Нийтлэгдсэн 2018-06-19

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ АГААРЫН ХӨЛГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллага ИНД-137 дүрмийн дагуу зөвшөөрөл авч, тус дүрмийн шаардлагуудыг хангана.

Энэ хуудсанд агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь ИНЕГ-ын хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын  мэдээллийн сангаас шууд татагддаг бөгөөд ИНЕГ-ын бүртгэлийг өнөөдрийн байдлаар харуулж байна.

Хүснэгтэн мэдээлэлд хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын нэр, зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа.

 № Агаарын тээвэрлэгч Олгосон огноо/Хүчинтэй огноо Гэрчилгээний дугаар Үйл ажиллагаа
 1 “Томас Эйр” ХХК
/ИНД-137/
2018.01.15-2021.01.15 ХАА-03 Хөдөө аж ахуйн нислэг
 2  “Вельталь Авиа Стар” ХХК  2018.04.18-2019.10.17 ХАА-05  Хөдөө аж ахуйн нислэг