Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Иргэний Нисэхийн Хууль Тогтоомж

Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт
Монгол Улсын хууль
Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль 21.Jan.1999 02.Feb.2017
Civil Aviation law of Mongolia 21.Jan.1999 02.Feb.2017
Улсын нисэхийн тухай хууль 30.May.2003 19.Apr.2018
Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль 30.May.2003 04.Dec.2015
Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр 14/04/2016