Агаарын хөлгийн маягийг хүлээн зөвшөөрсөн байдал

2019 оны 03-р сарын 14-ны байдлаар № Маягийг хүлээн зөвшөөрсөн гэрчилгээний № Агаарын хөлгийн маяг Маягийн гэрчилгээ Гэрчилгээ олгосон огноо Гэрчилгээ олгосон дарга 1 1/21B/1 R1 Boeing B737-700, B737-800 and B737-8 series USA FAA Type certificate № A16WE 19.01.21 ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн 2 1/21B/2 Fokker F27 Mark 050 CAA-NL Type certificate № T-050-87, USA FAA Type certificate № A-817 03.04.14 ИНЕГ-ын дарга М.Дагва 3 1/21B/3 Jabiru UL-D /Jabiru UL Series aircraft with Avtech Pty Ltd 2200B engine/ Australian CASA T.C № VA514 05.04.05 ИНЕГ-ын НТЧХ-ийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ 4 1/21B/04 SAAB-340B Swedish CAA (LFV) Type certificate № A1/84, USA FAA Type certificate № A52EU 05.11.23 ИНЕГ-ын дэд дарга Ц. Бат 5 1/21B/05 Fokker F28 Mk 0100 CAA-NL/RLD Type certificate № T-100-87, USA FAA Type certificate № A20EU 05.12.28 ИНЕГ-ын дэд дарга Ц. Бат ... Read More

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГА

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ БАРИМТ БИЧГҮҮД: ИНД-183 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч дүрэмрүү энд дарж орно уу. ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] № ГЭРЧИЛГЭЭГ АВАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧИГ ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧИЙН НЭР ХАЯГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ОЛГОСОН ОГНОО ДУУСГАВАР БОЛОХ ОГНОО 1 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ Улаанбаатар-Сонгдо Эмнэлэг СБД 1-р хороо Энх тайвны өргөн чөлөө, Чойдог-5 Эмнэлгийн үзлэг шинжилгээ, Эмнэлгийн дүгнэлт гаргах, Эмнэлгийн тусгай үзлэг явуулах 2016.10.23 2018.10.23 2 Улсын б... Read More

АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.12 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлээр дор дурдсан үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудын гэрчилгээг Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас олгодог. Үүнд: ИНД-171– “Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага, үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт” дүрмээр Холбоо, Навигаци, Ажиглалтын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ, ИНД-172– “Нислэгийн хөдөлгөөний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” дүрмээр Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ, ИНД-173– “Нислэгийн журмын үйлчи... Read More

НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.12 дахь хэсэг, Иргэний нисэхийн дүрэм-140 “Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”-ийн 140.5.(a)-д тус тус заасны дагуу нисэх буудлын болон агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ эрхлэхийг хүсэж өргөдөл гаргасан хуулийн этгээдэд Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас гэрчилгээ олгоно. Иргэний зориулалттай нисэх буудлын болон агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага, өргөдөл гаргахад бүрдүүлэх баримт бичиг, гэрчилгээж... Read More

АЭРОДРОМЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, ТҮР ЗӨВШӨӨРӨЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж иргэний нисэхийн аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл авна гэж заасан байдаг. Иргэний нисэхийн аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 13, 19 дүгээр зүйлд Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь Иргэний нисэхийн багц дүрмийн дагуу олгоно гэж заасны дагуу ИНД-139 “Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа” дүрмээр энэхүү үйл ажиллагааг зохицуулдаг. Иймд ИНД-139 “Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа” дүрмийн Б Бүлэг буюу ... Read More

АГААРЫН ХӨЛГИЙН НИСЛЭГТ ТЭНЦЭХ ЧАДВАРЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5, Мэдээллийн ид тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 заалтыг болон тус байгууллагын авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.1, 5.2. 5.3 заалтуудын дагуу ИНЕГ-аас олгож буй зөвшөөрөл. Агаарын хөлгийн Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээг ИНД-21(Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт) дүрмийн хүрээнд олгоно. 2019 оны 03-р сарын 19-ны байдлаар [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] № Дүрэм, журам Агаарын хөлгийн мэдээлэл Олгосон огноо Дуусгах Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг ... Read More

АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5, Мэдээллийн ид тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 заалтыг болон тус байгууллагын авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.1, 5.2. 5.3 заалтуудын дагуу ИНЕГ-аас олгож буй зөвшөөрөл. Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг ИНД-145(Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх) дүрмийн хүрээнд олгоно. 2019 оны 03-р сарын 14-ны байдлаар [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] № Дүрэм, журам Олгосон огноо Дуусах хугацаа Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг Дотоо... Read More

НИСЭХИЙН ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5, Мэдээллийн ид тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 заалтыг болон тус байгууллагын авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.1, 5.2. 5.3 заалтуудын дагуу ИНЕГ-аас олгож буй зөвшөөрөл. Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг ИНД-144 дүрмийн хүрээнд олгоно. 2019 оны 03-р сарын 19-ны байдлаар [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] № Дүрэм, журам Олгосон огноо Дуусах хугацаа Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг 1 ИНД-144 19.02.21 20.02.20 Агаарын хөлгийн шатахуун хангамжийн үйлчилгээ Монгол... Read More

НИСЭХ КЛУБ-ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Нисэх клубын үйл ажиллагаа эсвэл ИНД-103 хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа нь ИНД-149 Нисэх клуб, гэрчилгээжүүлэлтийн дүрмийн дагуу шаардлагуудыг хангана. Хүснэгтэн мэдээлэлд агаарын тээвэрлэгчийн нэр, гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] №  Агаарын тээвэрлэгч Олгосон огноо/Хүчинтэй огноо Гэрчилгээний дугаар Үйл ажиллагаа 1 Топ Экстрим Экшин Монголиа ХХК 2015.08.24-2016.08.24 /анх/ 2018.11.30-2019.11.30 /сүүлд/ MCAA.149. 01.18 Нисэх клубын үйл ажиллагаа, нислэгийн сургалт, гэрчилгээ олгох, зөвхөн албан ёсны клубын гишүүд нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцох 2 Залуу Бүргэд Женерал Авиэ... Read More

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.12 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэний нисэхийн Сургалтын байгууллагуудын гэрчилгээг Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас олгодог. Үүнд: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="1772" onclick="link_image"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="1773" onclick="link_image"][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="1774" onclick="link_image"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ БАРИМТ БИЧГҮҮД: ИНД-141 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч дүрэмрүү энд дарж орно уу. 2017 оны 04 сарын 26-ны өдөр баталгаажуулсан “Training organization procedure manual” Зөвлөмжийн цуврал 14... Read More