ИНЕГ-ын даргын тушаал

ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2017 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
 А/261 Тоног төхөөрөмж суурилуулах бүрэлдэхүүн томилох тухай /ADS-B систем шилжүүлэн суурилуулах/ 2017/04/20 ИНЕГ ТХНҮА
 А/250 Тоног төхөөрөмж суурилуулах, бүрэлдэхүүнийг томилох тухай /хэт богино долгионы хүлээн авагч/ 2017/04/20 ИНЕГ ТХНҮА
 А/242 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн зөвлөмжийн цуврал, маягт батлах тухай /ИНД-21, 91, 105, 115, 19, 21, 43, 61, 67, 91, 100, 101, 102, 139, 140, 149, 157/ 2017/04/19 ИНЕГ ДБХ
 А/234 Навигацийн үзлэг явуулах тухай /намар өвлөөс хавар зун/ 2017/04/18 ИНЕГ НББЗХ
 А/232 Журам батлах тухай /ажлын багаж хэрэгслийг ашиглах/ 2017/04/14 ИНЕГ ТХНҮА
 А/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтын төслийг боловсруулах/ 2017/03/31 ИНЕГ ЗУГ
  А/206 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ЧХОУНБ-ын Онцгой байдлын үед ажиллах журмыг шинэчлэх, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ 2017/03/31 ИНЕГ НББЗХ
 А/204 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ковш, цас шидэгч, зам цэвэрлэгч, доргиурт алх, өрөм, суваг шуудуу ухагч, доргиурт индүү, грейдер/ 2017/03/31 ИНЕГ ХААХ
 A/202 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ЧХОУНБ-ын нислэг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг нүүлгэн шилжүүлэх/ 2017/03/31 ИНЕГ НББЗХ
 А/193 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нарийн бичиг Ч.Мөнхзул/ 2017/03/31 ИНЕГ  ДБХ
 А/189 Ажлын хэсэг томилох тухай /газрын үйлчилгээний тусгай тоноглолтой автомашин, тоног төхөөрөмж/ 2017/03/30 ИНЕГ НББЗХ
 A/188 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ИНЕГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах/ 2017/03/30 ИНЕГ ЗУГ
 А/176 Шалгалтын нислэгт тавигдах шаардлагад өөрчлөлт оруулах тухай 2017/03/22 ИНЕГ АНБЗХ
 А/175 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /нисэх хүчин 92/ 2017/03/22 ИНЕГ ЗУГ
А/173 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын “Аюулгүйн бүс” шинэчлэн тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017/03/22 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/170 Техник, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг байгуулах, журам батлах тухай 2017/03/21 ИНЕГ  АНБЗХ
 А/162 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /5 төрөлт тэмцээн/ 2017/03/20 ИНЕГ ЗУГ
 А/161 Тоног төхөөрөмжийн туршилтын хугацааг сунгах тухай /AIRCON2100/ 2017/03/20 ИНЕГ АНБЗХ
 А/156 Тоног төхөөрөмж суурилуулах, бүрэлдэхүүнийг томилох тухай /дотоод холбооны дэд станц/ 2017/03/20 ИНЕГ  НХҮА
 A/151 Үнэлгээний хороо томилох тухай /агаарын хөлгөөр шалгалтын нислэг хийх үйлчилгээ үзүүлэх/ 2017/03/17 ИНЕГ  ХААХ
 А/149 Тоног төхөөрөмж суурилуулах, бүрэлдэхүүнийг томилох тухай /НХУТ-ийн байрны агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн тасралтгүй тэжээлийн щит/ 2017/03/14 ИНЕГ НХҮА
 А/146 Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2017/03/14 ИНЕГ  ЗУГ
 А/128 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /17 тн мастик/ 2017/03/03 ИНЕГ ХААХ
 А/127 Сургалт зохион байгуулах тухай /агаарын хөлгийн гал унтраах, зорчигчдыг аврах/ 2017/03/03 ИНЕГ НСТ
А/121 Ажил хүлээн авах комисс байгуулах тухай /троссон шүүр/ 2017/02/23 ИНЕГ  ХААХ
 А/118 Аюулгүй ажиллагааны зөвлөлийн дүрэмд өөрчлөлт оруулж, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017/02/23 ИНЕГ  НААХЗА
 А/117 Аудитын шалгалтад бэлтгэх ажлын хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай /ИКАО/ 2017/02/23 ИНЕГ  НААХЗА
 А/116 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /будаг, будаг шингэлэгч, карбомид/ 2017/02/22 ИНЕГ  ХААХ
 А/113 Сургалт зохион байгуулах тухай /англи хэлний/ 2017/02/22 ИНЕГ  НСТ
А/96 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /түлшний шүүр/ 2017/02/17 ИНЕГ  ХААХ
 А/95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /менежментийн гэрээнд санал, дүгнэлт гаргах/ 2017/02/17 ИНЕГ  АХАТҮАЗХ
 А/94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Ази номхон далайн бүсийн ажиллагааны системийн хэрэгжилтийн ажлын хэсгийн хурал/ 2017/02/16 ИНЕГ АНБЗХ
 А/92 Сургалт зохион байгуулах тухай /худалдан авах ажиллагааны А3/ 2017/02/13 ИНЕГ НСТ
 А/87 Ажил хүлээн авах комисс байгуулах тухай /цаг уурын автомат станцын сэлбэг нийлүүлэх/ 2017/02/13 ИНЕГ ХААХ
 А/86 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай /ХДЖ 2016 оын А/887/ 2017/02/13 ИНЕГ ЗУГ
 А/85 Сургалт зохион байгуулах тухай /танилцах/ 2017/02/13 ИНЕГ НСТ
 А/83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /TEAP шалгалтын гэрээг дүгнэх/ 2017/02/09 ИНЕГ  СЭЗХ
 А/82 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /санхүүгийн зөвлөх, хуулийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх/ 2017/02/09 ИНЕГ ХААХ
 А/78 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /бичлэгийн систем хүлээн авагч иж бүрдэл/ 2017/02/07 ИНЕГ  ХААХ
 А/77 Тоног төхөөрөмжийн техник үйлчилгээнд зарцуулах материалйн норм батлах тухай /НМҮА, НЖБА/ 2017/02/07 ИНЕГ СЭЗХ
 А/67 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын дуун холболтын систем/ 2017/02/06 ИНЕГ ХААХ
 А/66 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /агаарын хөлгийг шувуутай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх шувуу үргээх тоног төхөөрөмж/ 2017/02/03 ИНЕГ ХААХ
 А/62 Сургалт зохион байгуулах тухай /Нислэгийн удирдагчдад зориулсан сэргээх, давтан сургалт/ 2017/02/01 ИНЕГ НХҮА
 А/61 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай 2017/01/31 ИНЕГ НББЗХ
 А/57 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын хяналтын бүсүүдийг төлөвлөх, эрсдэлийн судлагаа, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2017/01/26 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/56 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын үндсэн хөрөнгө тоолж хүлээн авах/ 2017/01/26 ИНЕГ СЭЗХ
 А/54 Ажлын хэсэг томилох тухай /Завхан нисэх буудлын хөөрч буух зурвас/ 2017/01/26 ИНЕГ ХААХ
 А/51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Өвөрхангай нисэх буудлын халаалтын шугам, ариун цэврийн өрөө, цэвэр бохир усны төвлөрсөн шугам/ 2017/01/24 ИНЕГ  ХААХ
А/43 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /санхүүгийн зөвлөх, хуулийн зөвлөх үйлчилгээ/ 2017/01/19 ИНЕГ  ХААХ
 А/42 Ажлын хэсэг томилох тухай /БНХУ-ын төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах/ 2017/01/18 ИНЕГ  ХААХ
 А/38 Сургалт зохион байгуулах тухай /аюулгүй байдлын ажилтны суурь/ 2017/01/16 ИНЕГ  НСТ
А/37 Сургалт зохион байгуулах тухай /танилцах/ 2017/01/16 ИНЕГ  НСТ
 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /агаарын зайн зохион байгуулалтыг сайжруулах, шинээр нээх агаарын хаалганы талаар/ 2017/01/16 ИНЕГ АНБЗХ
 А/29 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /программ хангамж/ 2017/01/13 ИНЕГ ХААХ
 А/24 Үнэлгээнйи хороо томилох тухай /нүүрс/ 2017/01/13 ИНЕГ ХААХ
 А/23 Үнэлгээний хороо томилох тухай /шатахуун/ 2017/01/13 ИНЕГ ХААХ
 A/22 Комисс байгуулан, ажил хүлээлцүүлэх тухай /ҮНББА/ 2017/01/13 ИНЕГ  ЗУГ
А/17 Журам батлах тухай 2017/01/13 ИНЕГ ДАА
А/15 Үнэлгээний хороо томилох тухай 2017/01/12 ИНЕГ ХААХ
А/14 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2017/01/12 ИНЕГ ХААХ
А/11 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017/01/10 ИНЕГ НСТ
А/10 Комисс томилох тухай 2017/01/07 ИНЕГ ЗУГ
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү