Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авах

Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэл

Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэлийн 3-р аяны хүрээнд шинэчлэн боловсруулж байгаа иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авч байна.

Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэлийн талаарх санал хүсэлтийг rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар ИНЕГ-ын ХЭЗДБГ-ын Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэст ирүүлж болно.

Иргэний нисэхийн дүрмийн боловсруулалтад нийтлэг хэрэглэгдэж байгаа үг хэллэгийг эндээс авч өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж, зарчмын зөрүүтэй санал байвал бидэнд хандана уу.

Утас: 285010, 285119, 285118, 285117, 285116

 

Procedures

ИНД Нэр Өөрчлөлт оруулсан огноо
Нэр томъёоны тодорхойлолт
1 Part-1


ИНД-1

Definitions and Abbreviations


Тодорхойлолт ба товчлол  (In progress)

04.Jan.2019
Н.Энхтуяа
Ё.Энхтөр
Ерөнхий журам
2 Part-12


ИНД-12

Accidents, Incidents and Statistics


Осол, зөрчил болон статистикийн мэдээлэл (Completed)

22.Jan.2019
Б.Чинзориг
М.Баатаржав
3 Part-13


ИНД-13

Investigation of Violations and Enforcement Procedures


Зөрчлийг шалгах, албадлагын журам        (In progress)

01.Sep.2016
Ч.Даваадорж
Ё.Энхтөр
4 Part-19


ИНД-19

Transition Rules


Шилжилтийн дүрэм       (Completed)

22.Jan.2019
Б.Чинзориг
Н.Гант
Агаарын хөлөг
5 Part-21


ИНД-21

Certification of Products and Parts


Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт   (Completed)

24.Jan.2019
С.Батмөнх
Б.Чинзориг
6 Part-26


ИНД-26

Additional Airworthiness Requirements


Нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлага       (Completed)

22.Nov.2018
Б.Чинзориг
Б.Хүдэрчулуун
7 Part-39


ИНД-39

Airworthiness Directives 

Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж     (Completed)

22.Nov.2018
Б.Хүдэрчулуун
Ч.Даваадорж
8 Part-43


ИНД-43

General Maintenance Rules


Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм         (Completed)

30.Nov.2018
Б.Төмөрчөдөр
Б.Чинзориг
9 Part-47


ИНД-47

Aircraft Registration and Marking


Агаарын хөлгийн бүртгэл, тэмдэглэгээ           (Completed)

22.Nov.2018
Н.Ганболд
С.Батмөнх
Ажилтнууд
10 Part-61


ИНД-61

Pilot Licences and Ratings


Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл           (Completed)

25.Jan.2019
Б.Пүрэвдорж
Б.Сайхангэрэл
11 Part-63


ИНД-63

Flight Engineer Licences and Ratings


Нисэх инженерийн үнэмлэх, зэрэглэл                                         (Completed)

22.Nov.2018
Б.Бек
Н.Энхтуяа
12 Part-65


ИНД-65

Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings


Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл               (Completed)

22.Nov.2018
П.Пүрэвсүх
С.Ерханат
13 Part-66


ИНД-66

Aircraft Maintenance Personnel Licensing


Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэхжүүлэлт                (Completed)

22.Nov.2018
Б.Чинзориг
Ч.Батсайхан
14 Part-67


ИНД-67

Medical Standards and Certification


Эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

30.Nov.2018
Батсүмбэр
Ө.Оюунтуяа
Агаарын зай
15 Part-71


ИНД-71

Designation and Classification of Airspace


Агаарын зайг тогтоох, ангилах (Completed)

26.Sep.2018
Д.Одгэрэл
П.Ганболд
16 Part-77


ИНД-77

Objects and Activities Affecting Navigable Airspace


Нислэг үйлдэх агаарын зайд нөлөөлөх байгууламж, үйл ажиллагаа           (Completed)

26.Sep.2018
Б.Мөнхболор
Д.Одгэрэл
Нислэгийн дүрмүүд – үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм
17 Part-91


ИНД-91

General Operating and Flight Rules


Нислэгийн ерөнхий үйл ажиллагааны дүрэм           (In progress)

01.Oct.2018
Б.Гантулга
Г.Мөнх-Очир
18 Part-92


ИНД-92

Carriage of Dangerous Goods


Аюултай бараа тээвэрлэх           (Completed)

27.Sep.2018
А.Нанжидсүрэн
Ч.Дарьсүрэн
19 Part-95


ИНД-95

Instrument Flight Procedures-Registration


Хэрэглэлийн нислэгийн журмын бүртгэл           (Completed)

27.Sep.2018
Б.Гангэрэл
Х.Эвсанаа
20 Part-101


ИНД-101

Gyrogliders and parasails, unmanned aircraft (including balloons, drones), kites, and rockets – operating rules


Жиро-глайдер ба парасэйл, хүнгүй агаарын хөлөг (бөмбөлөг, дроныг багтаасан), цаасан шувуу, пуужингийн үйл ажиллагааны дүрэм (Completed)

30.Nov.2018
Л.Цоодол
Д.Батчулуун
21 Part-103


ИНД-103

Microlight Aircraft – Operating Rules


Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны дүрэм       (Completed)

22.Nov.2018
Л.Цоодол
Д.Батчулуун
22 Part-104


ИНД-104

Gliders – Operating Rules


Глайдерийн үйл ажиллагааны дүрэм        (Completed)

22.Nov.2018
Б.Мөнхжаргал
Д.Батчулуун
23 Part-105


ИНД-105

Parachuting – Operating Rules


Шүхрийн үйл ажиллагааны дүрэм       (Completed)

30.Nov.2018
Г.Даваа
Д.Батчулуун
24 Part-106


ИНД-106

Hang Gliders – Operating Rules


Ханг-глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм       (Completed)

22.Nov.2018
Б.Мөнхжаргал
Д.Батчулуун
25 Part-108


ИНД-108

Air Operator Security Programme


Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр (Completed)

22.Nov.2018
Н.Мөнхжаргал Б.Анхбаяр
Гэрчилгээжсэн агаарын тээвэрлэгчид ба нислэгийн бусад үйл ажиллагаа
26 Part-100


ИНД-100

Safety Management


Аюулгүй байдлын удирдлага      (Completed)

22.Nov.2018
Э.Энхбаяр
Ё.Энхтөр
27 Part-102


ИНД-102

Unmanned Aircraft Operator Certification


Хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч – Гэрчилгээжүүлэлт          (Completed)

22.Nov.2018
М.Мэндбаяр
Д.Батчулуун
28 Part-115


ИНД-115

Adventure Aviation – Certification and Operations


Чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа – Гэрчилгээжүүлэлт (In progress)

01.Sep.2016
С.Баярсайхан
Д.Батчулуун
29 Part-119


ИНД-119

Air Operator – Certification


Агаарын тээвэрлэгч – Гэрчилгээжүүлэлт          (Completed)

27.Sep.2018
Г.Цэдэнбалжир
Ц.Бат
30 Part-121


ИНД-121

Air Operations – Large Aeroplanes


Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Том нисэх онгоц          (In progress)

11.Nov.2018
Я.Сайнбаяр
Н.Ганболд
31 Part-125


ИНД-125

Air Operations – Medium Aeroplanes


Нислэгийн үйл ажиллагаа – Дунд нисэх онгоц           (In progress)

02.Oct.2018
Б.Баярцэнгэл
Б.Баярсайхан
32 Part-129


ИНД-129

Foreign Air Transport Operator – Certification


Гадаадын агаарын тээвэрлэгч – Гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

27.Sep.2018
Ч.Дарьсүрэн
Б.Баярсайхан
33 Part-133


ИНД-133

Helicopter External Load Operations


Нисдэг тэрэгний дүүжинт тээврийн үйл ажиллагаа           (Completed)

27.Sep.2018
Г.Баттулга
Ч.Буянбадрах
34 Part-135


ИНД-135

Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes


Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Нисдэг тэрэг ба жижиг нисэх онгоц          (In progress)

05.Oct.2018
Ч.Сарансүх
Г.Мөнх-Очир
35 Part-137


ИНД-137

Agricultural Aircraft Operations


Хөдөө аж ахуйн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа       (Completed)

27.Sep.2018
Б.Пүрэвдорж
С.Ерөөлт
Гэрчилгээжсэн байгууллагууд
36 Part-109


ИНД-109

Regulated Air Cargo Agent – Certification


Зохицуулалттай агаарын ачааны байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт       (Completed)

22.Nov.2018
Г.Алтантуяа
Н.Энхтуяа
37 Part-140


ИНД-140

Aviation Security Service Organisations – Certification


Нисэхийн аюүлгүйн хамгаалалтын үйлчилгээний байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

27.Sep.2018
Н.Мөнхжаргал
Б.Анхбаяр
38 Part-141


ИНД-141

Aviation Training Organisations – Certification


Нисэхийн сургалтын байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

27.Sep.2018
Т.Отгонбаяр
Ч.Батсайхан
39 Part-145


ИНД-145

Aircraft Maintenance Organisations – Certification


Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт          (Completed)

27.Sep.2018
Г.Цэдэнбалжир
П.Ням-Очир
40 Part-146


ИНД-146

Aircraft Design Organisations – Certification


Агаарын хөлөг зохион бүтээх байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

27.Sep.2018
Б.Чинзориг
Ё.Энхтөр
41 Part-147


ИНД-147

Aviation Maintenance Training Organisations – Certification


Нисэхийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

27.Sep.2018
Б.Гантулга
Г.Мөнх-Очир
42 Part-148


ИНД-148

Aircraft Manufacturing Organisations – Certification


Агаарын хөлөг үйлдвэрлэх байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

27.Sep.2018
Т.Отгонбаяр
Д.Цогтсайхан
43 Part-149


ИНД-149

Aviation Recreation Organisations – Certification


Нисэх клуб – Гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

27.Sep.2018
Г.Даваа
Д.Батчулуун
Аэродром
44 Part-139


ИНД-139

Aerodromes – Certification, Operation and Use


Аэродром – Гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа болон ашиглалт                   (Completed)

27.Sep.2018
Н.Энхбат
Ч.Сэрд-янжав
45 Part-157


ИНД-157

Notice of Construction, Alteration, Activation, and Deactivation of Aerodromes


Аэродром байгуулах, өөрчлөх, нээх ба хаах тухай мэдэгдэл           (Completed)

27.Sep.2018
Г.Мөнхболд
Н.Энхбат
Гэрчилгээжсэн агаарын навигацийн үйлчилгээ
46 Part-171


ИНД-171

Aeronautical Telecommunication Services – Operation and Certification


Нисэхийн холбооны үйлчилгээ – Үйл ажиллагаа ба Гэрчилгээжүүлэлт           (In progress)

01.Mar.2016
П.Ганбаатар
П.Ганболд
47 Part-172


ИНД-172

Air Traffic Service Organisations – Certification


Нисэхийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт        (In progress)

01.Mar.2016
П.Пүрэвсүх
К.Энхбаяр
48 Part-173


ИНД-173

Instrument Flight Procedure Service Organisation – Certification and Operation


Хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт ба Үйл ажиллагаа        (In progress)

01.Sep.2016
Н.Батсайхан
П.Ариунгэрэл
49 Part-174


ИНД-174

Aviation Meteorological Service Organisations – Certification


Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага–Гэрчилгээжүүлэлт            (In progress)

01.Sep.2016
Д.Маасүрэн
Б.Болормаа
50 Part-175


ИНД-175

Aeronautical Information Services Organisations – Certification


Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллага–Гэрчилгээжүүлэлт        (In progress)

01.Sep.2016
П.Ариунгэрэл
Я.Уртнаса