ИНЕГ-ын даргын тушаал

ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2017 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
 A/797 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /үр дүнгийн гэрээ, тайлангийн хурал/ 2017/11/30 ИНЕГ ЗУГ
 A/792 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Нислэгийн удирдагчдын цалин хөлсний үнэлэмж/ 2017/11/28 ИНЕГ  АНБЗХ
 A/791 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ширээний болон ханын хуанли/ 2017/11/28 ИНЕГ ХААХ
 A/789 Тооллогын комисс томилох тухай /2017 оны үндсэн хөрөнгө/ 2017/11/27 ИНЕГ СЭЗХ
 A/775 Ажил хавсруулан гүйцэтгүүлэх тухай /Д.Одгэрэл/ 2017/11/23 ИНЕГ  ЗУГ
 A/766 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2016 онд санхүүгийн тайланд хийсэн ҮАГ-аас өгөгдсөн зөвлөмж хэрэгжүүлэх/ 2017/11/20 ИНЕГ  ЗУГ
 A/757 Нислэгийн урсгалыг зохицуулах тухай /NIXSAL-ULAANBAATAR /UDA/ 2017/11/17 ИНЕГ  АНБЗХ
 A/752 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /орон нутагт нөхөн олговортой нислэг үйлдэх/ 2017/11/15 ИНЕГ  ХААХ
 A/749 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ИНЕГ-ын цахим хуудасны англи хэл дээрх хувилбар хийх/ 2017/11/15 ИНЕГ  ЗУГ
 A/747 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /агаарын хөлгийн мөстөлтөөс хамгаалах шингэн/ 2017/11/14 ИНЕГ ХААХ
 A/745 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ИНЕГ-ын хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах/ 2017/11/13 ИНЕГ  ЗУГ
 A/730 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Говь-Алтай нисэх буудлын перрон зогсоолын газардуулга/ 2017/11/02 ИНЕГ ХААХ
 A/725 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /хэвлэлийн DUPLO машин/ 2017/11/02 ИНЕГ  ХААХ
 A/724 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ИНЕГ, ТХНҮА, НХҮА ажилтнуудад дотоодын эрүүл мэндийн даатгал/ 2017/11/02 ИНЕГ ХААХ
 A/721 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Өмнөговь нисэх буудлын хөөрч буух хучилттай зурвас/ 2017/11/01 ИНЕГ ХААХ
 A/717 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Өвөрхангай нисэх буудлын шатахууны савны паркад засвар/ 2017/10/31 ИНЕГ  ХААХ
 A/716 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /UPS тасралтгүй тэжээл/ 2017/10/31 ИНЕГ  ТХНҮА
 A/710 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Завхан нисэх буудлын хөөрч буух зурвас/ 2017/10/30 ИНЕГ ХААХ
 A/705 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /программ хангамжийн шинэ хувилбарыг FDP, SDP серверүүдэд суулгаж турших/ 2017/10/27 ИНЕГ  ТХНҮА
 A/703 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ЧХОУНБ-ын перроны засвар/ 2017/10/26 ИНЕГ  ХААХ
 A/690 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /НХҮА-ны барилгын засвар, ШУТИС-ийн Механик тээврийн сургуулийн агаарын хөлгийн радио холбоо, навигацийн лабораторийн танхим тохижуулах/ 2017/10/23 ИНЕГ ХААХ
 A/689 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /UPS зай хураагуур солих, зөөврийн багаж 1 иж бүрдэл, компьютер 22 ширхэг/ 2017/10/23 ИНЕГ ХААХ
 A/688 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /фитнесс, усан бассейн, спорт заал/ 2017/10/23 ИНЕГ ХААХ
 A/687 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /туулах чадвар сайтай технологийн автомашин 2 ширхэг/ 2017/10/23 ИНЕГ ХААХ
 A/686 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ГТҮА-нд 40-өөс доошгүй хүний суудалтай автобус 4 ширхэг/ 2017/10/23 ИНЕГ ХААХ
 A/685 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ИНЕГ-т үл тохирлын, аюулгүй байдлын программ, металл илрүүлэгч гар бээлий 15 ширхэг/ 2017/10/23 ИНЕГ ХААХ
 A/676 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ЧХОУНБ-ын терминалын гадна тохижилт, ногоон байгууламж, зүлэгжүүлэлт/ 2017/10/19 ИНЕГ ХААХ
 A/667 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /НХҮА-ны түүхэн замнал 60 жил сэдэвт онол практикийн хурал, үндэсний агаарын тээвэрлэгч нарын хамтарсан хурал/ 2017/10/17 ИНЕГ  НХҮА
 A/666 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Иргэний нисэхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх/ 2017/10/17 ИНЕГ  НААХЗА
 A/664 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ачаа шуудан үйлчилгээний барилга, захиргааны барилгын гадна тохижилт, Ландшафт зураг төсөл/ 2017/10/12 ИНЕГ  ХААХ
 A/652 Ажил хүлээж авах комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /2016 оны А/895 интранет/ 2017/10/12 ИНЕГ  ХААХ
 A/650 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай /”Чингис хаан” ОУНБ/ 2017/10/12 ИНЕГ НББЗХ
 A/648 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /багаж тоног төхөөрөмж/ 2017/10/11 ИНЕГ ХААХ
 A/647 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /дунд оврын автобус 1 ширхэг/ 2017/10/11 ИНЕГ ХААХ
 A/645 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ГТҮА-ны 3 ширхэг хаалга/ 2017/10/11 ИНЕГ ХААХ
 A/644 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын 2.9км авто зам/ 2017/10/11 ИНЕГ ХААХ
 A/627 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ИНЕГ-ын салбарын ажилтнуудад эрүүл мэндийн үзлэг/ 2017/10/04 ИНЕГ ХААХ
 A/626 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ТХНҮА-ны ажиглалтын радиолокаторын сэлбэг/ 2017/10/04 ИНЕГ  ХААХ
 A/624 Тоног төхөөрөмжийг суурилуулах инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /CISCO ASA5585 SSP-10 FIREWALL галт хана сүлжээний хамгаалалтын төхөөрөмж/ 2017/10/04 ИНЕГ АНБЗХ
 A/623 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /бүтэц, зохион байгуулалтыг менежментийн түвшинд сайжруулах төсөл боловсруулах, бүтцэд мэргэжлийн боловсон хүчний тогтвортой ажиллах эрх зүйн баталгааг Иргэний нисэхийн туай хуулийн төсөлд тусгах санал боловсруулах/ 2017/10/04 ИНЕГ  ЗУГ
 A/622 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /НААХЗА-ны байцаагч нарын цалин хөлс/ 2017/10/04 ИНЕГ  ЗУГ
 А/616 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Дорнод нисэх буудлын аэродромын хашааны засвар/ 2017/09/22 ИНЕГ  ХААХ
 А/614 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /спорт цогцолбор, цэцэрлэгийн зураг төсөв/ 2017/09/22 ИНЕГ ХААХ
 А/613 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Ховд, Өмнөговь нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилгын засвар/ 2017/09/22 ИНЕГ ХААХ
 А/605 Төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай /Агаарын навигаци-2024 стратеги төлөвлөгөө/ 2017/09/22 ИНЕГ  АНБЗХ
 А/604 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ИН-ийн зардлаар гадаадад суралцагчдын журам боловсруулах/ 2017/09/22 ИНЕГ  ЗУГ
 А/602 Зөвлөл байгуулах тухай /Иргэний нисэхийн болон Зэвсэгт хүчний агаарын цэргийн хамтын ажиллагааны зөвлөл/ 2017/09/22 ИНЕГ АНБЗХ
А/601 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Говь-Алтай нисэх буудлын перрон зогсоолын газардуулга/ 2017/09/18 ИНЕГ ХААХ
 А/600 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Ховд нисэх буудлын аэродромын өргөтгөлийн зураг төсөв/ 2017/09/18 ИНЕГ ХААХ
 А/596 Тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хариуцуулах тухай /Г.Мөнгөнцэцэг/ 2017/09/15 ИНЕГ НМҮА
 А/591 Онцгой байдлын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай /ЧХОУНБ/ 2017/09/15 ИНЕГ ЧХОУНБ
А/584 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /НЖБА-ын дээврийн засвар/ 2017/09/12 ИНЕГ ХААХ
 А/582 Дүрэм, журам шинэчлэн батлах тухай /ТХНҮА-ны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн журам, галын аюулгүй байдлын дүрэм/ 2017/09/11 ИНЕГ ТХНҮА
 А/568 Ажил хүлээн аюах комисс байгуулах тухай /200 тн халуун асфалтьбетон/ 2017/09/07 ИНЕГ ХААХ
 А/567 Ажил хүлээн авах комисс байгуулах тухай /будаг, будаг шингэлэгч, гэрэл ойлгогч, карбомид/ 2017/09/07 ИНЕГ  ХААХ
 А/559 Навигацийн үзлэг явуулах тухай /хавар зунаас-намар өвлийн/ 2017/09/06 ИНЕГ НББЗХ
 А/556 Ажил хүлээн авах комисс байгуулах тухай /Хан-Уул дүүргийн хороод/ 2017/09/01 ИНЕГ ХААХ
 А/553 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг зогсоох тухай /чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгч, радио дохиологч станц/ 2017/08/31 ИНЕГ  АНБЗХ
 А/549 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Өмнөговь нисэх буудлын хөөрч буух зурвасны засвар/ 2017/08/29 ИНЕГ ХААХ
 А/548 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Завхан нисэх буудлын хөөрч буух шороон зурвас/ 2017/08/29 ИНЕГ ХААХ
 А/538 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /антивирусын программ/ 2017/08/25 ИНЕГ  ХААХ
 А/537 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ТХНҮА-ны ИТА-ын хөдөлмөр хамгааллын хувцас/ 2017/08/25 ИНЕГ  ХААХ
 А/536 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /НААХЗА-ны байрны засвар/ 2017/08/25 ИНЕГ  ХААХ
 А/531 Хураамжаас чөлөөлөх тухай /Хүннү эйр ХХК/ 2017/08/25 ИНЕГ ЕЗТ
 А/529 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /НХҮ-ий бичлэгийн систем ашиглах/ 2017/08/23 ИНЕГ  АНБЗХ
 А/527 Шаардлага батлах тухай /НМҮ-ий бүтээгдэхүүнд ашиглах зорилгоор НМҮ-ий бүтээгдэхүүний шаардлага, нислэгийн зургийн шаардлага/ 2017/08/22 ИНЕГ  АНБЗХ
 А/525 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ГТҮА-ны хөдөлмөр хамгааллын хувцас/ 2017/08/22 ИНЕГ ХААХ
 А/522 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ГТҮА-ны 50 автомашины гаражийн барилга байгууламжийн засвар, зураг төсөв/ 2017/08/22 ИНЕГ ХААХ
 А/517 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай /ТХНҮА/ 2017/08/11 ИНЕГ ТХНҮА
 А/513 Ерөнхий эргүүл ажиллуулах тухай /DGCA54/ 2017/08/04 ИНЕГ ЗУГ
 А/511 Комисс томилох тухай /НТОЗШША-ны даргын ажлыг хүлээлцүүлэх/ 2017/08/04 ИНЕГ ЗУГ
 А/510 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ТХНҮА-ны радио станцын сэлбэг, гэрэл суултын системийн сэлбэг/ 2017/08/04 ИНЕГ  ХААХ
А/509 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Булган аймгийн НБ-ын перрон зогсоолын газардуулга/ 2017/08/04 ИНЕГ ХААХ
А/496 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /автомашины гараашийн барилга 50/ 2017/07/31 ИНЕГ ХААХ
А/495 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /халаалтын тогоо 5/ 2017/07/31 ИНЕГ ХААХ
A/486 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /УБХОУШНБ-ын ашиглалтын өмнөх захиргааны албыг шалгах/ 2017/07/25 ИНЕГ ЗУГ
A/484 Үнэдгээний хороо байгуулах тухай /үнс ачигч ковш 2 ширхэг/ 2017/07/24 ИНЕГ ХААХ
A/483 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /үнс зайлуулах машин 1 ширхэг/ 2017/07/24 ИНЕГ ХААХ
A/482 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /200 тн алфалтьбетон/ 2017/07/24 ИНЕГ ХААХ
A/480 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /АӨЗА-ны ажилтнуудын нормын хувцас/ 2017/07/24 ИНЕГ ХААХ
A/479 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /сэргээн засах амралтын гэрүүдийн засвар/ 2017/07/24 ИНЕГ ХААХ
A/473 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /DGCA-54 уулзалтын ажлыг эрчимжүүлэх дэд/ 2017/07/21 ИНЕГ ЗУГ
A/469 Тоног төхөөрөмж суурилуулах бүрэлдэхүүнийг томилох тухай /Ховд нисэх буудал ADS-B/ 2017/07/20 ИНЕГ ТХНҮА
A/468 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /өвөлжилт/ 2017/07/20 ИНЕГ НББЗХ
A/467 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ХУД-ийн 9. 10. 13. 16 дугаар хороодуудад тоглоомын талбай барих/ 2017/07/20 ИНЕГ ХААХ
A/466 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ТХНҮА-ны агаарын навиагцийн үйлчилгээний байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг/ 2017/07/20 ИНЕГ ХААХ
A/465 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ЧХОУНб-ын алба хаагчдын өвөл, зуны нормын хувцас/ 2017/07/20 ИНЕГ ХААХ
A/459 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /богино долгионы гар станц/ 2017/07/06 ИНЕГ ХААХ
A/455 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай /эрх шилжүүлэх НААХЗА-ын байцаагч/ 2017/07/05 ИНЕГ ДАА
A/453 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний барилгад хяналт тавих/ 2017/07/05 ИНЕГ ХААХ
A/452 Шатахууны байгууламж, тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай /шинэ нисэх буудал/ 2017/07/05 ИНЕГ ОУШНБАӨЗА
A/446 Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хүчингүй болгох тухай /2012 оны А/234 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан Говь-Алтай нисэх буудлын А/В ангиллын агаарын хөлөг радиостанц/ 2017/07/04 ИНЕГ ШНЗА
A/439 Ерөнхий эргүүл ажиллуулах тухай /сонгууль, наадам/ 2017/07/03 ИНЕГ ЗУГ
A/436 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Сэргээн засах амралтйн 4 гэр/ 2017/06/28 ИНЕГ ХААХ
A/435 Дүрэм батлах тухай /хяналт шинжилгээ үнэлгээний/ 2017/06/27 ИНЕГ ДАА
A/431 Аудитын шалгалтад бэлтгэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /А/117/ 2017/06/21 ИНЕГ ААНХХ
A/426 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /сонгууль/ 2017/06/21 ИНЕГ ЗУГ
A/425 Инженерийн баг томилох тухай /алсын удирдлага, суурин удирдлагын программ хангамж/ 2017/06/21 ИНЕГ ТХНҮА
A/423 Үнэлгээний хороо томилох тухай /УБ-Алтай-УБ чиглэлд нөхөн олговортойгоор нислэг үйлдэх/ 2017/06/20 ИНЕГ ХААХ
A/420 Тоног төхөөрөмжийг туршилтаар ажиллуулах, туршилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай /агаарын навигацийн тоног төхөөрөмж/ 2017/06/20 ИНЕГ АНБЗХ
A/417 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ИНЕГ-ын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах/ 2017/06/19 ИНЕГ СЭЗХ
A/411 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Өвөрхангай нисэх буудлын халаалтын шугам ариун цэврийн өрөө/ 2017/06/16 ИНЕГ ХААХ
A/409 Эд хөрөнгийг устгах комисс томилох тухай /ТХНҮА/ 2017/06/15 ИНЕГ ТХНҮА
A/408 Техникийн комисс томилох тухай /MLAT системийн суурилуулалтын дараах тест хэмжилт/ 2017/06/15 ИНЕГ НХҮА
A/407 Ажил хүлээн авах комисс тухай /түлшний шүүр/ 2017/06/15 ИНЕГ ХААХ
A/406 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай /ТХНҮА/ 2017/06/15 ИНЕГ ТХНҮА
A/405 Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хүчингүй болгох тухай /Ханбумбат нисэх буудлын A/B,C 2013 оны А/335/ 2017/06/15 ИНЕГ НЖБА
A/401 Тооллогын комисс томилох тухай /НХҮА/ 2017/06/13 ИНЕГ НХҮА
A/400 Тооллогын комисс томилох тухай /НМҮА/ 2017/06/13 ИНЕГ НМҮА
A/399 Тооллогын комисс томилох тухай /НЖБА/ 2017/06/13 ИНЕГ НЖБА
A/397 Тооллогын комисс томилох тухай /ТХНҮА/ 2017/06/13 ИНЕГ ТХНҮА
A/392 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /хурлын үйлчилгээ харуицсан DGCA54/ 2017/06/09 ИНЕГ ЕЗТ
A/386 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /перроны газардуулгын засварын ажил, хайрган хучилттай асфальтбетон/ 2017/06/09 ИНЕГ ХААХ
A/385 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /мастик 25тн/ 2017/06/09 ИНЕГ ХААХ
A/384 Үндсэн хөрөнгийн устгалын комисс байгуулах тухай 2017/06/09 ИНЕГ СЭЗХ
A/383 Аэродромын ашиглалтын хязгаарлалт тооцох аргачлал батлах тухай 2017/06/08 ИНЕГ ХААХ
A/381 Тоног төхөөрөмж суурилуулах инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /аянга зайлуулагч/ 2017/06/08 ИНЕГ ТХНҮА
A/376 Байгууллагын тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтныг томилох тухай /НСТ Б.Бадмаа/ 2017/06/08 ИНЕГ НСТ
A/373 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /тавилга эд хогшил/ 2017/06/08 ИНЕГ ХААХ
A/372 Үнэлгээни хороо байгуулах тухай /DGCA-54 хуралд дагалдан ирэгчдийн үзвэр үйлчилгээ/ 2017/06/08 ИНЕГ ХААХ
A/371 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /НХҮА-ны нислэгийн удирдагч, нислэгийн мэдээллийн ажилтны дүрэмт хувцас/ 2017/06/08 ИНЕГ ХААХ
A/370 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ТХНҮА-ны инженер техникийн ажилтны хөдөлмөр хамгааллын хувцас/ 2017/06/08 ИНЕГ ХААХ
A/369 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /холоочийн хариуцлагын даатгал/ 2017/06/08 ИНЕГ ХААХ
A/368 Гамшгаас хамгаалах штаб, ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017/06/08 ИНЕГ НББЗХ
A/367 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /хэвлэлттэй алчуур/ 2017/06/08 ИНЕГ ХААХ
A/366 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /силкен ноолууран ороолт/ 2017/06/07 ИНЕГ ХААХ
A/363 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай /Ёс зүйн/ 2017/06/07 ИНЕГ ЗУГ
A/361 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ЧХОУНБ-ын нийтийн хоол үйлчилгээний албанд түүхий эд материал/ 2017/06/06 ИНЕГ ХААХ
A/359 Тооллогын комисс байгуулах тухай /хагас жилийн/ 2017/06/05 ИНЕГ СЭЗХ
A/358 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /зочдод зориулсан бэсрэг наадам DGCA 54/ 2017/06/02 ИНЕГ ХААХ
A/357 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /зочдыг хүлээн авах байр, хүндэтгэлийн зоогоор үйлчлэх DGCA 54/ 2017/06/02 ИНЕГ ХААХ
A/356 Ажлын хэсэг шинэчлэн томилох тухай /УБХОУШНБ ашиглалтад орохтой холбоотойгоор агаарын навигацийн үйлчилгээний бэлтгэл ажлыг хангуулах/ 2017/06/02 ИНЕГ АНБЗХ
A/355 Ажил хүлээн авах комисс байгуулах тухай /ТХНҮА-ны дээврийн засварын ажил/ 2017/06/02 ИНЕГ ЗУГ
A/351 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017/06/02 ИНЕГ ЗУГ
A/348 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ЧХОУНБ-ын Аюулгүй байдал хамгаалалтын албны харьяаллыг ИНЕГ-ын бүтцэд шилжүүлэхтэй холбоотой тооцоо, судалгаа/ 2017/06/02 ИНЕГ НББЗХ
A/344 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017/05/31 ИНЕГ ҮНББА
A/343 Тоног төхөөрөмж ашиглах тухай /OLDI/ 2017/05/31 ИНЕГ АНБЗХ
A/342 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /хүүхдийн баяр/ 2017/05/31 ИНЕГ ЗУГ
A/336 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /үүлний өндөр хэмжигч, хараа хэмжигч станц/ 2017/05/26 ИНЕГ ХААХ
A/335 Тоног төхөөрөмжийг туршилтаар ажиллуулах, туршилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай /тооцоот ажиглалтын /МЛАТ/ системийн автоматжуулалтын тоног төхөөрөмж /АТМ/ 2017/05/25 ИНЕГ ТХНҮА
A/334 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /нисэхийн баяр/ 2017/05/23 ИНЕГ ЗУГ
A/330 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай /DGCA 54 хөтөлбөр, бүртгэл хариуцсан дэд ажлын хэсэг/ 2017/05/23 ИНЕГ АХАТҮАЗХ
A/329 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /гаражийн өргөтгөл, гаражийн барилга болон моторын байрны зураг, төсөв, инженер геологийн судалгаа/ 2017/05/23 ИНЕГ ХААХ
A/319 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Ази, номхон далайн бүсийн ажиглалтын системийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулах газар/ 2017/05/18 ИНЕГ ХААХ
A/315 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /тууз, энгэрийн зүүл, лого бүхий автобусны дэрний уут, тэмдэглэлийн дэвтэр, үзэг DGCA 54/ 2017/05/17 ИНЕГ ХААХ
A/314 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /баримтат кино DGCA 54/ 2017/05/17 ИНЕГ ХААХ
A/313 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ажлын хэсэг богино долгионы станц DGCA 54/ 2017/05/17 ИНЕГ ХААХ
A/307 Ажил хүлээн авах комисс байгуулах тухай /санхүүгийн цогц программ/ 2017/05/16 ИНЕГ ХААХ
A/306 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /антивирусын программ/ 2017/05/16 ИНЕГ ХААХ
A/303 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /монгол гэр DGCA 54/ 2017/05/12 ИНЕГ ХААХ
A/302 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /компьютер тоног төхөөрөмж DGCA 54/ 2017/05/12 ИНЕГ ХААХ
A/301 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /соёр урлагийн арга хэмжээ DGCA 54/ 2017/05/12 ИНЕГ ХААХ
A/297 Журам батлах тухай /нислэгийн онцгой нөхцөл тохиолдолд мэдээлэл дамжуулах/ 2017/05/11 ИНЕГ АНБЗХ
A/295 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /англи хэлний сургалтын үйлчилгээ үзүүлэгчийг/ 2017/05/10 ИНЕГ ХААХ
A/291 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ГТҮА-ны хөдөлмөр хамгааллын зуны хувцас/ 2017/05/09 ИНЕГ ХААХ
A/290 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /хор, бичиг хэргийн материал/ 2017/05/09 ИНЕГ ХААХ
A/289 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /өндөр хурдны интернет/ 2017/05/09 ИНЕГ ХААХ
A/287 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын барилга байгууламжийн даатгал/ 2017/05/09 ИНЕГ ХААХ
A/285 Журам батлах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бичлэгийн системийг ашиглах/ 2017/05/08 ИНЕГ ТХНҮА
A/278 Тоног төхөөрөмжийн туршилтын хугацааг сунгах тухай /OLDI тоон өгөгдлийн холболтоор холбох техникийн холболтын туршилт/ 2017/05/05 ИНЕГ АНБЗХ
A/276 Ажлын хэсэг томилох тухай /байнгын хяналтын аргачлал, үндэсний зохицуулагч Д.Эрдэнэбаатар/ 2017/05/02 ИНЕГ ААНХХ
A/271 Журам шинэчлэн батлах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ерөнхий/ 2017/05/01 ИНЕГ АНБЗХ
A/269 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /DGCA-54 хурлын бэлэг дурсгал/ 2017/05/01 ИНЕГ ХААХ
A/268 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /50 мега ваттын нарны цахилгаан станц барих ажил дүгнэлдт гаргах/ 2017/05/01 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
A/265 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /шингэн түлш шилжүүлэх байгууламжид өргөтгөл хийх зураг төсөл боловсруулах/ 2017/04/28 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
A/264 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /PLC, даралт мэдрэгчтэй дэлгэц, тогтмол гүйдлийн тэжээлийн блок/ 2017/04/25 ИНЕГ ХААХ
 А/261 Тоног төхөөрөмж суурилуулах бүрэлдэхүүн томилох тухай /ADS-B систем шилжүүлэн суурилуулах/ 2017/04/20 ИНЕГ ТХНҮА
 А/250 Тоног төхөөрөмж суурилуулах, бүрэлдэхүүнийг томилох тухай /хэт богино долгионы хүлээн авагч/ 2017/04/20 ИНЕГ ТХНҮА
 А/242 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн зөвлөмжийн цуврал, маягт батлах тухай /ИНД-21, 91, 105, 115, 19, 21, 43, 61, 67, 91, 100, 101, 102, 139, 140, 149, 157/ 2017/04/19 ИНЕГ ДБХ
 А/234 Навигацийн үзлэг явуулах тухай /намар өвлөөс хавар зун/ 2017/04/18 ИНЕГ НББЗХ
 А/232 Журам батлах тухай /ажлын багаж хэрэгслийг ашиглах/ 2017/04/14 ИНЕГ ТХНҮА
 А/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтын төслийг боловсруулах/ 2017/03/31 ИНЕГ ЗУГ
  А/206 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ЧХОУНБ-ын Онцгой байдлын үед ажиллах журмыг шинэчлэх, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ 2017/03/31 ИНЕГ НББЗХ
 А/204 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ковш, цас шидэгч, зам цэвэрлэгч, доргиурт алх, өрөм, суваг шуудуу ухагч, доргиурт индүү, грейдер/ 2017/03/31 ИНЕГ ХААХ
 A/202 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ЧХОУНБ-ын нислэг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг нүүлгэн шилжүүлэх/ 2017/03/31 ИНЕГ НББЗХ
 А/193 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нарийн бичиг Ч.Мөнхзул/ 2017/03/31 ИНЕГ  ДБХ
 А/189 Ажлын хэсэг томилох тухай /газрын үйлчилгээний тусгай тоноглолтой автомашин, тоног төхөөрөмж/ 2017/03/30 ИНЕГ НББЗХ
 A/188 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ИНЕГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах/ 2017/03/30 ИНЕГ ЗУГ
A/186 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай /үйлдвэрлэл/ 2017/03/28 ИНЕГ ЗУГ
 А/176 Шалгалтын нислэгт тавигдах шаардлагад өөрчлөлт оруулах тухай 2017/03/22 ИНЕГ АНБЗХ
 А/175 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /нисэх хүчин 92/ 2017/03/22 ИНЕГ ЗУГ
А/173 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын “Аюулгүйн бүс” шинэчлэн тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017/03/22 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/170 Техник, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг байгуулах, журам батлах тухай 2017/03/21 ИНЕГ  АНБЗХ
 А/162 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /5 төрөлт тэмцээн/ 2017/03/20 ИНЕГ ЗУГ
 А/161 Тоног төхөөрөмжийн туршилтын хугацааг сунгах тухай /AIRCON2100/ 2017/03/20 ИНЕГ АНБЗХ
 А/156 Тоног төхөөрөмж суурилуулах, бүрэлдэхүүнийг томилох тухай /дотоод холбооны дэд станц/ 2017/03/20 ИНЕГ  НХҮА
 A/151 Үнэлгээний хороо томилох тухай /агаарын хөлгөөр шалгалтын нислэг хийх үйлчилгээ үзүүлэх/ 2017/03/17 ИНЕГ  ХААХ
 А/149 Тоног төхөөрөмж суурилуулах, бүрэлдэхүүнийг томилох тухай /НХУТ-ийн байрны агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн тасралтгүй тэжээлийн щит/ 2017/03/14 ИНЕГ НХҮА
 А/146 Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2017/03/14 ИНЕГ  ЗУГ
 А/128 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /17 тн мастик/ 2017/03/03 ИНЕГ ХААХ
 А/127 Сургалт зохион байгуулах тухай /агаарын хөлгийн гал унтраах, зорчигчдыг аврах/ 2017/03/03 ИНЕГ НСТ
А/121 Ажил хүлээн авах комисс байгуулах тухай /троссон шүүр/ 2017/02/23 ИНЕГ  ХААХ
 А/118 Аюулгүй ажиллагааны зөвлөлийн дүрэмд өөрчлөлт оруулж, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017/02/23 ИНЕГ  НААХЗА
 А/117 Аудитын шалгалтад бэлтгэх ажлын хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай /ИКАО/ 2017/02/23 ИНЕГ  НААХЗА
 А/116 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /будаг, будаг шингэлэгч, карбомид/ 2017/02/22 ИНЕГ  ХААХ
 А/113 Сургалт зохион байгуулах тухай /англи хэлний/ 2017/02/22 ИНЕГ  НСТ
А/96 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /түлшний шүүр/ 2017/02/17 ИНЕГ  ХААХ
 А/95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /менежментийн гэрээнд санал, дүгнэлт гаргах/ 2017/02/17 ИНЕГ  АХАТҮАЗХ
 А/94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Ази номхон далайн бүсийн ажиллагааны системийн хэрэгжилтийн ажлын хэсгийн хурал/ 2017/02/16 ИНЕГ АНБЗХ
 А/92 Сургалт зохион байгуулах тухай /худалдан авах ажиллагааны А3/ 2017/02/13 ИНЕГ НСТ
 А/87 Ажил хүлээн авах комисс байгуулах тухай /цаг уурын автомат станцын сэлбэг нийлүүлэх/ 2017/02/13 ИНЕГ ХААХ
 А/86 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай /ХДЖ 2016 оын А/887/ 2017/02/13 ИНЕГ ЗУГ
 А/85 Сургалт зохион байгуулах тухай /танилцах/ 2017/02/13 ИНЕГ НСТ
 А/83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /TEAP шалгалтын гэрээг дүгнэх/ 2017/02/09 ИНЕГ  СЭЗХ
 А/82 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /санхүүгийн зөвлөх, хуулийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх/ 2017/02/09 ИНЕГ ХААХ
 А/78 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /бичлэгийн систем хүлээн авагч иж бүрдэл/ 2017/02/07 ИНЕГ  ХААХ
 А/77 Тоног төхөөрөмжийн техник үйлчилгээнд зарцуулах материалйн норм батлах тухай /НМҮА, НЖБА/ 2017/02/07 ИНЕГ СЭЗХ
 А/67 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын дуун холболтын систем/ 2017/02/06 ИНЕГ ХААХ
 А/66 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /агаарын хөлгийг шувуутай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх шувуу үргээх тоног төхөөрөмж/ 2017/02/03 ИНЕГ ХААХ
 А/62 Сургалт зохион байгуулах тухай /Нислэгийн удирдагчдад зориулсан сэргээх, давтан сургалт/ 2017/02/01 ИНЕГ НХҮА
 А/61 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай 2017/01/31 ИНЕГ НББЗХ
 А/57 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын хяналтын бүсүүдийг төлөвлөх, эрсдэлийн судлагаа, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2017/01/26 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/56 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын үндсэн хөрөнгө тоолж хүлээн авах/ 2017/01/26 ИНЕГ СЭЗХ
 А/54 Ажлын хэсэг томилох тухай /Завхан нисэх буудлын хөөрч буух зурвас/ 2017/01/26 ИНЕГ ХААХ
 А/51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Өвөрхангай нисэх буудлын халаалтын шугам, ариун цэврийн өрөө, цэвэр бохир усны төвлөрсөн шугам/ 2017/01/24 ИНЕГ  ХААХ
А/43 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /санхүүгийн зөвлөх, хуулийн зөвлөх үйлчилгээ/ 2017/01/19 ИНЕГ  ХААХ
 А/42 Ажлын хэсэг томилох тухай /БНХУ-ын төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах/ 2017/01/18 ИНЕГ  ХААХ
 А/38 Сургалт зохион байгуулах тухай /аюулгүй байдлын ажилтны суурь/ 2017/01/16 ИНЕГ  НСТ
А/37 Сургалт зохион байгуулах тухай /танилцах/ 2017/01/16 ИНЕГ  НСТ
 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /агаарын зайн зохион байгуулалтыг сайжруулах, шинээр нээх агаарын хаалганы талаар/ 2017/01/16 ИНЕГ АНБЗХ
A/35 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай /агентлаг/ 2017/01/16 ИНЕГ ЗУГ
 А/29 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /программ хангамж/ 2017/01/13 ИНЕГ ХААХ
 А/24 Үнэлгээнйи хороо томилох тухай /нүүрс/ 2017/01/13 ИНЕГ ХААХ
 А/23 Үнэлгээний хороо томилох тухай /шатахуун/ 2017/01/13 ИНЕГ ХААХ
 A/22 Комисс байгуулан, ажил хүлээлцүүлэх тухай /ҮНББА/ 2017/01/13 ИНЕГ  ЗУГ
А/17 Журам батлах тухай 2017/01/13 ИНЕГ ДАА
А/15 Үнэлгээний хороо томилох тухай 2017/01/12 ИНЕГ ХААХ
А/14 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2017/01/12 ИНЕГ ХААХ
А/11 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017/01/10 ИНЕГ НСТ
А/10 Комисс томилох тухай 2017/01/07 ИНЕГ ЗУГ
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү