 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/16 ИНЕГ ХААХ
А/769 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/16 ИНЕГ ХААХ
А/765 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/16 ИНЕГ ХААХ
А/762 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай 2016/11/16 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
A/761 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/16 ИНЕГ ХААХ
А/760 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/16 ИНЕГ ХААХ
А/752 Техникийн баг томилох тухай 2016/11/16 ИНЕГ АНБЗХ
А/751 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/11/16 ИНЕГ НСТ
А/750 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/11/16 ИНЕГ НСТ
А/740 Сургалтад хамруулах тухай 2016/11/10 ИНЕГ НСТ
А/737 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Д.Ганхуяг/ 2016/11/10 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/736 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/11/10 ИНЕГ НСТ
А/734 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/11/10 ИНЕГ НСТ
А/733 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/11/10 ИНЕГ НСТ
А/731 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/10 ИНЕГ ХААХ
А/730 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016/11/10 ИНЕГ АНБЗХ
А/725 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/10 ИНЕГ ХААХ
А/724 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/10 ИНЕГ ХААХ
А/723 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/10 ИНЕГ ХААХ
А/722 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/10 ИНЕГ ХААХ
А/721 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/11/10 ИНЕГ ХААХ
А/720 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Н.Энхбат/ 2016/11/10 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/719 Шагнах тухай 2016/11/10 ИНЕГ ЗУГ
А/718 Сургалтад хамруулах тухай 2016/11/01 ИНЕГ НСТ
А/717 Сургалтад хамруулах тухай 2016/11/01 ИНЕГ НСТ
А/713 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай 2016/11/01 ИНЕГ ЗУГ
А/708 Гарын бэлэг гардуулах тухай 2016/10/31 ИНЕГ ЗУГ
А/701 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Д.Мөнгөнхүү/ 2016/10/26 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/700 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/10/26 ИНЕГ ХОТ
А/696 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/10/21 ИНЕГ НСТ
А/695 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/10/21 ИНЕГ НСТ
А/694 Шагнах тухай 2016/10/20 ИНЕГ ЗУГ
А/693 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016/10/20 ИНЕГ ЗУГ
А/687 Ажил хүлээн авах комисс батлах тухай 2016/10/18 ИНЕГ ХОТ
А/685 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай 2016/10/18 ИНЕГ ЗУГ
А/684 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Л.Тэгшээ, Х.Тунсаг, С.Ариунзул, З.Энхээ/ 2016/10/18 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/683 Сургалтад хамруулах тухай /С.Ангараг/ 2016/10/18 ИНЕГ НСТ
А/680 Сургалтад хамруулах тухай /Д.Урантунгалаг/ 2016/10/17 ИНЕГ НСТ
А/679 Шагнах тухай 2016/10/14 ИНЕГ ЗУГ
А/678 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай 2016/10/14 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/676 Сургалтад хамруулах тухай 2016/10/14 ИНЕГ НСТ
А/675 Сургалтзохион байгуулах тухай 2016/10/14 ИНЕГ НСТ
А/674 Сургалтад хамруулах тухай 2016/10/14 ИНЕГ НСТ
А/673 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/10/12 ИНЕГ ХОТ
А/672 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/10/12 ИНЕГ ХОТ
А/671 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/10/12 ИНЕГ ХОТ
А/668 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Ө.Оюунтуяа/ 2016/10/11 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/667 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Б.Ганбаатар, Б.Баясгалан/ 2016/10/11 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/666 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016/10/11 ИНЕГ ХОТ
А/663 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/10/11 ИНЕГ ХОТ
А/662 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Б.Болор-Эрдэнэ/ 2016/10/07 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/661 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/10/07 ИНЕГ ХОТ
A/659 Сургалтад хамруулах тухай /Н.Мягмарсүрэн, П.Бадамдорж, Д.Даваадорж/ 2016/10/04 ИНЕГ НСТ
A/658 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016/10/04 ИНЕГ ЗУГ
A/657 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай 2016/10/04 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
A/656 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/10/04 ИНЕГ ХОТ
A/655 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай 2016/10/04 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/654 Шагнах тухай 2016/09/30 ИНЕГ ЗУГ
А/653 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай 2016/09/29 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
А/652 Сургалтад хамруулах тухай 2016/09/29 ИНЕГ НСТ
А/651 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/09/29 ИНЕГ НСТ
А/644 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/09/27 ИНЕГ НСТ
А/643 Сургалтад хамруулах тухай 2016/09/27 ИНЕГ НСТ
А/642 Сургалтад хамруулах тухай 2016/09/27 ИНЕГ НСТ
А/638 Ахмадуудад бэлэг дурсгалын зүйл гардуулах тухай 2016/09/22 ИНЕГ ЗУГ
А/637 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016/09/22 ИНЕГ
А/636 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016/09/22 ИНЕГ НСТ
А/634 Ажлын алба байгуулах тухай 2016/09/22 ИНЕГ НББЗХ
А/632 Томилолтоор ажиллуулах тухай /Т.Батжаргал/ 2016/09/22 ИНЕГ ЗУГ
А/630 Сургалтад хамруулах тухай 2016/09/19 ИНЕГ НСТ
А/629 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/09/19 ИНЕГ ХОТ
А/628 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/09/19 ИНЕГ ХОТ
А/627  Шагнах тухай 2016/09/15 ИНЕГ ЗУГ
А/623  Шагнах тухай 2016/09/15 ИНЕГ ЗУГ
А/621 Тэтгэмж олгож, комисс томилох тухай 2016/09/13 ИНЕГ  ЗУГ
А/620 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/09/12 ИНЕГ  ХОТ
А/618 Сургалтад хамруулах тухай 2016/09/12 ИНЕГ НСТ
А/615 Шагнах тухай 2016/09/09 ИНЕГ ЗУГ
А/614 Дасгал сургалт зохион байгуулах 2016/09/09 ИНЕГ  НББЗХ
А/612 Гарын бэлэг гардуулах тухай /А.Батцэрэн/ 2016/09/08 ИНЕГ ЗУГ
А/611 Сургалтад хамруулах тухай 2016/09/08 ИНЕГ НСТ
А/609 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/09/06 ИНЕГ ХОТ
A/604 Сургалтад хамруулах тухай /У. Булгантайшир/ 2016/08/31 ИНЕГ НСТ
A/603 Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай /П. Ганболд, Ч. Мөнхтуяа, Ч. Сараа/ 2016/08/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/602 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Ю. Золзаяа, П. Ариунгэрэл, Д. Эрдэнэбаатар, Б. Батцэцэг, Н. Хаш-Эрдэнэ, Б. Золбаяр, С. Амарсанаа, Х. Одхүү/ 2016/08/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/599 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /К. Энхбаяр, Н. Доржсүрэн/ 2016/08/30 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/598 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /П. Ганболд/ 2016/08/30 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/597 Буцалтгүй тусламж олгох тухай/Д. Алтанзул/ 2016/08/29 ИНЕГ ЗУГ
A/596 Тэтгэмж үзүүлэх тухай /П. Эрдэнэ-Очир/ 2016/08/29 ИНЕГ ЗУГ
A/595 Сургалт зохион байгуулах тухай /Иргэний нисэхийн хууль, дүрмийн мэдлэг олгох/ 2016/08/29 ИНЕГ НСТ
A/594 Сургалт зохион байгуулах тухай /Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөлгүй агаарын тээвэрлэгчийн ажилтнуудад/ 2016/08/29 ИНЕГ НСТ
A/592 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Д. Эрдэнэбилэг, С.Раднаа, П. Идэрбат, Д. Сандагдорж/ 2016/08/26 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/591 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Д.Дашням, Ж.Билэгсайхан, А.Баасандагва, Н.Даваамөнх/ 2016/08/26 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/590 Буцалтгүй тусламж олгох тухай/Н.Намсрайжав/ 2016/08/26 ИНЕГ ЗУГ
A/585 STP-ийн туршилтын сургалт зохион байгуулах тухай 2016/08/18 ИНЕГ НСТ
A/584 Гарын бэлэг гардуулах тухай/Г. Алтанцэцэг, М. Отгонбаяр/ 2016/08/26 ИНЕГ ЗУГ
A/582 Тусламж үзүүлэх тухай/Д.Саранцэцэг/ 2016/08/26 ИНЕГ ЗУГ
A/581 Сургалтад хамруулах тухай /З. Оюунсанаа/ 2016/08/17 ИНЕГ НСТ
A/580 Агаарын хөлгийн гал унтраах зорчигчдыг аврах сургалт зохион байгуулах тухай 2016/08/17 ИНЕГ НСТ
A/578 Тэтгэмж олгох ба өндөр настны бүртгэлд бүртгэх тухай/С.Батбаатар/ 2016/08/17 ИНЕГ ЗУГ
A/577 Тэтгэмж олгох ба өндөр настны бүртгэлд бүртгэх тухай/Ц.Лхамжав/ 2016/08/17 ИНЕГ ЗУГ
A/571 Тэтгэмж олгох тухай/Н.Отгонжаргал/ 2016/08/16 ИНЕГ ЗУГ
A/570 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо сэдэвт сургалт зохион байгуулах тухай 2016/08/12 ИНЕГ НСТ
A/569 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Н.Батсайхан, Г.Энэбиш, Х.Гансүх, Б.Баянбат, Г.Энхбаяр, С.Мандухайцэцэн, Н.Баатар/ 2016/08/12 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/568 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Г.Ганхуяг/ 2016/08/12 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/567 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Х. Саруул/ 2016/08/12 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/561 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Б.Баярсайхан, Д.Ганхуяг/ 2016/08/10 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/559 Сургалтад хамруулах тухай /Г. Оюунсүрэн/ 2016/08/10 ИНЕГ НСТ
A/558 Аюултай ачааны онолын сургалт зохион байгуулах тухай 2016/08/10 ИНЕГ НСТ
A/552 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн зөвлөмжийн цуврал шинэчлэн батлах тухай 2016/08/09 ИНЕГ НААХЗГ
A/551 Гарын бэлэг гардуулах тухай/Х. Отгонбаатар/ 2016/08/09 ИНЕГ ЗУГ
A/550 Буцалтгүй тусламж олгох тухай/Э.Баясгалан/ 2016/08/09 ИНЕГ ЗУГ
A/549 Гарын бэлэг гардуулах тухай/Х. Отгонбаатар/ 2016/08/09 ИНЕГ ЗУГ
A/547 Сургалтад хамруулах тухай/Стандарчлагдсан сургалтын багц хөтөлбөр боловсруулагч бэлтгэх/ 2016/08/09 ИНЕГ НСТ
A/546 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/08/09 ИНЕГ СЭЗГ
A/434 Тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээний орцын норм шинэчлэн тогтоох тухай 2016/06/21 ИНЕГ СЭЗГ
A/432 Ажлын давтамж шинэчлэн тогтоох, тоног төхөөрөмж суурилуулах, татан буулгах тухай 2016/06/21 ИНЕГ НХУГ
A/431 Автомашин, тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/06/20 ИНЕГ СЭЗГ
A/430 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/06/20 ИНЕГ СЭЗГ
A/429 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/06/20 ИНЕГ СЭЗГ
A/425 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2016/06/17 ИНЕГ СЭЗГ
A/424 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016/06/17 ИНЕГ НБУГ
A/420 Тоног төхөөрөмж ашиглалтад авах тухай /Тэсрэх бодис илрүүлэгч төхөөрөмж/ 2016/06/15 ИНЕГ НБУГ
A/418 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Г.Түвшинбаяр, Ж.Хатанболд, Д.Атарсайхан, Т.Сутай, Б.Мөнхбаяр/ 2016/06/14 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/415 Архивын ажлыг эрхлэн хөтлөх заавар, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай 2016/06/13 ИНЕГ ЗУГ
A/414 Журам жагсаалт батлах тухай /Нисэхийн мэдээлэл үйлчилгээний нисэхийн өгөгдөл, нисэхийн мэдээллээр хангах/ 2016/06/13 ИНЕГ НМҮА
A/413 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /Наадам/ 2016/06/10 ИНЕГ ЗУГ
A/412 Сургалт зохион байгуулах тухай /Жолооч операторчны мэргэшүүлэх/ 2016/06/10 ИНЕГ НСТ
A/411 Сургалт зохион байгуулах тухай /Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх/ 2016/06/10 ИНЕГ НСТ
A/406 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Д.Батбаатар/ 2016/06/08 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/405 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Г.Ганхуяг/ 2016/06/08 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/404 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Д.Мөнгөнхүү, Б.Бадрал, Д.Одгэрэл/ 2016/06/08 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/399 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /DGSA-н бэлтгэл ажил хангах тухай/ 2016/05/31 ИНЕГ НСТ
A/398 Сургалт зохион байгуулах тухай /Хөдөлмөр хамгааллын мэдлэг олгох/ 2016/05/31 ИНЕГ НСТ
A/397 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн маягт шинэчлэн батлах тухай 2016/05/31 ИНЕГ НААХЗГ
A/392 Сургалтад хамруулах тухай /Ганбаатар, Маасүрэн, Одбаяр, Бүжинханд, Тэсээ/ 2016/05/31 ИНЕГ НСТ
A/391 Сургалтад хамруулах тухай /Хаш-Эрдэнэ, Нямдагва, Шижир/ 2016/05/31 ИНЕГ НСТ
A/389 Сургалтад хамруулах тухай /Байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлт/ 2016/05/31 ИНЕГ НСТ
A/388 Сургалт зохион байгууулах тухай 2016/05/31 ИНЕГ НСТ
A/387 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил зохион байгуулах/ 2016/05/31 ИНЕГ ЗУГ
A/386 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Б. Хатанбүүвэйбаатар/ 2016/05/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/385 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /П. Ням-Очир/ 2016/05/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/384 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Г. Мөнхболд, П. Солонго/ 2016/05/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/383 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Ч. Батсайхан, Б. Анхбаяр/ 2016/05/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/382 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Г. Цэдэнбалжир/ 2016/05/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/381 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Т. Дөлгөөн, Г. Чингисбаяр, Б. Энхтүвшин/ 2016/05/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/380 Гадаадад сургалтад хмруулах тухай / Мандухай, Ганбаатар, Сүхбаатар/ 2016/05/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/379 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Ц.Нэмэхцэцэг/ 2016/05/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/378 Гарын бэлэг гардуулах тухай /Хүүхдийн баяр/ 2016/05/31 ИНЕГ ЗУГ
A/377 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2016/05/30 ИНЕГ ЗУГ
A/373 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Навигацийн эд анги, тоног төхөөрөмж, модулиуд/ 2016/05/27 ИНЕГ СЭЗГ
A/372 Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай 2016/05/27 ИНЕГ НААХЗГ
A/369 Төлөвлөгөө батлах тухай 2016/05/26 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/368 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай 2016/05/25 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/365 Сургалтад хамруулах тухай 2016/05/24 ИНЕГ НСТ
A/363 Шагнах тухай /Нисэх хүчин үүсч хөгжсөний 91 жилийн ойн баяр- Жуух бичиг, Баярын бичиг/ 2016/05/23 ИНЕГ ЗУГ
A/362 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /Нисэхийн баяр/ 2016/05/23 ИНЕГ ЗУГ
