ИНЕГ-ын даргын тушаал

ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2018 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
 А/140 Төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай /TBC2MC/ 2018/03/23 ИНЕГ ЕЗТ
 А/130 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /гэрэл суултын ситемийн битүүмжилсэн эд анги/ 2018/03/14 ИНЕГ АНБЗХ
 А/128 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /S4 controller/ 2018/03/14 ИНЕГ ТХНҮА
 А/126 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /5 төрөлт спортын тэмцээн/ 2018/03/14 ИНЕГ НХҮА
 А/122 Мэдээллийн технологийн зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай 2018/03/14 ИНЕГ  ЗУГ
 А/121 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ТХНҮА-ны агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг/ 2018/03/13 ИНЕГ ХААХ
 А/120 Комисс томилох тухай /автобус хүлээн авах/ 2018/03/13 ИНЕГ ХААХ
 А/119 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний барилга, Доной нисэх буудлын хөөрч буух шороон зурвас/ 2018/03/13 ИНЕГ ХААХ
 А/112 Дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /дэд бүтэц, шатахуун хангамж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний/ 2018/03/09 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн/ 2018/03/15 ИНЕГ  АХАТҮАЗХ
 А/101 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /НХҮА-ны байрны засвар/ 2018/03/01 ИНЕГ ХААХ
 А/82 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /хиймэл дагуулйн газрын станц VSAT-ын сэлбэг/ 2018/02/21 ИНЕГ  ХААХ
 А/81 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /булаг, будаг шингэлэгч, гэрл ойлгогч, карбомид/ 2018/02/21 ИНЕГ  ХААХ
 А/77 Иргэний нисэхийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2018/02/15 ИНЕГ ЗУГ
 А/75 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /троссон шүүр, плугны резин/ 2018/02/14 ИНЕГ ХААХ
 А/74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шалгалтын нислэг/ 2018/02/14 ИНЕГ ХААХ
 А/63 Ерөнхий эргүүл ажиллуулах тухай /цагаан сар/ 2018/02/06 ИНЕГ ЗУГ
 А/57 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /шалгалтын траспондер/ 2018/02/06 ИНЕГ ТХНҮА
 А/55 Журам батлах тухай /шинэ нисэх буудлын нэвтрэх үнэмлэх/ 2018/02/02 ИНЕГ  УБХОУШНБАӨЗА
 А/54 Комисс томилох тухай /түрээслэгч сонгон шалгаруулах/ 2018/02/02 ИНЕГ ЗУГ
 А/44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Чингис хаан ОУНБ ТӨХК болгох/ 2018/01/26 ИНЕГ НББЗХ
А/43 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай /нүүлгэн шилжүүлэх 2017 оны А/202/ 2018/01/26 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/42 Техникийн комисс томилох тухай /шинэ нисэх буудлын бүтээн байгуулалтын ажлын нэмэлт гэрээний хүрээнд баригдаж байгаа барилга, байгууламж тоног төхөөрөмж/ 2018/01/26 ИНЕГ  УБХОУШНБАӨЗА
А/30 Ажилын хэсэг байгуулах тухай /нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн программ хангамж хөгжүүлэх төслийн 1-р үе шат/ 2018/01/25 ИНЕГ НХҮА
А/25  Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /3 хаалга ГТҮА/ 2018/01/23 ИНЕГ  ХААХ
А/19 Нислэгийн журам хүчингүй болгох тухай /2010 оны А/207 дугаар тушаалын 2-р хавсралт, 2013 оны А/335 дугаар тушаалын 4-р хавсралт, А/517 дугаар тушаалын 1,2-р хавсралт/ 2018/01/15 ИНЕГ  АНБЗХ
 A/08  Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /22  ширхэг компьютер/ 2018/01/10 ИНЕГ  ХААХ
 A/716 Үйлчилгээний төлбөр авах тухай 2015/11/05 ИНЕГ НААХЗА
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү