Нийтлэгдсэн 2018-11-28

Өргөдөл, Гомдол, Санал, Хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал

Хугацаа Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт Шийдвэрлэж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь
2016 оны  I улирал 204 203 1 0 99.5%
2016 оны  II улирал 202 199 1 0 98.5%
2016 оны  III улирал 208 197 9 0 94.7%
2016 оны  IV улирал 123 55 10 61 44.7%
Нийт 737 654 21 61 84.35%
Хугацаа Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт Шийдвэрлэж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь
2017 оны  I улирал 189 144 0 45 76.2%
2017 оны  I хагас жил 378 338 0 40 89.4%
2017 оны  III улирал 555 508 0 47 91.5%
Нийт 555 508 0 47 91.5%

 

Хугацаа Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт Шийдвэрлэж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь
2018 оны  I улирал 113 91 0 22 80.5%
2018 оны  II улирал 261 231 0 30 88.5%
2018 оны  III улирал 438 395 0 43 90.1%
2018 оны  IV улирал 589 555 0 34 94.2%