A/360 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Б.Баярсайхан, Х.Наранхүү, Б.Чинзориг/ 2016/05/20 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/358 Ажлын хэсэг томилох тухай /Сэргээн засал, сувиллын цогцолборын эзэмшил газрыг шинэчлэн тогтоох, баталгаажуулах/ 2016/05/20 ИНЕГ ЗУГ
A/356 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Б.Бадрал/ 2016/05/20 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/351 Сургалт зохион байгуулах тухай /Аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны/ 2016/05/19 ИНЕГ НСТ
A/350 Сургалт зохион байгуулах тухай /Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний техникчдийн анхан болон давтан/ 2016/05/19 ИНЕГ НСТ
A/349 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн бүртгэлийн дэвтрүүд батлах тухай 2016/05/19 ИНЕГ НААХЗГ
А/348 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Ч.Сэрд-Янжив, Н.Энхбат, Б.Эрдэнэбаатар/ 2016/05/19 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/347 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Богино долгионы станц 100 ширхэг/ 2016/05/17 ИНЕГ СЭЗГ
A/346 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Фургон автомашин 9 ширхэгийг нийлүүлэх, Агаарын хөлөг хөтлөх хөөрч буух зурвасны хяналтын зориулалтын суудлын автомашин 2 ширхэг, дунд оврын автобус 1 ширхэг, микроавтобус 2 ширхэг/ 2016/05/17 ИНЕГ СЭЗГ
A/345 Сургалтад хамруулах тухай /Д.Мөнхбаяр/ 2016/05/16 ИНЕГ НСТ
A/344 Сургалтад хамруулах тухай /Certified Ethical Hacker/ 2016/05/16 ИНЕГ НСТ
A/343 Сургалтад хамруулах тухай /MCSA: Windows server 2012/ 2016/05/16 ИНЕГ НСТ
A/341 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /радиолокаторын сэлбэг нийлүүлэх/ 2016/05/13 ИНЕГ СЭЗГ
A/340 Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хүчингүй болгох тухай 2016/05/13 ИНЕГ НХУГ
A/338 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үзлэг тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай 2016/05/12 ИНЕГ СЭЗГ
A/337 Тоног төхөөрөмж шилжүүлэн суурилуулах тухай 2016/05/12 ИНЕГ НХУГ
A/336 Навигацийн үзлэг явуулах тухай /Төв болон орон нутгийн/ 2016/05/12 ИНЕГ НБУГ
A/335 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Оросын холбооны улсын Иркутск хотноо/ 2016/05/12 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/334 Сургалтад хамруулах тухай /Оптик холбооны дэвшилтэд технологи, ашиглалт үйлчилгээ/ 2016/05/12 ИНЕГ НСТ
A/332 Сургалтад хамруулах тухай /ISO 9001:2015/ 2016/05/12 ИНЕГ НСТ
A/331 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай 2016/05/12 ИНЕГ ХЭЗГ
A/330 Сургалтад хамруулах тухай /Англи хэлний гүнзгийрүүлсэн түвшний/ 2016/05/11 ИНЕГ НСТ
A/328 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн зөвлөмжийн цуврал шинэчлэн батлах тухай 2016/05/11 ИНЕГ НААХЗГ
A/326 Ажлын алба байгуулах тухай /Нисэхийн эрэн хайх авран туслах үйл ажиллагааны олон улсын хамтарсан сургуулилт/ 2016/05/11 ИНЕГ НХУГ
А/324 Ажлын хэсэг томилох тухай /Үзлэг шалгалт гүйцэтгэж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах/ 2016/05/10 ИНЕГ НААХЗГ
А/320 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Б. Нэргүй, Б. Жавхүү, Г. Энхчулуун, С. Буяндэлгэрэх/ 2016/05/09 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/319 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Б.Хүдэрчулуун, Н.Баярсайхан/ 2016/05/06 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/318 Ажлын хэсэг томилох тухай /Үзлэг шалгалт гүйцэтгэж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах/ 2016/05/06 ИНЕГ НААХЗГ
A/317 Сургалт зохион байгуулах тухай /Жолооч операторчны мэргэшүүлэх/ 2016/05/06 ИНЕГ НСТ
A/314 Сургалт зохион байгуулах тухай /Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудын давтан/ 2016/05/05 ИНЕГ НСТ
A/313 Сургалт зохион байгуулах тухай /AIRCON 2100/ 2016/05/05 ИНЕГ НСТ
A/310 Гадаадад сургалиад хамруулах тухай /Б.Хоролбат, Б.Батхишиг/ 2016/05/03 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/309 Ажлын хэсэг байгууулах тухай /Нислэгийн удирдагч нарын цалин хөлсний/ 2016/05/03 ИНЕГ ЗУГ
A/307 Тоног төхөөрөмж шилжүүлэх тухай /Хийн компрессор/ 2016/05/03 ИНЕГ НБУГ
А/304 Иргэний нисэхийн эдийн засгийн зохицуулалтын дүрэм боловсруулах талаар авах арга хэмжээний тухай 2016/05/03 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/303 Сургалтад хамруулах тухай /Linux сургалт/ 2016/05/02 ИНЕГ НСТ
А/302 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /П.Ариунгэрэл, Д.Баяртогтох, Д.Уртнасан, Б.Ууганбаяр/ 2016/05/02 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/300 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Ю.Золзаяа, Д.Уртнасан/ 2016/05/02 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/299 Сургалтад хамруулах тухай /Цахилгаан хэмжлийн сургалт/ 2016/05/02 ИНЕГ НСТ
A/298 Зоогийн газрын үйл ажиллагааг зогсоох, сэргээн засал сувиллын цогцолборт хариуцуулах тухай 2016/05/02 ИНЕГ ЗУГ
A/297 Сургалтад хамруулах тухай /Д ангиллын мэргэшсэн жолооч/ 2016/04/29 ИНЕГ НСТ
A/296 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн маягт шинэчлэн батлах тухай 2016/04/27 ИНЕГ НААХЗГ
А/295 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн зөвлөмжийн цуврал шинэчлэн батлах тухай 2016/04/27 ИНЕГ НААХЗГ
A/294  Журам батлах тухай /ИНЕГ-аас олгох шагналын журам/ 2016/04/27 ИНЕГ ЗУГ
A/293 Гадаадад сургалт, семинарт хамруулах тухай /З.Туяа, Б.Золбоо, Д.Анарзул, Б.Лхагвасүрэн, Г.Пүрэвдулам/ 2016/04/27 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/292 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Н.Батсайхан, Г.Энэбиш, Х.Гансүх, Ж.Баярсайхан/ 2016/04/27 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/291 Санамж бичгийн хэрэгжилтийг хангах тухай 2016/04/26 ИНЕГ НААХЗГ
A/283 Сургалтад хамруулах тухай /Мэргэшсэн дотоод аудиторын эрх олгох сургалт/ 2016/04/25 ИНЕГ НСТ
А/282 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Б.Хүдэрчулуун, Г.Цэдэнбалжир/ 2016/04/22 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/279 Сургалт зохион байгуулах тухай /Англи хэлний/ 2016/04/20 ИНЕГ НСТ
A/278 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Өрөөнүүдийн засвар/ 2016/04/20 ИНЕГ СЭЗГ
A/276 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Д.Мөнгөнхүү/ 2016/04/20 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/275 Жагсаалт батлах тухай /Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг өгөх хүмүүсийн жагсаалт/ 2016/04/20 ИНЕГ ХЭЗГ
A/271 Тушаалын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /А/118/ 2016/04/15 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/266 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /транзит залны засвар/ 2016/04/15 ИНЕГ СЭЗГ
А/263 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай /Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж/ 2016/04/15 ИНЕГ НХУГ
A/262 Гадаадад сургалтад харуулах тухай /Б.Ганцогт/ 2016/04/15 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/261 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /А.Дагвадорж, Т.Батбаяр, Н.Идэр, Г.Оюундэлгэр/ 2016/04/15 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/260 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Г.Өлзийсайхан, Б.Бадрал/ 2016/04/14 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/258 Тоног төхөөрөмж шилжүүлэн суурилуулах тухай /Дорноговь аймгийн Сайншандаас Өвөрхангай аймгийн Хархорин нисэх буудалд шилжүүлэх/ 2016/04/14 ИНЕГ НХУГ
A/254 УБ хотын олон улсын нисэх буудлын газар төлөвлөлтийн тухай 2016/04/14 ИНЕГ НБУГ
А/253 Гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2016/04/14 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/252 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Ё.Эрдэнэбат, П.Мөнхжаргал, Ц.Ган-Эрдэнэ/ 2016/04/14 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/251 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /П.Ганболд, К.Энхбаяр/ 2016/04/14 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/250 Сургалт зохион байгуулах тухай /Бүсийн болон ойртолтын удирдлагын/ 2016/04/14 ИНЕГ НСТ
A/249 Сургалтад хамруулах тухай /бага оврын тоног төхөөрөмж засварын сургалт/ 2016/04/14 ИНЕГ НСТ
A/246 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /213 тоот өрөөг хуваах засварын ажил/ 2016/04/13 ИНЕГ СЭЗГ
A/244 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Тэсрэх бодис илрүүлэгч төхөөрөмж/ 2016/04/12 ИНЕГ СЭЗГ
A/243 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /НХҮА-ны барилга засвар ажил/ 2016/04/12 ИНЕГ СЭЗГ
A/242 Сургалт зохион байгуулах тухай /Аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны/ 2016/04/12 ИНЕГ НСТ
А/241 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай 2016/04/12 ИНЕГ СЭЗГ
A/240 Тоног төхөөрөмж ашиглах тухай 2016/04/12 ТХНҮА НХУГ
A/239 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /П.Ганбаатар, Н.Доржсүрэн, Ч.Одгэрэл, Д.Доржмягмар/ 2016/04/12 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/234 Сургалт зохион байгуулах тухай /Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах/ 2016/04/11 ИНЕГ НСТ
A/232 Ажлын хэсэг томилох тухай /Нислэгийн удирдагчдын 33 дугаар хурлын бэлтгэл ажлыг хангуулах/ 2016/04/08 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/231 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Нисэх хүчин үүсч хөгжсний 91 жилийн ойн/ 2016/04/08 ИНЕГ ЗУГ
A/229 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Паспорт шалгах кабины ажил/ 2016/04/08 ИНЕГ СЭЗГ
А/219 Сургалт зохион байгуулах тухай /Аюулгүй байдлын ажилтны/ 2016/04/06 ИНЕГ НСТ
А/218 Сургалтад хамруулах тухай /Д. Эрдэнэтөгс/ 2016/04/06 ИНЕГ НСТ
A/217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Орон нутгийн нислэгийн эдийн засгийн хүндрэлтэй байдлыг судлах/ 2016/04/06 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/215 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Ариун цэврийн өрөөнүүдийн засвар/ 2016/04/06 ИНЕГ СЭЗГ
A/214 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Аюулгүйн үзлэгийн иж бүрэн программ/ 2016/04/06 ИНЕГ СЭЗГ
A/210 Сургалтад хамруулах тухай /Г.Доржханд/ 2016/04/05 ИНЕГ НСТ
A/209 Сургалтад хамруулах тухай /Ангараг.С/ 2016/04/01 ИНЕГ НСТ
A/208 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай 2016/04/01 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/204 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай 2016/03/31 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/203 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай. 2016/03/31 ИНЕГ ХЭЗГ
А/202 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн зөвлөмжийн цуврал шинэчлэн батлах тухай. 2016/03/31 ИНЕГ НААЗХГ
A/200 Сургалтад хамруулах тухай /С.Нандинхүү, Д.Очирсүрэн/ 2016/03/30 ИНЕГ НСТ
A/199 Сургалт зохион байгуулах тухай /Аэродромын нислэгийн удирдагчдын ажлын байрны өмнөх сургалт, дадлага/ 2016/03/30 ИНЕГ НСТ
A/196 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Чиглүүлэх станцуудын эд анги, моделиуд нийлүүлэх/ 2016/03/30 ИНЕГ СЭЗГ
А/195 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Д.Маасүрэн/ 2016/03/30 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/194 Ажлын хэсэг томилох тухай /Бүсийн нислэг хөдөлгөөн удирдлагын төвийн/ 2016/03/30 ИНЕГ СЭЗГ
A/191 Сургалтад хамруулах тухай /Ж.Ариунтуяа, Д.Наранцацрал/ 2016/03/30 ИНЕГ НСТ
А/190 Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам батлуулах тухай. 2016/03/30 ИНЕГ НААЗХГ
A/189 Сургалт зохион байгуулах тухай /Онцгой тохиолдол ба нөхцлийн үед/ 2016/03/29 ИНЕГ НСТ
А/188 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн маягт шинэчлэн батлах тухай. 2016/03/29 ИНЕГ НААЗХГ
А/187 Гамшгаас хамгаалах штабыг шинэчлэн байгуулах тухай. 2016/03/29 ИНЕГ НААЗХГ
А/182 Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай /Ч.Мөнхтуяа, Д.Түвшинбаяр/ 2016/03/25 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/181 Сургалт зохион байгуулах тухай /Аюултай ачааны анхан шатны сургалт/ 2016/03/24 ИНЕГ НСТ
A/180 Сургалт зохион байгуулах тухай /Аюултай ачааны анхан шатны сургалт/ 2016/03/23 ИНЕГ НСТ
A/179 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /П.Ням-Очир, Д.Цогтсайхан/ 2016/03/23 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/177 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Б.Баярсайхан/ 2016/03/22 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/176 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Мөнгөнхуяг, Галбадрах, Гантулга, Хадбаяр/ 2016/03/22 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/172 “Ази, номхон далайн орнуудын Нисэхийн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотноо 2016 оны 05 дугаар сарын 09-нөөс 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Ачаа ба шуудангийн аюулгүй байдал” сэдэвт семинарын бэлтгэл ажлыг хангах” Ажлын хэсэг байгуулах тухай. 2016/03/18 ИНЕГ НААЗХГ
А/169 Тоног төхөөрөмж ашиглах тухай /Автомат хамааралтай ажиглалтын ADS-B систем/ 2016/03/14 ТХНҮА НХУГ
A/165 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /А.Баасандагва, Д.Батцоож/ 2016/03/17 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/162 Сургалтад хамруулах тухай /З. Ундаръяа/ 2016/03/14 ИНЕГ НСТ
А/161 “Төрөөс Иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого-ын баримт бичигт тусгагдсан арга хэмжээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах талаар иргэний нисэхийн салбар байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах” Ажлын хэсэг байгуулах тухай. 2016/03/14 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/160 “Монгол Улсад Ази-Европын Дээд Түвшний 11 дүгээр уулзалт 2016 оны 7 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан хүндэт зочдын онцгой үүргийн нислэгийн нислэг үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажлыг хангах, тухайн өдрүүдийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих” Ажлын хэсэг байгуулах тухай. 2016/03/14 ИНЕГ НААХЗГ
A/158 Сургалтад хамруулах тухай /Г.Баянжаргал, П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ/ 2016/03/11 ИНЕГ НСТ
A/157 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Л.Бат-Оргил, М.Батсайхан/ 2016/03/11 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/156 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Х.Эвсанаа/ 2016/03/11 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/155 “Нисэхийн сургалтын төвд багшлах гэрээт багш нарын мэргэжлийн болон заах арга зүйн ур чадварыг үнэлэх, шинээр гэрээт багш сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах” Ажлын хэсэг байгуулах тухай. 2016/03/10 ИНЕГ НСТ
A/154 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Ч.Одгэрэл, Х.Баттулга/ 2016/03/10 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/153 “Агаарын хөлгөөр зорчигчийн тээшинд тээвэрлэх шингэн, аэрозол, гельд тавих аюулгүй байдлын түр журам” батлах тухай 2016/03/09 ИНЕГ НААХЗГ
A/152 Сургалтад хамруулах тухай /Нохой хөтлөгчийн сургалт/ 2016/03/09 ИНЕГ НСТ
A/151 Сургалт зохион байгуулах тухай /Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны анхан шатны сургалт/ 2016/03/07 ИНЕГ НСТ
А/150 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай 2016/03/07 НБУГ ЗУГ
A/149 Ажлын комисс томилох тухай /Аюулгүй үзлэгийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх/ 2016/03/07 ИНЕГ СЭЗГ
A/147 Сургалтад хамруулах тухай /Б.Хоролбат, С.Отгонбаяр/ 2016/03/04 ИНЕГ НСТ
А/145 Тоног төхөөрөмж ашиглах тухай /Сансрын холбооны дамжуулах байгууламжууд/ 2016/03/03  ТХНҮА НХУГ
A/144 Сургалтад хамруулах тухай /үйлдвэрлэлийн ба технологийн процессийн автоматжуулалтад PLC хэрэглэх сургалт/ 2016/03/03 ИНЕГ НСТ
А/142 ИНБД-ийн маягт шинэчлэн батлах тухай 2016/03/03 ИНЕГ НААХЗГ
A/141 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /П.Пүрэвсүх, Э.Энхбат/ 2016/03/02 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/137 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Ажиглалтын хоёрдогч радиолокаторын сэлбэг/ 2016/03/01 ИНЕГ СЭЗГ
A/136 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Цас цэвэрлэгээний машины троссон шүүр, плугены резин/ 2016/03/01 ИНЕГ СЭЗГ
A/135 Сургалт зохион байгуулах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын AIRCON 2100 автоматжуулсан системийн сургалт, дадлага/ 2016/03/01 ИНЕГ НСТ
A/134 Сургалт зохион байгуулах тухай /Орон нутгийн нисэх буудлуудын нислэгийн удирдагч, нислэгийн мэдээллийн ажилтнуудын ур чадвар сэргээх давтан болон онцгой тохиолдлын сургалт/ 2016/03/01 ИНЕГ НСТ
A/133 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Д.Мөнгөнхүү, Ж.Хатанболд/ 2016/03/01 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/130 Комисс томилох тухай /ЧХОУНБ-д хяналтын IP камер суурилуулах/ 2016/03/01 ИНЕГ СЭЗГ
A/129 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Вакум таслуур нийлүүлж, суурилуулах/ 2016/02/29 ИНЕГ СЭЗГ
A/123 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Д.Уртнасан, Б.Гангэрэл/ 2016/02/26 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/121 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /НХҮА-ны бүсийн нислэгийн удирдагч, бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагч нарын/ 2016/02/26 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/118 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Ойртолтын нислэгийн удирдагчдыг мэргэшүүлэх STP-054/ 2016/02/25 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/117 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /С.Баярмаа, М.Оюут, Э.Амартүвшин/ 2016/02/25 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/114 Албан хэрэгцээнд ашигладаг 28хххх дугаарлалттай утасны лимитийг батлах тухай 2016/02/24 ИНЕГ СЭЗГ
A/113 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Э.Төрбаяр, Э.Даваасамбуу, Б.Ернар, Р.Цагаанхүү/ 2016/02/23 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/112 Сургалт зохион байгуулах тухай /Тусгай зориулалтын автомашин тоног төхөөрөмжийн жолооч, операторчин/ 2016/02/23 ИНЕГ НСТ
A/111 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн/ 2016/02/23 ИНЕГ НСТ
A/110 Сургалтад хамруулах тухай /Б. Энх-Амгалан/ 2016/02/23 ИНЕГ НСТ
А/107 ИНЕГ-ын зохион байгуулалтын ерөнхий нэгжүүд, харьяа байгууллагын тогтмол гаргах тайлан, мэдээллийн нэр төрөл, хугацааг шинэчлэн батлах тухай 2016/02/16 ИНЕГ ХЭЗГ
A/104 Сургалтад хамрууулах тухай /уртын хэмжил зүйн сургалт/ 2016/02/16 ИНЕГ НСТ
A/94 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Н.Доржсүрэн, Д.Одгэрэл, Ц.Солонго/ 2016/02/16 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/93 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /П.Ганболд, А.Дагвадорж, Н.Доржсүрэн, Д.Одгэрэл/ 2016/02/16 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/92 Сургалт зохион байгуулах тухай /Геодизи зураг зүйн бүтээгдэхүүн ашиглалт/ 2016/02/16 ИНЕГ НСТ
A/91 Сургалт зохион байгуулах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын AIRCON 2100/ 2016/02/16 ИНЕГ НСТ
A/90 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай 2016/02/12 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/86 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай 2016/02/08 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/85 Хуралд оролцуулах тухай /С.Ерханат/ 2016/02/08 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/84 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Д.Эрдэнэбаатар/ 2016/02/08 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/83 Сургалт зохион байгуулах тухай /Агаарын хөлгийн гал унтраах зорчигчдыг аврах/ 2016/02/05 ИНЕГ НСТ
А/82 Иргэний нисэхийн дүрмийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, Зөвлөмжийн цуврал, Маягт шинэчлэн батлах тухай 2016/02/05 ИНЕГ НААХЗГ
А/81 “Нислэгийн удирдагчийн мэргэжлийн үнэмлэх, зэрэглэл эзэмшигчдийн ур чадвар хадгалах журам” батлах тухай 2016/02/05 ИНЕГ НХУГ
А/78 “Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах болон сургалтад хамруулах журам” батлах тухай. 2016/02/05 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/77 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай. 2016/02/04 ИНЕГ ЗУГ
А/75 Аюулгүй ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай. 2016/02/04 ИНЕГ НААХЗГ
A/72 Комисс томилох тухай /Нисэх буудлын аэродромын хөөрч буух зурвасны үрэлтийн коэффицент хэмжих тоног төхөөрөмж/ 2016/02/02 ИНЕГ СЭЗГ
A/71 Ажлын комисс томилох тухай /гэрэл суултын системийн кабель нийлүүлэх/ 2016/02/02 ИНЕГ СЭЗГ
A/70 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Бүсийн процедур удирдлага Л.Батзаяа, Э.Энхжаргал/ 2016/02/02 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/69 Сургалт зохион байгуулах тухай /Бүсийн болон ойртолтын удирдлагын зэрэглэл горилогчдын дадлагын өмнөх сургалт/ 2016/02/02 ИНЕГ НСТ
A/68 Сургалт зохион байгуулах тухай /Худалдан авах ажиллагааны сургалт/ 2016/02/02 ИНЕГ НСТ
A/67 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Алслагдсан байгууламжуудын газардуулагч, хэт хүчдэлийн тоноглол/ 2016/01/27 ИНЕГ СЭЗГ
А/64 “Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас Олон улсын байгууллагатай харилцах үйл ажиллагааг зохицуулах журам” батлах тухай 2016/01/27 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/63 УБХОУНОШБ ашиглалтад оруулах бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг ажиллуулах тухай 2016/01/27 ИНЕГ ЗУГ
A/61 Ажлын комисс томилох тухай /агааржуулалтын систем нийлүүлэх, суурилуулах/ 2016/01/27 ИНЕГ СЭЗГ
A/55 Түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай /Б.Бадралыг Л.Нацагням орлох/ 2016/01/25 ИНЕГ ЗУГ
A/54 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Говь-Алтай НБ-ын халаалт солих засварын ажилд шаардлагатай материал нийлүүлэх/ 2016/01/22 ИНЕГ СЭЗГ
A/53 Гадаадад томилон ажиллуулах тухай /Д.Баяртогтох, Д.Батбаатар/ 2016/01/22 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/52 Стрипийн хадгалах хугацааг шинэчлэн тогтоох тухай 2016/01/14 ИНЕГ НААХЗГ
A/47 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Н.Наранцэцэг/ 2016/01/20 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/46 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Ч.Мөнхтуяа, Д.Дашням, Б.Бадрал/ 2016/01/20 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/41 Сургалт зохион байгуулах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний удирдлагын ур чадвар хадгалах сэргээх сургалт/ 2016/01/18 ИНЕГ НСТ
A/40 Сургалт зохион байгуулах тухай /Онцгой тохиолдол ба нөхцлийн үед/ 2016/01/18 ИНЕГ НСТ
A/39 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Б. Хатанбүүвэйбаатар/ 2016/01/15 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/38 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /П. Ганбаатар/ 2016/01/15 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/37 Гадаадад сургалт семинарт хамруулах тухай /А.Дагвадорж, Э.Амартүвшин/ 2016/01/15 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/33 Хамтын гэрээ байгуулах ажил олгогчийн төлөөлөгчдийг шинэчлэн томилох тухай 2016/01/15 ИНЕГ ЗУГ
A/32 Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай /П. Ганболд/ 2016/01/15 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/31 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Ч.Дарьсүрэн, А. Нанжидсүрэн/ 2016/01/14 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/30 “Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай. 2016/01/14 ИНЕГ НХУГ
A/24 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Ш.Бямбадорж, М. Мөнхцэцэг/ 2016/01/11 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
A/21 Гадаадад тэтгэлэгт сургалтад хамруулах тухай /Б. Шижир/ 2016/01/08 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/18 Ажлын хэсэг шинэчлэн томилох тухай /Сэргээн засал, сувиллын цогцолборыг онцгой байдлын ерөнхий газарт шилжүүлэх / 2016/01/08 ИНЕГ СЭЗГ
A/09 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Ю.Золзаяа, М. Байгал/ 2016/01/07 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/08 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /богино долгионы станц нийлүүлэх/ 2016/01/07 ИНЕГ СЭЗГ
А/05 Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай /К. Энхбаяр, Н.Идэр, Г.Ганхуяг/ 2016/01/07 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
А/04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Хэнтий аймгийн Чингис хотын нисэх буудлын байршил тогтоох/ 2016/01/07 ИНЕГ НБУГ
А/03 Комисс томилох тухай /Өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд зориулж мастик хүлээн авах/ 2016/01/06 ИНЕГ СЭЗГ
А/01 Гадаадад сургалтад хамруулах тухай /Д.Ганхуяг, Б.Баярсайхан/ 2016/01/04 ИНЕГ АТЭЗЗГХАГ
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү