Нийтлэгдсэн 2018-06-19

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.12 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэний нисэхийн Сургалтын байгууллагуудын гэрчилгээг Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас олгодог. Үүнд:

СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

ИНД-141 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч дүрэмрүү энд дарж орно уу.

2017 оны 04 сарын 26-ны өдөр баталгаажуулсан “Training organization procedure manual”

Зөвлөмжийн цуврал 141-01 “Нисэхийн сургалтын байгууллага-гэрчилгээжүүлэлт”

Үйлчилгээний төлбөр авах тухай ИНЕГ-ын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн A/416 тоот тушаал

   СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧИЙН НЭР ХАЯГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ОЛГОСОН ОГНОО ДУУСГАВАР БОЛОХ ОГНОО
1 Дотоодын сургалтын байгууллага ИНЕГ-ын Сургалтын төв Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа
Улаанбаатар-34, Монгол Улс
Утас: (976)-11-282121
Факс: (976)-11-283203
Хүний хүчин зүйл,Нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт, Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны сургалт, Нислэгийн удирдагчийн шилжин сургалт, Нислэгийн удирдагчийн ажлын байранд гарахын өмнөх сургалт, Нислэгийн удирдагчийн сэргээх сургалт, Нислэгийн удирдагчийн онцгой нөхцөл, тохиолдлын сургалт, дадлага, Нислэгийн удирдагчийн өөрчлөх, хувьсах сургалт, дадлага 2016.05.01 2021.05.01
2 МИАТ ХК-ын Сургалтын төв Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа 45
Улаанбаатар-17120, Монгол Улс
Утас: 7004919
Факс: 70049991
Агаарын хөлгийн ТҮ-ний ажилтны маягийн зэрэглэл олгох сургалт, Агаарын хөлгийн ТҮ-ний ажилтны мэргэжил олгох сургалт, Аюултай ачаа, Хүний хүчин зүйл, ИНД-121, 135-ийн нисэх багийн (AQP) сургалт, Агаарын хөлгийн үйлчлэгчийн онолын сургалт, Нисэх багийн менежментийн сургалт, Нисэхийн аюулгүй байдлын сургалт, Нислэг зохицуулалт, хяналтын мэргэжлийн сургалт, Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний сургалт  2016.01.15 2021.01.15
3 Гадаадын сургалтын байгууллага Cockpit 4U Aviation Service GmbH  Lufthanza Flight Training Berlin GmbH Schutzenstr.10 12526 Berlen Deutschland Нисгэгчийн маягийн зэрэглэл олгох сургалт, Давтан сургалт, Нисгэгчийн мэргэжил олгох сургалт, Багшлах зэрэглэл олгох сургалт, Нислэгийн дадлагажуур, Аюултай ачаа, Хүний хүчин зүйл 2016.07.07 2021.07.07
4 FSC Training /Flight Simulation Company/ Fokkerwed 300 1438 AN Schiphol-Oude Meer The Netherlands  Маягийн зэрэглэл олгох,Нислэгийн дадлагажуур  2016.08.26 2021.08.26
5 Boeing US Training and Flight Services, LLC Corporate Headguarter BLDG 25-01; 3101 SW 16 street Renton WA95055, United States Маягийн зэрэглэл олгох, Давтан, Нислэгийн дадлагажуур, CAT2, CAT3 ойртолт үйлдэх, Etops  2016.02.05 2021.02.05
6 KOREAN AIR “CABIN CREW TRAINING CENTER” 576 Ojeong-ro, Gangseo-gu, Seoul Korea 157-816 Агаарын хөлгийн үйлчлэгчийн сургалт Авран хамгаалах сургалт 2015.12.25 2020.11.23
7  Air Baltic ATO Латви Маягийн зэрэглэл олгох, Давтан, Багшлах зэрэглэл олгох, Нислэгийн дадлагажуур, Агаарын хөлгийн даргын шилжин сургалт, Нисгэгчийн үнэмлэх олгох нислэгийн шалгалт, Аюултай ачаа, Хүний хүчин зүйл, Бүхээгийн ажилтны сургалт, Авран хамгаалах сургалт 2015.07.22 2017.07.22
8 CAE Center Amsterdam B.V Deamantlaan 3.2132 WV Hoopddorp the Netherlands Маягийн зэрэглэл олгох, Давтан, Багшлах зэрэглэл олгох, Нислэгийн дадлагажуур, Агаарын хөлгийн даргын шилжин сургалт, Нисгэгчийн үнэмлэх олгох нислэгийн шалгалт, Аюултай ачаа, Хүний хүчин зүйл, Бүхээгийн ажилтны сургалт, Авран хамгаалах сургалт  2015.07.23 2017.07.23
9 Baltic Aviation Academy Azerbaijan Airlines CJSC National Aviation Academy , Flight Training Centre Bina Highway 25tn km AZ-1045 Baku, Azerbaijan Нислэгийн дадлагажуур 2015.05.19 2017.05.19
10 Flight Safety international Cessna Learning center 1951 Airfort Road Wichita, KS67209 Маягийн зэрэглэл олгох, Давтан сургалт, Нислэгийн дадлагажуур  2015.09.01 2017.09.01
11  Jeppesen Academy 55 Inverness Drive East Englewood, Colorado USA 80112 Диспатчерийн үнэмлэх олгох сургалт  2015.06.30 2017.06.30
12 Civil Aviation Training Centre (CATC) 1032/355 Phaholyathin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  Нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх олгох сургалт, Давтан болон сэргээх сургалт, хүний хүчин зүйлийн сургалт 2015.09.20 2021.09.20
13  Pan Am International Flight Academy  500 N.W. 36th Street Miami Florida 33122  Нислэгийн удирдагчийн үнэмлэх олгох сургалт, Давтан болон сэргээх сургалт  2015.06.30 2017.06.30