Нийтлэгдсэн 2018-11-28

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах

Өргөдөл гомдол хүлээн авах эрх бүхий ажилтан:
ИНЕГ-ын даргын туслах Б.Эрдэнэтулга
Утас: (+976)-282051

img9img12img15img18