Нийтлэгдсэн 2018-06-19

ИНЕГ-ын даргын тушаал

ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2018 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
А/762 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай 2018/11/20 ИНЕГ ЗУГ
А/754 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Триком ХХК гэрээ дүгнэх/ 2018/11/19 ИНЕГ ЗУГ
А/724 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /их эзэн Чингис хаан мэндэлсэн өдөр/ 2018/11/07 ИНЕГ ЗУГ
А/716 Комисс томилох тухай /сонгон шалгаруулалт/ 2018/11/02 ИНЕГ ЗУГ
А/713 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Дэлүүн болдог нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх/ 2018/11/02 ИНЕГ НБУГ
А/702 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /GAREX 220/ 2018/11/01 ИНЕГ ХААТ
А/694 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /RCAG радиостанц/ 2018/10/30 ИНЕГ ХНАА
А/684 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ARCGIS программ хангамж/ 2018/10/19 ИНЕГ ХААТ
А/676 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /АШҮА-ны гадна тохижилт/ 2018/10/18 ИНЕГ ХААТ
А/675 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /2,9км зам/ 2018/10/18 ИНЕГ ХААТ
А/663 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /семинар зохион байгуулах/ 2018/10/17 ИНЕГ ААНХХ
А/659 Навигацийн үзлэг явуулах тухай /төвийн салбар/ 2018/10/17 ИНЕГ НБУГ
А/658 Журам батлах тухай /гадаадад суралцуулах/ 2018/10/16 ИНЕГ ЗУГ
А/656 Тооллогын комисс томилох тухай /жилийн эцсийн/ 2018/10/16 ИНЕГ СХОГ
А/647 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай /2016 оны А/828/ 2018/10/08 ИНЕГ АНБЗГ
А/645 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /шинэ нисэх буудалд компьютер, тоног төхөөрөмж/ 2018/10/08 ИНЕГ ХААТ
А/644 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /хамтын гэрээ/ 2018/10/08 ИНЕГ ЗУГ
А/635 Комисс томилох тухай /НААХЗА-д мэргэжилтэн сонгон шалгруулах/ 2018/10/04 ИНЕГ ЗУГ
А/633 Ажлын баг, хяналтын инженер томилох тухай /OLDI/ 2018/10/04 ИНЕГ ХНАА
А/631 Тооллогын комисс томилох тухай /эргэлтийн болон үндсэн хөрөнгө/ 2018/10/01 ИНЕГ СХОГ
А/615 Цагийн хуваарийн зөвлөл байгуулах тухай 2018/09/28 ИНЕГ НБУГ
А/611 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /шинэ нисэх буудлын захиргааны барилгын гадна тохижилт/ 2018/09/27 ИНЕГ ХААТ
А/608 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /систем даяарх мэдээллийн менежемент/ 2018/09/26 ИНЕГ АНБЗГ
А/607 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх автомашин 1 ширхэг/ 2018/09/26 ИНЕГ ХААТ
А/606 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /шалгалтын нислэгийн үйлчилгээ/ 2018/09/26 ИНЕГ ХААТ
А/605 Хяналтын баг, инженер томилох тухай /АШҮ-ний барилгын гадна тохицилт, захиргааны барилгын гадна тохижилт/ 2018/09/26 ИНЕГ ХААТ
А/591 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам/ 2018/09/18 ИНЕГ НААХЗА
А/588 Ажлын баг, хяналтын инженер томилох тухай /техникийн холболт/ 2018/09/17 ИНЕГ ХНАА
А/579 Салбар хороо шинэчлэн байгуулах тухай /гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлэх/ 2018/09/13 ИНЕГ ХЭЗДБГ
А/565 Дүрэм батлах тухай /Нисэх буудлуудын удирдах газар/ 2018/09/06 ИНЕГ НААХЗА
А/562 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /цахилгааны гүйдэл, хүчдэл, чадал хэмжигч/ 2018/09/07 ИНЕГ ХААТ
А/557 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба/ 2018/09/03 ИНЕГ ХНАА
А/556 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай 2018/09/03 ИНЕГ ХНАА
А/544 Нислэгийн журам хүчингүй болгох тухай /2012 оны А/234, 2013 оны А/634/ 2018/08/27 ИНЕГ АТБТГ
А/536 Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай /ашиглалтын өмнөх захиргааны алба/ 2018/08/22 ИНЕГ ЗУГ
А/528 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх/ 2018/08/21 ИНЕГ ХААТ
А/515 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /нөхөн олговортой нислэг/ 2018/08/14 ИНЕГ ХААТ
А/513 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /ADS-B/ 2018/08/13 ИНЕГ ХНАА
А/511 Комисс томилох тухай /ХНАА-нд ажилтан сонгон шалгаруулалт/ 2018/08/13 ИНЕГ ЗУГ
А/504 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /агаарын навигацийн нислэгийн удирдагч, инженер техникийн ажилтнуудын эрүүл мэндийн даатгал/ 2018/08/13 ИНЕГ ХААТ
А/501 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгийн үйлчилгээ үзүүлэх/ 2018/08/10 ИНЕГ ХААТ
А/498 Журам шинэчлэн батлах тухай /нислэгийн удирдагчдын ур чадвар хадгалалтын/ 2018/08/09 ИНЕГ АНБЗГ
А/496 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /аюулгүй байдлын дадлагажуурын программ/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/495 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /харуул, хамгаалалт/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/494 Комисс шинэчлэн томилох тухай /байгууллагын ББНШК/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/493 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /тоног төхөөрөмжийн даатгалын үйлчилгээ/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/492 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын хөрөнгийн үнэлгээ/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/491 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Холбоо, навигацийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/490 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/489 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/488 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ачаа тээврийн даатгалын үйлчилгээ/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/487 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /принтерийн хор, бичгийн цаас/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/486 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ГТҮА-ны тусгай зориулалтын автомашин, механизмын троссон шүүр, плугны резин, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр халаагчийн хоолой/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/485 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /автомат галын хорыйг мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах/ 2018/08/07 ИНЕГ ХААТ
А/483 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ИНЕГ-ын өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээ/ 2018/08/06 ИНЕГ ХААТ
А/482 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын машин механизмын даатгалын үйлчилгээ/ 2018/08/06 ИНЕГ ХААТ
А/472 Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай /Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба/ 2018/08/03 ИНЕГ ЗУГ
А/463 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Mongolia-China CNS/ATM coordination meeting ажлын уулзалт зохион байгуулах/ 2018/07/30 ИНЕГ НХҮА
А/454 Үндсэн хөрөнгийн устгалын түр комисс байгуулах тухай 2018/07/20 ИНЕГ СХОГ
А/427 Журам шинэчлэн батлах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох/ 2018/07/20 ИНЕГ НУТА
А/424 Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай /АБХА/ 2018/07/20 ИНЕГ ЗУГ
А/423 Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай /ГТҮА/ 2018/07/20 ИНЕГ ЗУГ
А/421 Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай /”Чингис хаан” ОУНБ/ 2018/07/20 ИНЕГ ЗУГ
А/416 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /өвөлжилт/ 2018/07/20 ИНЕГ НБУГ
А/413 Үйлдвэрлэлийн шуурхай зөвлөгөөний бүрэлдэхүүн, журмыг шинэчлэн батлах тухай 2018/07/20 ИНЕГ ЗУГ
А/412 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /хөөрч буух шороон зурвас, явгалах замуудын засвар/ 2018/07/20 ИНЕГ ХААТ
А/409 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын түүхий эд материал будаг, цацруулагч, карбомид, будаг шингэлэгч, мастик, түргэн бэхжих нано/ 2018/07/20 ИНЕГ ХААТ
А/407 Журам батлах тухай /иргэний нисэхийн геодезийн захиалагчийн хяналтын хэмжлийг захиалах, гүйцэтгэх тухай/ 2018/07/20 ИНЕГ АНБЗГ
А/399 Даргын шуурхай зөвлөгөөний бүрэлдэхүүнийг шинэлэх тухай 2018/07/19 ИНЕГ ЗУГ
А/398 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018/07/19 ИНЕГ ЗУГ
А/394 Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай /Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба/ 2018/07/18 ИНЕГ ЗУГ
А/393 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай /Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба/ 2018/07/18 ИНЕГ ЗУГ
А/392 Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай /НХҮА/ 2018/07/18 ИНЕГ ЗУГ
А/388 Зохион байгуулалтын нэгжүүдийн индексийг шинэчлэн батлах тухай 2018/07/10 ИНЕГ ЗУГ
А/387 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ОУ-ын өнгөрөлтийн нислэгт үзүүлэх навигацийн үйлчилгээний явцад гуравдагч этгээдийн даатгал/ 2018/07/10 ИНЕГ ХААТ
А/386 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Перроны урсгал засварын ажил/ 2018/07/10 ИНЕГ ХААТ
А/385 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Холбоо навигаци ажиглалтын албаны өрөөнүүдийн засвар/ 2018/07/10 ИНЕГ ХААТ
А/383 Заавар шинэчлэн батлах тухай /Холбоо навигаци ажиглалтын алба/ 2018/07/10 ИНЕГ ХНАА
А/382 Ахмадын сангийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай 2018/07/10 ИНЕГ ЗУГ
А/375 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /тасралтгүй тэжээлийн систем ups 3ква/ 2018/07/06 ИНЕГ ХААТ
А/369 Зохион байгуулалтын бүтэц батлах тухай /нисэх буудлуудыг удирлах газар/ 2018/07/05 ИНЕГ ЗУГ
А/368 Жагсаалт батлах тухай /хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны/ 2018/07/05 ИНЕГ ДАА
А/364 Шалгалтын нислэгт тавигдах шаардлагад өөрчлөлт оруулах тухай 2018/07/04 ИНЕГ АНБЗХ
А/357 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /БНХУТ-ийн байр/ 2018/06/29 ИНЕГ ХААХ
А/351 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /UPS зай хураагуур/ 2018/06/29 ИНЕГ ХААХ
А/346 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Увс нисэх буудал/ 2018/06/28 ИНЕГ НББЗХ
А/343 Гэрчилгээний загвар батлах тухай /ИНД-103, ИНД-115, ИНД-21/ 2018/06/27 ИНЕГ НСҮАХХ
А/342 Журам шинэчлэн батлах тухай /ИКАО-тай харилцах/ 2018/06/27 ИНЕГ ДБХ
А/335 Ерөнхий эргүүл томилон ажилуулах тухай /наадам/ 2018/06/22 ИНЕГ ЗУГ
А/330 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /нисэхийн сургалтын төвийн цамхагийн дадлагажуурын багшлагч-мэргэжилтний ажлын байранд сонгон шалгаруулалт/ 2018/06/20 ИНЕГ ЗУГ
А/325 Тооллогын комисс томилох тухай /НХҮА,НЖБА,ТХНҮА,НМҮА/ 2018/06/19 ИНЕГ НМҮА
А/322 Тоног төхөөрөмж ашиглах тухай /ADS-B/ 2018/06/19 ИНЕГ АНБЗХ
А/317 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /металл илрүүлэгч гар бээлий 15/ 2018/06/13 ИНЕГ ХААХ
A/300 Тооллогын комисс байгуулах тухай /агентлаг/ 2018/06/06 ИНЕГ СЭЗХ
A/294 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /CL-31/ 2018/05/29 ИНЕГ ТХНҮА
A/292 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Жаргалант амралтын газрын гэрүүдийн засвар/ 2018/05/29 ИНЕГ ХААХ
A/282 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /нисэхийн баяр, хүүхдийн баяр/ 2018/05/23 ИНЕГ ЗУГ
A/279 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөний удирдалгын байрын дэлгэц/ 2018/05/21 ИНЕГ  ХААХ
A/277 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ачаа, шуудан үйлчилгээний барилгын гадна, шуудан буулгах, ачих талбайн зураг төсөл боловсруулах/ 2018/05/18 ИНЕГ ХААХ
A/276 Инженерийн баг томилох тухай /шинэ нисэх буудалд суурилуулсан агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт хийх/ 2018/05/18 ИНЕГ ТХНҮА
A/275 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг зогсоох тухай /чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгч, радио дохиологч/ 2018/05/18 ИНЕГ АНБЗХ
A/273 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын шатахууны агуулахад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх/ 2018/05/18 ИНЕГ  ХААХ
A/266 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын байрны барилгын ажилд хяналт тавих/ 2018/05/18 ИНЕГ ЗУГ
A/261 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах тухай 2018/05/ ИНЕГ  НББЗХ
A/258 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /мастик 35тн/ 2018/05/14 ИНЕГ ХААХ
A/257 Программ хангамжийг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд турших тухай /ATFMS/ 2018/05/14 ИНЕГ НХҮА
A/255 Хэрэглэлийн нислэгийн журам хүчингүй болгох тухай /Увс нисэх буудлын/ 2018/05/14 ИНЕГ АНБЗХ
A/254 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /нисэхийн цахилгаан холбооны сүлжээний замчлалын төхөөрөмж ашиглан холбож турших/ 2018/05/11 ИНЕГ  ТХНҮА
A/252 Гэрчилгээжүүлэх баг томилох тухай /шинэ нисэх буудлын аэродромыг гэрчилгээжүүлэх/ 2018/05/11 ИНЕГ ААНХХ
A/240 Ахмадын сангийн журам шинэчлэн батлах тухай 2018/05/04 ИНЕГ ЗУГ
A/234 Агаарын зайн өгөгдөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2018/04/30 ИНЕГ  АНБЗХ
A/218 Навигацийн үзлэг зохион байгуулах тухай 2018/04/25 ИНЕГ  НББЗХ
A/217 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай /навигацийн журам/ 2018/04/25 ИНЕГ  НББЗХ
A/215 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /барилга байгууламжийн даатгал/ 2018/04/24 ИНЕГ ХААХ
A/214 Төслийн менежер болон хяналтын инженер томилох тухай /Н.Мягмарсүрэн, Э.Мөнх-Эрдэнэ/ 2018/04/23 ИНЕГ ХААХ
A/204 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /нисэхийн баяр/ 2018/04/19 ИНЕГ ЗУГ
A/169 Заавар шинэчлэн батлах тухай /инженер техникийн ажилины өдөр тутмын ажиллагааны заавар/ 2018/04/04 ИНЕГ ТХНҮА
A/168 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ТХНҮА-ны агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг/ 2018/04/04 ИНЕГ  ХААХ
A/166 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Иргэний нисэхийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөний гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх/ 2018/04/04 ИНЕГ  АНБЗХ
A/163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ЧХОУНБ болон шинэ нисэх буудлыг нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангах, хуулийн этгээд шинээр байгуулах/ 2018/03/29 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
A/155 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх автомашин 1 ширхэг/ 2018/03/29 ИНЕГ  ХААХ
A/154 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын навигацийн тоног төхөөрөмж болон, шалгалтын нислэг/ 2018/03/29 ИНЕГ  ХААХ
A/153 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудалд тавилга эд хогшил/ 2018/03/29 ИНЕГ  ХААХ
 A/146 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудалд компьютер, тоног төхөөрөмж/ 2018/04/02 ИНЕГ ХААХ
 A/145 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /агаарын хөлгийн зогсоолд гэрэлтүүлэг/ 2018/03/27 ИНЕГ  ХААХ
 А/140 Төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай /TBC2MC/ 2018/03/23 ИНЕГ ЕЗТ
 А/130 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /гэрэл суултын ситемийн битүүмжилсэн эд анги/ 2018/03/14 ИНЕГ АНБЗХ
 А/128 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /S4 controller/ 2018/03/14 ИНЕГ ТХНҮА
 А/126 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /5 төрөлт спортын тэмцээн/ 2018/03/14 ИНЕГ НХҮА
 А/122 Мэдээллийн технологийн зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай 2018/03/14 ИНЕГ  ЗУГ
 А/121 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ТХНҮА-ны агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг/ 2018/03/13 ИНЕГ ХААХ
 А/120 Комисс томилох тухай /автобус хүлээн авах/ 2018/03/13 ИНЕГ ХААХ
 А/119 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний барилга, Доной нисэх буудлын хөөрч буух шороон зурвас/ 2018/03/13 ИНЕГ ХААХ
 А/112 Дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /дэд бүтэц, шатахуун хангамж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний/ 2018/03/09 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн/ 2018/03/15 ИНЕГ  АХАТҮАЗХ
 А/101 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /НХҮА-ны байрны засвар/ 2018/03/01 ИНЕГ ХААХ
 А/82 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /хиймэл дагуулйн газрын станц VSAT-ын сэлбэг/ 2018/02/21 ИНЕГ  ХААХ
 А/81 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /булаг, будаг шингэлэгч, гэрл ойлгогч, карбомид/ 2018/02/21 ИНЕГ  ХААХ
 А/77 Иргэний нисэхийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2018/02/15 ИНЕГ ЗУГ
 А/75 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /троссон шүүр, плугны резин/ 2018/02/14 ИНЕГ ХААХ
 А/74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шалгалтын нислэг/ 2018/02/14 ИНЕГ ХААХ
 А/63 Ерөнхий эргүүл ажиллуулах тухай /цагаан сар/ 2018/02/06 ИНЕГ ЗУГ
 А/57 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /шалгалтын траспондер/ 2018/02/06 ИНЕГ ТХНҮА
 А/55 Журам батлах тухай /шинэ нисэх буудлын нэвтрэх үнэмлэх/ 2018/02/02 ИНЕГ  УБХОУШНБАӨЗА
 А/54 Комисс томилох тухай /түрээслэгч сонгон шалгаруулах/ 2018/02/02 ИНЕГ ЗУГ
 А/44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Чингис хаан ОУНБ ТӨХК болгох/ 2018/01/26 ИНЕГ НББЗХ
А/43 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай /нүүлгэн шилжүүлэх 2017 оны А/202/ 2018/01/26 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/42 Техникийн комисс томилох тухай /шинэ нисэх буудлын бүтээн байгуулалтын ажлын нэмэлт гэрээний хүрээнд баригдаж байгаа барилга, байгууламж тоног төхөөрөмж/ 2018/01/26 ИНЕГ  УБХОУШНБАӨЗА
А/30 Ажилын хэсэг байгуулах тухай /нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн программ хангамж хөгжүүлэх төслийн 1-р үе шат/ 2018/01/25 ИНЕГ НХҮА
А/25  Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /3 хаалга ГТҮА/ 2018/01/23 ИНЕГ  ХААХ
А/19 Нислэгийн журам хүчингүй болгох тухай /2010 оны А/207 дугаар тушаалын 2-р хавсралт, 2013 оны А/335 дугаар тушаалын 4-р хавсралт, А/517 дугаар тушаалын 1,2-р хавсралт/ 2018/01/15 ИНЕГ  АНБЗХ
 A/08  Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /22  ширхэг компьютер/ 2018/01/10 ИНЕГ  ХААХ
 A/716 Үйлчилгээний төлбөр авах тухай 2015/11/05 ИНЕГ НААХЗА